Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Briselē, 2006. gada 22. februārī

[ ]

Eiropas Tehnoloģiju institūts: Komisija piedāvā jaunu izcilības centru

Komisija ir ierosinājusi Eiropadomei izveidot Eiropas Tehnoloģiju institūtu (ETI), kam būtu jākļūst par jaunu izcilības centru augstākās izglītības, pētniecības un jauninājumu jomā. Šodien pieņemtajā paziņojumā Komisija definē galvenos elementus savā ETI izveides priekšlikumā, kas sākotnēji tika formulēts 2005. gadā, īstenojot Lisabonas stratēģijas starpposma pārskatīšanu izaugsmei un nodarbinātībai – tagad to izskatīs valstu un valdību vadītāji. Komisijas darba pamatā ir plašas sabiedriskas apspriešanas rezultāti; savas domas izteikušas vairāk nekā 700 personas.

Žozē Manuels Barrozu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, izteicās šādi: „Izcilības attīstībai ir vajadzīgi centri, un tādēļ Eiropai ir jāizveido stiprs Eiropas Tehnoloģiju institūts, kas apvienotu labākos prātus un uzņēmumus, kā arī izplatītu savu darbu rezultātus visā Eiropā.” Barrozu norāda, ka šī organizācija būs pārredzama un elastīga, un tās uzdevums būs nodrošināt augstskolu absolventu un doktorantu studijas, pētniecības darbu; tāpat tai būtu aktīvi jādarbojas, lai virzītu jauninājumus vairākās stratēģiski svarīgās jomās, kā arī zinātnes un jauninājumu vadību."

Jans Figels, par izglītību, apmācību, kultūru un daudzvalodību atbildīgais Eiropas komisārs uzskata, ka Eiropa konkurētspējas saglabāšanas nolūkā Komisijai ir jāgādā par to, lai tiktu uzlabota saziņa starp tādām nozarēm kā izglītība, pētniecība un jauninājumi. Patiesībā tas nav noslēpums, ka saziņa šo triju nozaru starpā Eiropā nav tāda, kādai tai vajadzētu būt un ka mūsu kontinentam pastāvīgi nesekmējas pētniecības un attīstības rezultātus pārvērst komerciālās iespējās, jauninājumos un darbavietās.

Eiropas Tehnoloģiju institūts jo īpaši pievērsīsies tam, lai apvienotu šos zināšanu trijstūra trīs aspektus: izglītība, pētniecība un jauninājumi. Šīs trīs nozares patiesībā ir pamatā uz zinātnes atziņām balstītai sabiedrībai. ETI struktūra būs īpaši paredzēta, lai sapludinātu un savstarpēji apvienotu šīs trīs nozares; tāpat arī tā dažādie partneri būs īpaši aicināti sekmēt šo mērķi.

ETI struktūrai būs divi līmeņi: valde, kurai palīdz neliels skaits administrācijas darbinieku (ETI kodols), un zināšanu kopienas visā Eiropā, kas organizēs darbības starpnozaru stratēģiskās jomās. Ir paredzēts, ka ETI finansējumu veidos ES, dalībvalstu un uzņēmēju aprindu ieguldījums.

ETI mēģinās piesaistīt labākos un talantīgākos studentus, pētniekus un speciālistus pasaulē. Viņi cieši sadarbosies ar vadošajiem uzņēmējiem jaunāko zinātnes atziņu un pētniecības attīstībai un izmantojumam, tādējādi sekmējot pētniecības un jauninājumu vadības prasmes kopumā. Tas, ka tiks iesaistīti akadēmisko aprindu un pētniecības centru pārstāvji un uzņēmēji, tāpat ir institūta priekšrocība, salīdzinot ar tradicionālajām universitātēm vai sadarbības tīkliem, un, visbeidzot, jaunais ETI kalpos par paraugu reformām, rosinot pārmaiņas esošajās iestādēs.

Nozīmīgas ir arī ETI iespējas piesaistīt privāto finansējumu institūta darbībai. Tādējādi šis institūts piedāvās privātajam sektoram jaunas vienotas partnerattiecības, kuras ne tikai apvienos izglītību un pētniecību, bet arī pavērs jaunas iespējas pētniecības komercializēšanai un ciešākiem publiskā un privātā sektora sakariem.

Īstenojusi plašu publisku apspriešanu un uzklausījusi šīs jomas speciālistus – savus apsvērumus Komisijai nosūtīja vairāk nekā 700 personu – kā arī izvērtējusi vairākas publikācijas, Komisija secināja, ka ES ir jāgādā, lai cilvēku, finanšu un fiziskie resursi sekmīgāk tiktu koncentrēti pētniecībā un augstākajā izglītībā. Tas nenozīmē, ka jāizveido jauna universitāte kādā konkrētā vietā, bet gan to, ka ir jāizveido jauna juridiska vienība ar vairākām mītnes vietām visā Eiropā, kurā būtu apvienoti labākie stratēģisko nozaru speciālisti un universitāšu nodaļas. Šī formula atbilst vajadzībai veicināt jauninājumus un uzņēmējdarbības kultūru pētniecībā un izglītībā, kā arī jaunus organizācijas modeļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Tādējādi ETI mērķi atšķirsies no esošo vai plānoto ES iniciatīvu vai valsts universitāšu mērķiem.

Partnerorganizācijas viennozīmīgi būs ieguvējas, izraugot savus labākos pārstāvjus dalībai ETI: tā redzamība piesaistīs talantīgākos studentus, pētniekus un speciālistus; šajā institūtā veidosies privileģētas attiecības, kas, ļoti iespējams, būs nozīmīgas zinātnes atziņu jomā; šai formulai ir finansiālas priekšrocības; visbeidzot šīs partnerattiecības radīs vietējas nozīmes pārmaiņas.

Komisija aicina Eiropadomi izskatīt šodien publicētajā paziņojumā izklāstītos aspektus un atzīt šīs iniciatīvas nozīmību. Oficiālu priekšlikumu Komisija iesniegs 2006. gada beigās. Ja ETI izveides tiesību aktu pieņemtu 2008. gadā, tad valdi un pirmos darbiniekus varētu izraudzīt 2009. gada sākumā. Pirmās zināšanu kopienas būtu definējamas 2009. gadā.
Sīkāka informācija ir pieejama:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar