Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Bryssel 22. helmikuuta 2006

[Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Euroopan teknologiainstituutti: komissio ehdottaa uutta tiennäyttäjää osaamiselle

Komissio ehdottaa Eurooppa-neuvostolle Euroopan teknologiainstituutin (EIT) perustamista uudeksi korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin johtotähdeksi. Tänään hyväksymässään tiedonannossa komissio määrittelee EIT-ehdotuksen keskeiset elementit. Instituutin perustamista esitettiin jo vuonna 2005 osana kasvuun ja työllisyyteen tähtäävän Lissabonin strategian uudistamista, ja nyt ehdotus annetaan valtioiden ja hallitusten päämiesten käsiteltäväksi. Komissio käytti ehdotuksen pohjana laajassa julkisessa kuulemismenettelyssä saatuja yli 700:aa vastausta.

– Huippuosaaminen tarvitsee tiennäyttäjiä. Siksi Eurooppaan tarvitaan voimakas Euroopan teknologiainstituutti, joka kokoaa yhteen terävimmät aivot ja parhaat yritykset ja levittää työnsä tuloksia ympäri Eurooppaa, toteaa José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja. – Euroopan teknologiainstituutti on kevyt ja joustava organisaatio, korostaa puheenjohtaja Barroso. – Se antaa opetusta jatko-opiskelijoille, tekee tutkimusta ja harjoittaa innovaatiotoimintaa strategisesti määritellyillä aihealueilla sekä tutkimuksen ja innovoinnin hallinnoinnin alalla.

– Jotta Eurooppa säilyttäisi kilpailukykynsä, on huolehdittava siitä, että koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin suhdetta kehitetään, toteaa puolestaan komissiossa koulutuksesta, kulttuurista ja monikielisyydestä vastaava komissaari Ján Figel’. – On yleinen käsitys, ettei tuo suhde toimi Euroopassa niin hyvin kuin se voisi. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ei onnistuta muuntamaan liiketoimintamahdollisuuksiksi, innovaatioiksi ja työpaikoiksi.

Euroopan teknologiainstituutti keskittyy ennen muuta yhdistämään ns. osaamiskolmion kolme sivua: koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin. Ne ovat yhdessä avain osaamisyhteiskuntaan. EIT:n rakenne ja yhteistyökumppanien kirjo suunnitellaan sellaiseksi, että nuo kolme osatekijää voidaan nivoa yhteen erottamattomasti.

Rakenteeltaan EIT on kaksitasoinen: sen ytimen muodostaa hallintoneuvosto apunaan pieni määrä tukihenkilöstöä, kun taas varsinaisesta toiminnasta strategisilla tieteenalarajat ylittävillä aloilla vastaavat eri puolilla Eurooppaa toimivat osaamisyhteisöt. Rahoituksensa instituutin on tarkoitus hankkia eri lähteistä, joihin kuuluvat EU, jäsenvaltiot sekä yritykset.

EIT haluaa vetää puoleensa maailman parhaimpia ja kyvykkäimpiä opiskelijoita, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kehittämään ja hyödyntämään rinta rinnan huippuyritysten kanssa osaamista ja tutkimusta sekä parantamaan tutkimuksen ja innovoinnin hallintoon liittyviä yleisiä taitoja. Instituutti yhdistää korkeakouluista, tutkimuskeskuksista ja yrityksistä tulevia tiimejä, mikä antaa sille etulyöntiaseman perinteisemmin organisoituihin korkeakouluihin ja verkostoihin nähden. Lisäksi EIT tarjoaa uuden toimintamallin, joka innoittaa muutoksiin jo toimivissa laitoksissa.

Merkittävää on myös se, että malli avaa mahdollisuuksia houkutella yksityistä rahoitusta EIT:lle. EIT tarjoaa yksityissektorille uudenlaisen yhteyden koulutus- ja tutkimusyhteisöön, mikä puolestaan luo tilaisuuksia tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämiseen ja tiivistää yhteistoimintaa molempiin suuntiin.

Järjestettyään asiasta laajan kuulemisen – johon osallistui alan asiantuntijoita ja muita kiinnostuneita yli 700:lla vastauksella – ja tarkasteltuaan eri tahojen lausuntoja komissio tuli siihen tulokseen, että EU:n on tehostettava tapaa, jolla henkilöresursseja sekä taloudellisia ja fyysisiä voimavaroja keskitetään tutkimukseen ja korkea-asteen koulutukseen. Tarkoituksena ei ole perustaa uutta yliopistoa yhteen toimipaikkaan vaan luoda uusi, useammalla paikalla toimiva instituutti, jolla on oikeushenkilön asema ja joka kokoaa strategisilta aloilta yhteen Euroopan parhaat työryhmät ja korkeakoulujen laitokset. On näet tarpeen edistää innovointi- ja yrittäjyyskulttuuria tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä tukea uusia organisaatiomalleja, jotka soveltuvat tämän päivän tarpeisiin. EIT:n rooli poikkeaa siten kaikista käynnissä olevista ja suunnitelluista EU-aloitteista ja jäsenvaltioiden korkeakouluista.

Kumppaniorganisaatioiden kannalta on monestakin syystä edullista, että niiden parhaat tiimit osallistuvat EIT:n toimintaan siirtymättä fyysisesti kuitenkaan minnekään. Toiminnan näkyvyys nimittäin houkuttelee huippuluokan opiskelijoita, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, kumppanit saavat etuoikeutetun aseman hyödyntää osaamiseen liittyviä kerrannaisvaikutuksia, niille on tarjolla taloudellisia kannustimia, ja toiminnan dynamiikka saa aikaan muutoksia ja paikallisia oheisvaikutuksia.

Komissio kehottaa Eurooppa-neuvostoa tarkastelemaan tänään annetussa tiedonannossa hahmoteltuja osatekijöitä ja antamaan tukensa tälle merkittävälle aloitteelle. Komissio esittää asiasta virallisen ehdotuksen vuoden 2006 loppuun mennessä. Jos EIT:n perustamissäädös voidaan hyväksyä vuonna 2008, hallintoneuvosto ja ensimmäiset työntekijät voitaisiin nimittää alkuvuodesta 2009. Osaamisyhteisöjä päästäisiin kartoittamaan vuonna 2009.
Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar