Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Brusel 21. februára 2006

Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu: najlepší celkový výsledok v histórii

Členské štáty dosiahli najväčší pokrok v histórii implementácie dohodnutých pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnej legislatívy. Vyplýva to z najnovšej Hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ktorú predstavila Európska komisia. V priemere len 1,6 % smerníc o vnútornom trhu, ktorých termín implementácie uplynul, nie sú v súčasnosti transponované do vnútroštátnych právnych predpisov. Oproti 1,9 % v júli 2005 (IP/05/961) to znamená pokles, pričom sa tento údaj veľmi približuje k priebežnému cieľu 1,5 %, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a vlád. Individuálny pokrok zaznamenali „staré“ i „nové“ členské štáty, z celkového hľadiska však „nové“ členské štáty s priemerným deficitom 1,2 % dosiahli podstatne lepší výsledok ako „staré“ členské štáty. Príliš často sa však stáva, že členské štáty neuplatňujú pravidlá vnútorného trhu správne: iba päť členských štátov dokázalo znížiť počet konaní o porušení práva, ktoré sa proti nim viedli. Úplné znenie najnovšej Hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Je to vynikajúci výsledok. Ukazuje, že členské štáty sa viac snažia o to, aby jednotný trh fungoval, čo je nevyhnutné pre program rastu a zamestnanosti. Povzbudzujem členské štáty, aby stavali na tomto pokroku a vyzývam tie, ktoré ešte zaostávajú, aby zdvojnásobili svoje úsilie. Do najbližšej hodnotiacej tabuľky dúfam, že každému zablahoželám k prelomeniu hranice 1,5 %.“

Transpozícia smerníc o vnútornom trhu

 • Na konci roku 2005 predstavoval deficit pri transpozícii, t. j. percento smerníc o vnútronom trhu, ktoré neboli transponované do vnútroštátneho práva, pre členské štáty EÚ-25 1,6 %. Toto je najlepší celkový výsledok, ktorý sa zaznamenal od začiatku monitorovania v roku 1997.
 • Napriek tomu ešte nebol dosiahnutý priebežný cieľ 1,5 %, ktorý odsúhlasili hlavy štátov a vlád.
 • Cieľ 1,5 % dosiahlo 17 členských štátov. Najnižší deficit má opäť Litva, po ktorej nasleduje Dánsko, Maďarsko, Fínsko, Poľsko a Švédsko.
 • Tri členské štáty sa blížia k hranici 1,5 %: Francúzsko, Belgicko a Írsko.
 • Česká republika a Taliansko stále nedosiahli túto hodnotu, dôležité však je, že v porovaní s poslednou hodnotiacou tabuľkou urobili výrazný pokrok.
 • Portugalsko čaká v dôsledku skromného pokroku za posledných šesť mesiacov v tomto smere ešte dlhá cesta.
 • Deficit Luxemburska a Grécka za posledných šesť mesiacov vzrástol.
 • Hoci individuálny pokrok možno pripísať rovnako „starým“, ako aj „novým“ členské štátom, vynikajúci výsledok sa dosiahol predovšetkým vďaka úsiliu „nových“ členských štátov. Deficit pri transpozícii predstavuje pre nové členské štáty 1,2 % v porovnaní s 1,9 % pre „staré“ členské štáty. Z ôsmich členských štátov, ktoré nedosiahli cieľ 1,5 %, je sedem „starých“ členských štátov.

Transpozícia smerníc týkajúcich sa Akčného plánu pre finančné služby (FSAP) – zhodnotenie situácie

 • Päť členských štátov doteraz transponovalo všetky smernice týkajúce sa finančných služieb, ktorých termín už uplynul: Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Rakúsko a Poľsko.
 • Po nich nasledujú Nemecko, Írsko, Litva, Maďarsko, Slovenská republika a Fínsko, ktoré musia transponovať ešte jednu smernicu o finančných službách.
 • Podobne ako pri všeobecnom prehľade sú na konci tabuľky Luxembursko a Grécko. Zdá sa, že najmenší pokrok za posledných šesť mesiacov, pripísaný Portugalsku, sa nepriemietol do oblasti finančných služieb v tejto krajine: Portugalsko má najvyšší počet netransponovaných smerníc o finančných službách, ktorých termín už uplynul.

Porušovanie práva

 • V rámci Stratégie vnútorného trhu na roky 2003 – 2006 boli členské štáty vyzvané, aby do roku 2006 znížili počet prípadov porušenia práva, ale iba päť členských štátov – Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Írsko a Holandsko – dokázalo znížiť počet konaní, ktoré sa proti nim viedli v priebehu posledných troch rokov. Počet prípadov porušenia práva vedených proti všetkým členským štátov sa zvýšil.
 • Okrem toho žiaden členský štát nedosiahol cieľ, podľa ktorého sa mal do roku 2006 znížiť počet konaní o porušení práva vedených proti nim o polovicu v porovnaní s rokom 2003.
 • Keďže Komisia prvýkrát nazrela do problémov súvisiacich s nesprávnym uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu v „nových členských štátoch“ v máji 2004, údaje nemožno porovnávať s údajmi pre „staré“ členské štáty. Zdá sa však, že veľký počet prípadov porušenia práva proti Poľsku, Malte a Českej republike poukazuje na problém nesprávneho uplatňovania právnych predpisov vnútorného trhu v týchto členských štátov, ktorý je potrebné riešiť.

Výhody vnútorného trhu a dôležitosť implementácie

Vnútorný trh zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ, ktorý sa týka väčšieho rastu a vytvárania pracovných miest. Vnútorný trh vytvoril miliardy pracovných miest a priniesol miliardy eur v podobe väčšej prosperity. Občanom EÚ ponúka širší výber kvalitného tovaru a služieb a väčšie možnosti pre cestovanie, prácu, štúdium a život v iných krajinách EÚ, pričom umožňuje efektívnejšie rozdelenie zdrojov a ponúka lepšie príležitosti pre obchod a podnikanie. Vnútorný trh však môže naplno rozvinúť svoj potenciál len vtedy, ak budú členské štáty efektívne implementovať a uplatňovať legislatívu dohodnutú na európskej úrovni.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar