Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Brussel, 22 februari 2006

[De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Europees Instituut voor technologie: de Commissie stelt een nieuw vlaggenschip voor

De Commissie stelt de Europese Raad voor een Europees Instituut voor technologie (EIT) op te richten. Dit kennisinstituut is bedoeld als nieuw vlaggenschip op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. In een vandaag goedgekeurde mededeling beschrijft de Commissie de belangrijkste elementen van het voorstel, dat oorspronkelijk in 2005 als onderdeel van de herziene Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid werd ingediend en waarover de staatshoofden en regeringsleiders zich nu kunnen beraden. De Commissie heeft zich gebaseerd op de resultaten van een brede openbare raadpleging die meer dan 700 bijdragen heeft opgeleverd.

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, heeft "Europa behoefte aan een sterk Europees Instituut voor technologie, een vlaggenschip dat de knapste koppen en de beste bedrijven samenbrengt en de resultaten in heel Europa verspreidt. Hij beklemtoonde dat "het EIT een lichte en flexibele organisatie zal zijn die zich zal bezighouden met onderwijs aan academici en promovendi, onderzoek en innovatie, zowel op strategische themagebieden als op het gebied van wetenschap en innovatiemanagement".

“Om het concurrentievermogen van Europa te vrijwaren, moeten we de relatie tussen onderwijs, onderzoek en innovatie verbeteren", verklaarde Ján Figel’, Europees commissaris voor Onderwijs, Opleiding, Cultuur en Meertaligheid. "Velen vinden dat deze relatie in Europa niet optimaal functioneert. Steeds weer slaagt Europa er niet in om de resultaten van O&O in commerciële mogelijkheden, innovatie en werkgelegenheid om te zetten".

Het Europees Instituut voor technologie zal vooral de drie zijden van de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie), die voor de kennismaatschappij van cruciaal belang zijn, met elkaar trachten te verbinden. De structuur en de partnerkeuze van het EIT zijn specifiek bedoeld om deze drie aspecten te integreren en onlosmakelijk met elkaar te verbinden.

De structuur van het EIT omvat twee niveaus: een raad van bestuur met een kleine ondersteunende administratie (de kern van het EIT) en een aantal kennisgemeenschappen in heel Europa die op strategische interdisciplinaire gebieden actief zijn. Verwacht wordt dat het EIT uit verschillende bronnen – onder meer de EU, de lidstaten en het bedrijfsleven – gefinancierd zal worden.

Het EIT zal op zoek gaan naar de beste en meest begaafde studenten, onderzoekers en medewerkers ter wereld. Zij zullen bij de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde kennis en onderzoek nauw met vooraanstaande bedrijven samenwerken en zo het onderzoek en het innovatiemanagement in het algemeen bevorderen. Dankzij de integratie van teams uit universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven zal het EIT beter toegerust zijn dan traditioneel georganiseerde universiteiten of netwerken. Bovendien zal het nieuwe EIT-model de aanzet tot hervormingen geven door bestaande instellingen tot veranderingen aan te zetten.

Belangrijk is ook dat het mogelijk zal zijn particuliere financiering voor het EIT aan te trekken. Het EIT zal de particuliere sector een nieuwe geïntegreerde relatie met onderwijs en onderzoek bieden met nieuwe mogelijkheden voor de commercialisering van onderzoek en een nauwere uitwisseling in twee richtingen.

Op grond van een brede raadpleging van het publiek en deskundigen – de Commissie ontving meer dan 700 bijdragen – en een aantal standpuntnota's is de Commissie tot de slotsom gekomen dat de EU haar menselijke, financiële en materiële middelen op het gebied van onderzoek en hoger onderwijs beter moet bundelen. Er is geen behoefte aan een nieuwe universiteit op één locatie maar wel aan een nieuwe juridische eenheid die – verspreid over verschillende locaties – de beste teams en universiteitsdepartementen in heel Europa samenbrengt. Op die manier kan een cultuur van innovatie en ondernemerschap op het gebied van onderzoek en onderwijs worden bevorderd, evenals nieuwe organisatiemodellen die aan de huidige behoeften zijn aangepast. Het EIT zal dus een andere rol spelen dan alle bestaande of geplande EU-initiatieven of nationale universiteiten.

Er zijn talrijke motieven voor de partnerorganisaties om hun beste teams aan het EIT te laten deelnemen: bekendheid waardoor uitstekende studenten, onderzoekers en medewerkers worden aangetrokken; mogelijkheden voor kennisoverdracht; financiële voordelen; een dynamische ontwikkeling om veranderingen door te voeren en plaatselijke spin-offs.

De Commissie verzoekt de Europese Raad over de mededeling na te denken en het belang van het initiatief te erkennen. De Commissie zal voor eind 2006 een officieel voorstel indienen. Als het rechtsinstrument tot oprichting van het EIT in 2008 kan worden goedgekeurd, kan de raad van bestuur begin 2009 samen met de eerste medewerkers worden benoemd. Later in 2009 kan dan begonnen worden met de selectie van de kennisgemeenschappen.
Meer informatie vindt u op de volgende site:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar