Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Bruksela, dnia 21 lutego 2006 r.

Tabela wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego: najlepszy do tej pory ogólny wynik

Według najnowszej tabeli wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego, opracowanej przez Komisję, państwa członkowskie poczyniły największe do tej pory postępy we wdrażaniu zasad rynku wewnętrznego do prawa krajowego. Wdrożenia do prawa krajowego nie dokonano do tej pory średnio w stosunku do zaledwie 1,6 % dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego, w których przypadku minął termin takiej transpozycji. Oznacza to spadek z poziomu 1,9 % w lipcu 2005 r. (IP/05/961), a uzyskany wynik jest bliski okresowemu pułapowi docelowemu uzgodnionemu przez szefów państw i rządów. Indywidualne postępy poczyniły zarówno „stare”, jak i „nowe” państwa członkowskie, jednak w ogólnym rozrachunku „nowe” państwa – w których przypadku braki w transpozycji wyniosły średnio 1,2 % – radzą sobie znacznie lepiej niż państwa „stare”. Mimo to państwa członkowskie zbyt często błędnie stosują zasady rynku wewnętrznego: tylko pięciu państwom członkowskim udało się zmniejszyć liczbę wszczynanych przeciw nim postępowań w sprawie naruszenia przepisów. Pełną treść najnowszej tabeli wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego opublikowano na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „To doskonały wynik. Pokazuje, że państwom członkowskim coraz bardziej zależy na tym, by wspólny rynek rzeczywiście działał, co ma zasadnicze znaczenie dla programu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zachęcam państwa członkowskie, by wykorzystały już osiągnięty postęp do dalszych działań, a zarazem wzywam państwa pozostające w tyle, by pilnie zdwoiły swoje wysiłki. Mam nadzieję, że przy okazji ogłoszenia następnej tabeli wyników będę mógł pogratulować wszystkim pokonania progu 1,5 %”.

Transpozycja dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego

 • W końcu 2005 r. wskaźnik braków w transpozycji – tj. odsetek dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego, których przepisów nie wprowadzono w życie w prawie krajowym – wyniósł 1,6 % łącznie dla wszystkich 25 państw członkowskich UE. To najlepszy wynik ogólny odkąd rozpoczęto analizy tych danych w 1997 r.
 • Mimo to wynik ten nadal przekracza okresowy pułap docelowy w wysokości 1,5 %, uzgodniony przez szefów państw i rządów.
 • Ów pułap 1,5 % osiągnęło 17 państw członkowskich. Najmniejsze braki ma ponownie Litwa, a na kolejnych miejscach plasują się Dania, Finlandia, Polska, Węgry i Szwecja.
 • 3 państwa członkowskie są bliskie osiągnięcia pułapu 1,5 %; są to Francja, Belgia i Irlandia.
 • Czechy i Włochy nadal dzieli od osiągnięcia tego pułapu pewien dystans, ale – co istotne – państwa te poczyniły imponujące postępy od czasu ogłoszenia ostatniej tabeli.
 • Długą drogę do pokonania ma Portugalia, której postępy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy były skromne.
 • W porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy zwiększyły się braki w transpozycji w przypadku Luksemburga i Grecji.
 • Mimo że indywidualne postępy rozkładają się równo między „stare” i „nowe” państwa członkowskie, ten doskonały wynik zawdzięczać należy w większości wysiłkom podjętym przez „nowe” państwa. Wskaźnik braków w transpozycji w przypadku „nowych” państw członkowskich wyniósł 1,2 %, natomiast w przypadku państw „starych” – 1,9 %. Spośród ośmiu państw członkowskich, które nie osiągnęły pułapu 1,5 %, siedem to państwa „stare”.

Transpozycja dyrektyw w ramach Planu działań w zakresie usług finansowych (FSAP) – sytuacja bieżąca

 • Pięć państw członkowskich wprowadziło do prawa krajowego przepisy wszystkich dyrektyw w dziedzinie usług finansowych, w przypadku których minął termin takiej transpozycji; są to Dania, Estonia, Łotwa, Austria i Polska.
 • Na dalszym miejscu są Niemcy, Irlandia, Litwa, Węgry, Słowacja i Finlandia, którym pozostała transpozycja jednej dyrektywy w tej dziedzinie.
 • Podobnie jak w klasyfikacji ogólnej na dole tego rankingu są Luksemburg i Grecja. Umiarkowane postępy poczynione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez Portugalię nie wydają się przekładać na dziedzinę usług finansowych: Portugalia musi dokonać transpozycji największej liczby zaległych dyrektyw w dziedzinie usług finansowych.

Naruszenia prawa

 • W Strategii w sprawie rynku wewnętrznego na lata 2003-2006 państwa członkowskie wezwano do zmniejszenia liczby spraw o naruszenie przepisów o połowę do 2006 r.; jednak zaledwie pięć państw – Francja, Belgia, Austria, Irlandia i Niderlandy – zdołało w ciągu ostatnich trzech lat doprowadzić do zmniejszenia liczby wszczynanych przeciw nim postępowań. Liczba postępowań w sprawie naruszeń prawa wszczynanych przeciw państwom członkowskim ogólnie zwiększyła się.
 • Ponadto żadne państwo członkowskie nie osiągnie celu zmniejszenia o 50 % liczby wszczynanych przeciw nim postępowań o naruszenia prawa do 2006 r. w porównaniu z 2003 r.
 • Ponieważ Komisja zaczęła śledzić problemy związane z niewłaściwym stosowaniem zasad rynku wewnętrznego w „nowych” państwach członkowskich dopiero w maju 2004 r., dane liczbowe w tym zakresie nie są porównywalne z danymi zebranymi w stosunku do „starych” państw członkowskich. Jednak znaczna liczba postępowań o naruszenie prawa przeciwko Polsce, Malcie i Czechom zdaje się sugerować, że w tych państwach członkowskich występuje problem nieprawidłowego stosowania prawodawstwa w zakresie rynku wewnętrznego, któremu należy zaradzić.

Korzyści płynące z rynku wewnętrznego i znaczenie wdrożenia przepisów

Rynek wewnętrzny odgrywa kluczową rolę w realizacji stojącego przed UE celu, jakim jest szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Rynek ten już pozwolił na stworzenie milionów miejsc pracy i zwiększył dobrobyt o wartość liczoną w miliardach euro. Daje on obywatelom UE większy wybór wysokogatunkowych towarów i usług, a także większą swobodę podróżowania, podejmowania pracy, nauki czy osiedlania się w innych krajach UE, jednocześnie pozwalając na wydajniejszy rozdział zasobów i stwarzając szersze możliwości wymiany handlowej przedsiębiorcom. Jednak rynek wewnętrzny w pełni zrealizuje swój potencjał jedynie wówczas, kiedy przyjęte na szczeblu europejskim prawodawstwo zostanie skutecznie wprowadzone w życie przez wszystkie państwa członkowskie i będzie przez nie skutecznie stosowane.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar