Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Bruxelles, den 22. februar 2006

[Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Det Europæiske Teknologiske Institut: Kommissionen foreslår nyt flagskib for ekspertise

Kommissionen foreslår Det Europæiske Råd, at der etableres et europæisk teknologisk institut (ETI), der skal være et flagskib for ekspertise inden for videregående uddannelse, forskning og innovation. I en meddelelse, som blev vedtaget i dag, redegør Kommissionen for de vigtigste punkter i forslaget vedrørende ETI, som oprindeligt blev fremsat i 2005 inden for rammerne af ajourføringen af Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse og nu ligger klar til, at stats- og regeringscheferne kan overveje det. Kommissionen har i forbindelse med sit arbejde taget udgangspunkt i resultaterne af en bred offentlig høring, som medførte, at der blev indsendt mere end 700 bidrag.

"Der er behov for flagskibe for ekspertise. Derfor skal Europa have et stærkt europæisk teknologisk institut, der samler de bedste hjerner og virksomheder og spreder resultaterne af sit arbejde i hele Europa", sagde Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso. "ETI skal have en dynamisk og fleksibel organisation", understregede Barroso. "Der vil blive undervist på ph.d.- og masterniveau og blive gennemført forskning, og derudover vil instituttet være aktivt inden for innovation, både inden for en række strategiske temaområder og inden for forvaltning af videnskab og innovation".

"Hvis Europa skal bevare sin konkurrenceevne, skal vi sikre, at vi forbedrer samspillet mellem uddannelse, forskning og innovation", sagde kommissær med ansvar for uddannelse, kultur og flersprogethed, Ján Figel. "Det er den almindelige opfattelse, at dette samspil ikke er så godt, som det kunne være i Europa. Europa halter konsekvent bagefter, når det gælder om at omsætte resultaterne af forskning og udvikling til forretningsmuligheder, innovation og arbejdspladser."

Det Europæiske Teknologiske Institut vil navnlig fokusere på at kombinere de tre elementer, som vidensamfundet skal bygge på: uddannelse, forskning og innovation. Disse tre elementer er nøglen til vidensamfundet. ETI skal have en struktur og en sammensætning af partnere, som specifikt er egnet til at integrere og uløseligt forbinde disse tre elementer.

ETI's struktur skal have to niveauer: En bestyrelse med en lille administration (som skal være ETI's centrale kerne) og en række vidensamfund fordelt over hele Europa, som står for aktiviteterne på de strategiske tværfaglige områder. ETI forventes at modtage finansiering fra en række forskellige kilder, herunder EU, medlemsstaterne og erhvervslivet.

ETI vil bestræbe sig på at tiltrække de bedste og mest talentfulde studerende, forskere og øvrige ansatte fra hele verden. Disse skal arbejde tæt sammen med førende virksomheder om at udvikle og udnytte den mest avancerede viden og forskning, hvorved de forbedrer forvaltningsfærdighederne inden for forskning og innovation generelt. Integration af grupper fra universiteter, forskningscentre og virksomheder vil give instituttet en fordel i forhold til universiteter eller netværk med en traditionel organisation. Ydermere vil den nye ETI-model fungere som en katalysator for reformer ved at give inspiration til ændringer i eksisterende institutioner.

Som noget meget vigtigt vil den også give mulighed for at tiltrække privat finansiering til ETI. Følgelig vil ETI kunne tilbyde den private sektor nye integrerede forbindelser med uddannelses- og forskningssektoren med nye muligheder for kommerciel udnyttelse af forskning og en mere intensiv to-vejsudveksling.

Efter en bred høring af offentligheden og eksperter på området – der blev sendt mere end 700 bidrag til Kommissionen – og under hensyntagen til en række udtalelser konkluderer Kommissionen, at EU har behov for en større koncentration af sine menneskelige, økonomiske og fysiske ressourcer inden for forskning og videregående uddannelse. Dette betyder ikke, at der skal skabes et nyt universitet, der er samlet på et sted, men at der skal skabes en ny retlig enhed fordelt på flere steder, som skal samle de bedste grupper og universitetsafdelinger inden for en række strategiske områder i hele Europa. Dette er en reaktion på behovet for at fremme innovations- og iværksætterkultur inden for forskning og uddannelse samt nye organisationsmodeller, der er tilpasset de aktuelle behov. ETI's rolle vil således være helt speciel, og der findes ikke noget tilsvarende inden for rammerne af noget eksisterende eller planlagt EU-initiativ eller på noget nationalt universitet.

For partnerorganisationerne findes der adskillige incitamenter til at lade deres bedste grupper deltage i ETI, uden at de forlader det sted, hvor de er hjemmehørende: Synlighed, som vil tiltrække de bedste studerende, forskere og øvrigt personale, privilegerede forbindelser, som skaber afsmittende virkninger på vidensområdet, økonomiske incitamenter, dynamik og afsmittende virkninger på lokalt plan.

Kommissionen opfordrer Det Europæiske Råd til at overveje de elementer, der er beskrevet i dagens meddelelse, og til at støtte dette meget betydningsfulde initiativ. Kommissionen vil formelt fremsætte et forslag inden udgangen af 2006. Hvis det retlige instrument, der skal være grundlaget for ETI, kan blive vedtaget i 2008, kan bestyrelsen samt det første personale blive udpeget i begyndelsen af 2009. Det skulle så være muligt at påbegynde etableringen af vidensamfundene i 2009.
Yderligere oplysninger kan findes på:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar