Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Bruksela, dnia 22 lutego 2006 r.

[ ]

Europejski Instytut Technologii: Komisja proponuje utworzenie nowego wzorcowego ośrodka doskonałości naukowo-technicznej

Komisja przedstawiła Radzie Europejskiej propozycję powołania Europejskiego Instytutu Technologii (EIT), który ma stać się nowym wzorcowym ośrodkiem doskonałości w dziedzinie edukacji, badań i innowacji. W przyjętym dziś komunikacie Komisja określiła kluczowe elementy wniosku w sprawie utworzenia EIT – przedstawionego pierwotnie w 2005 r. w ramach odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – który obecnie czeka na rozpatrzenie przez głowy państw i szefów rządów. Komisja oparła się w swoich pracach na wynikach szerokich konsultacji z opinią publiczną, w ramach których zebrano ponad 700 opinii.

„Dążenie do doskonałości wymaga istnienia wzorcowych ośrodków, dlatego Europie potrzebny jest silny Europejski Instytut Technologiczny – instytucja łącząca najwybitniejsze umysły i najbardziej prężne przedsiębiorstwa oraz rozpowszechniająca wyniki swojego działania w całej Europie” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. „EIT będzie instytucją dynamiczną i elastyczną” – podkreślił przewodniczący Barroso. „Będzie on kształcić absolwentów i doktorantów, a także prowadzić badania i aktywnie działać w dziedzinie innowacji, zarówno w określonych strategicznych dziedzinach, jak i w obszarze zarządzania nauką i innowacyjnością”.

Jeśli Europa ma nadal być konkurencyjna, to koniecznością jest poprawa związków pomiędzy edukacją, badaniami i innowacjami” – powiedział Ján Figeľ, komisarz europejski ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności. „W ogólnym przekonaniu funkcjonowanie tych związków w Europie pozostawia wiele do życzenia. W Europie wyniki badań i rozwoju ciągle w zbyt małym stopniu przekładają się na możliwości komercyjne, innowacje i miejsca pracy."

Działalność Europejskiego Instytutu Technologii będzie skupiać się w szczególności na łączeniu trzech aspektów trójkąta wiedzy: edukacji, badań i innowacji. Te trzy obszary są kluczem do społeczeństwa opartego na wiedzy. Specjalnie opracowana struktura EIT i dobór jego partnerów mają służyć integracji i nierozdzielnemu połączenieniu tych trzech aspektów.

Podstawą struktury EIT będą dwa poziomy: Rada Zarządzająca z niewielką administracją pomocniczą (centrala EIT) oraz wspólnoty wiedzy, działające w różnych miejscach Europy, prowadzące działalność w strategicznych obszarach interdyscyplinarnych. Zakłada się, że EIT będzie finansowany z różnych źródeł, w tym ze środków UE, państw członkowskich i środowiska biznesowego.

Celem stojącym przed EIT będzie pozyskiwanie najlepszych, najbardziej uzdolnionych studentów, badaczy i pracowników z całego świata. Będą oni współdziałać z czołowymi przedsiębiorstwami w opracowywaniu i wykorzystywaniu najbardziej zaawansowanej wiedzy i badań, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego podnoszenia poziomu kompetencji w zarządzaniu badaniami i innowacjami. Integracja zespołów pochodzących z uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw zapewni Instytutowi przewagę nad zorganizowanymi w tradycyjnej formie uniwersytetami lub sieciami. Nowy model działalności EIT przyspieszy również reformy, stymulując zmiany w istniejących instytucjach.

Co istotne, ten model działalności stworzy również możliwości finansowania EIT ze źródeł prywatnych, a co za tym idzie, Instytut będzie mógł zapewnić sektorowi prywatnemu nowe zintegrowane relacje z obszarem edukacji i badań, co przyniesie nowe możliwości komercjalizacji badań i ściślejszej wymiany dwustronnej.

Przeprowadziwszy szerokie konsultacje z opinią publiczną i ekspertami (do Komisji nadesłano ponad 700 opinii) oraz uwzględniwszy rozmaite formalnie wyrażone stanowiska, Komisja stwierdza, że w UE wymagana jest lepsza koncentracja zasobów kadrowych, finansowych i materialnych w dziedzinie badań i szkolnictwa wyższego. Nie oznacza to tworzenia nowego uniwersytetu w jednym, określonym miejscu, ale nowej instytucji dysponującej siecią wielu placówek, łączącej najlepsze zespoły i wydziały uniwersyteckie działające w całej Europie w strategicznych dziedzinach. Stanowi to odpowiedź na potrzebę propagowania w badaniach i edukacji podejścia opartego na innowacji i przedsiębiorczości, a także nowych modeli organizacyjnych, dostosowanych do obecnych wymagań. Rola, jaką odegra EIT, będzie zatem odmienna, niż w przypadku jakiejkolwiek istniejącej lub planowanej inicjatywy unijnej lub uniwersytetu krajowego.

Organizacje partnerskie, których najlepsze zespoły będą uczestniczyć w pracach EIT pozostając na miejscu, odniosą z tego liczne korzyści, takie jak: zwiększenie renomy własnego ośrodka i jego atrakcyjności dla najlepszych studentów, badaczy i pracowników; możliwość pogłębionych kontaktów i szerokiej wymiany i rozpowszechniania wiedzy; korzyści finansowe, duża dynamika zmian i powstawanie lokalnych innowacyjnych firm tworzonych przez kadrę naukową danego ośrodka z wykorzystaniem wyników badań.

Komisja wzywa Radę Europejską do rozważenia aspektów przedstawionych w zarysie w dzisiejszym komunikacie oraz uzgodnienia stopnia istotności tej inicjatywy. Komisja zamierza przedstawić formalny wniosek przed końcem 2006 r. Jeśli akt prawny powołujący EIT zostanie przyjęty w 2008 r., wówczas Rada Zarządzająca mogłaby zostać powołana na początku 2009 r. i wtedy też mogliby zostać przyjęci pierwsi pracownicy. Określanie składu wspólnot wiedzy mogłoby rozpocząć się w 2009 r.
Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar