Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

V Bruselu dne 22. února 2006

[ ]

Evropský technologický institut: Komise navrhuje novou vlajkovou loď vynikajících výsledků

Komise navrhuje Evropské radě založení Evropského technologického institutu (ETI), který se má stát vlajkovou lodí vynikajících výsledků ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích. Sdělení, které Komise dnes přijala, vymezuje hlavní prvky návrhu na zřízení ETI, který byl původně předložen jako součást přepracované lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Nyní může být tento návrh předán ke zvážení vrcholným představitelům států a vlád. Komise svou práci založila na rozsáhlé veřejné konzultaci, jejímž výsledkem bylo více než 700 příspěvků.

„Vynikající výsledky potřebují vlajkovou loď. Proto musí mít Evropa silný Evropský technologický institut, kde se sejdou nejlepší mozky a firmy a který bude šířit své výsledky po celé Evropě," uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Zdůraznil, že „ETI bude pružnou a přizpůsobivou organizací. Institut bude vzdělávat absolventy vysokých škol a studenty postgraduálního studia, provádět výzkum a působit v oblasti inovací, a to jak v několika strategických tematických oblastech, tak i v oblasti řízení ve vědě a inovacích."

Komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figeľ prohlásil: "Má-li si Evropa udržet konkurenceschopnost, musíme zajistit lepší vztahy mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Obecně se má za to, že v Evropě tento vztah nefunguje tak dobře, jak by měl. Evropě se stále nedaří dostatečně využívat výsledky výzkumu a vývoje pro obchodní účely a převádět je do inovací a zaměstnanosti.“

Evropský technologický institut se zejména soustředí na propojení tří prvků trojúhelníku znalostí: vzdělání, výzkumu a inovací. Tyto tři oblasti jsou klíčem ke společnosti založené na znalostech. Struktura ETI i skladba jeho partnerů budou proto navrženy tak, aby se tyto tři oblasti podařilo propojit a neoddělitelně provázat.

Struktura ETI bude mít dvě základní úrovně: správní radu s malou administrativní podporou (ta bude jádrem ETI) a soubor znalostních společenství, která se budou nacházet v celé Evropě a budou pracovat na strategických transdisciplinárních oblastech. Financování by měl ETI získávat z několika zdrojů, mimo jiné od EU, členských států a soukromých podniků.

ETI bude usilovat o to, aby přilákal nejlepší a nejtalentovanější studenty, výzkumné pracovníky a personál z celého světa. Ti všichni budou společně s významnými podniky pracovat na vývoji a využití nejmodernějších znalostí a výzkumu. Tím budou rozvíjet i dovednosti v řízení výzkumu a inovací obecně. Další výhodou oproti tradičnímu uspořádání univerzit či výzkumných sítí bude pro ETI propojení týmů z univerzit, výzkumných pracovišť a podniků. Navíc tento nový model bude zdrojem inspirace pro stávající instituce a bude tak působit jako katalyzátor reforem.

Dalším významným prvkem je, že ETI bude mít příležitost ucházet se o financování ze soukromých zdrojů. Tím ETI nabídne soukromému sektoru nové propojení se vzděláváním a výzkumem a nové příležitosti k obchodnímu využití výzkumu a k užší dvoustranné výměně.

Po rozsáhlé konzultaci s veřejností a odborníky z oblasti (Komise během ní získala více než 700 příspěvků) a po zvážení řady odborných stanovisek dospěla Komise k názoru, že by EU měla lépe soustředit své lidské, finanční i materiální zdroje do výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. To však neznamená, že je třeba založit novou univerzitu v jediné lokalitě, ale nový právní subjekt s několika sídly, který svede dohromady nejlepší týmy a univerzitní oddělení ze strategických oborů z celé Evropy. Jde o reakci na nutnost rozvíjet ve výzkumu a vzdělávání přístup zaměřený na inovace, podnikavost a nové modely organizace, které odpovídají současným potřebám. ETI bude proto plnit úlohu, která bude zcela odlišná od všech stávajících nebo plánovaných iniciativ EU či univerzit v jednotlivých státech.

Pro partnerské organizace je připravena řada pobídek, které mají zajistit, aby se na práci ETI podílely jejich nejlepší týmy, které přitom mohou zůstat na svých pracovištích: zviditelnění, které přiláká nejlepší studenty, výzkumné pracovníky a personál, privilegovaný přístup k vědeckým poznatkům, finanční pobídky, dynamické prostředí a přínosy na místní úrovni.

Komise vyzývá Evropskou radu, aby zvážila prvky uvedené v dnešním sdělení a aby význam této iniciativy schválila. Oficiální návrh Komise předloží do konce roku 2006. Pokud by právní nástroj zakládající ETI mohl být přijat v roce 2008, mohla by být správní rada stejně jako první zaměstnanci jmenována na počátku roku 2009. Vymezování znalostních společenství by mohlo začít v roce 2009.
Další informace:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar