Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Brüssel, 21. veebruar 2006

Siseturu tulemustabel: läbi aegade parim üldtulemus

Euroopa Komisjoni viimase siseturualase tulemustabeli kohaselt on liikmesriigid teinud läbi aegade suurimaid edusamme kokkulepitud siseturueeskirjade rakendamisel siseriiklikus õiguses. Keskmiselt vaid 1,6% siseturudirektiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, pole praeguseks siseriiklikku õigusesse üle võetud. See on vähem kui 1,9% juulis 2005 (IP/05/961) ning on lähedal riigipeade ja valitsusjuhtide kokkulepitud vahe-eesmärgile (1,5%). Individuaalseid edusamme on teinud nii „vanad“ kui ka „uued“ liikmesriigid, kuid üldiselt on „uued“ liikmesriigid, kelle keskmine puudujääk on 1,2%, oluliselt edukamad kui „vanad“ liikmesriigid. Paraku ei kohaldata liikmesriikides siseturueeskirju sageli õigesti: vaid viis liikmesriiki on suutnud vähendada nende suhtes algatatud rikkumismenetluste arvu. Viimase siseturualase tulemustabeli kogu tekst on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy avaldas oma arvamust järgmiselt: „See on suurepärane tulemus. See näitab, et liikmesriigid pingutavad järjest enam, et ühtne turg toimiks, ning see on väga oluline kasvu ja töökohtade tegevuskava seisukohalt. Julgustan liikmesriike saavutatud edule toetudes edasi tegutsema ja kutsun mahajääjaid üles jõupingutusi kahekordistama. Loodan, et järgmise tulemustabeli põhjal võin kõiki õnnitleda 1,5% piiri ületamise puhul.“

Siseturudirektiivide ülevõtmine

 • 2005. aasta lõpus oli ülevõtmise puudujääk – siseriiklikku õigusesse veel üle võtmata siseturudirektiivide protsent – EL-25 liikmesriikide puhul 1,6%. See on parim üldtulemus alates seire algusest 1997. aastal.
 • Siiski ei ulatu see veel riigipeade ja valitsusjuhtide kokkulepitud vahe-eesmärgini, milleks on 1,5%.
 • 1,5% eesmärgi on saavutanud 17 liikmesriiki. Taas on väikseim puudujääk Leedul; järgnevad Taani, Ungari, Soome, Poola ja Rootsi.
 • 3 liikmesriiki on 1,5% eesmärgi saavutamisele lähedal: Prantsusmaa, Belgia ja Iirimaa.
 • Tšehhi Vabariigil ja Itaalial jääb eesmärgi saavutamisest veel pisut puudu, kuid on oluline, et need liikmesriigid on alates eelmisest tulemustabelist märkimisväärseid edusamme teinud.
 • Portugal on eesmärgi saavutamisest veel kaugel ning viimase 6 kuu jooksul on edusammud olnud tagasihoidlikud.
 • Luksemburgi ja Kreeka puudujääk on võrreldes 6 kuu taguse näitajaga kasvanud.
 • Kuigi individuaalsed edusammud on „vanade“ ja „uute“ liikmesriikide vahel ühtlaselt jaotunud, on tulemus nii hea suures osas tänu „uute“ liikmesriikide pingutustele. „Uute“ liikmesriikide ülevõtmise puudujääk on 1,2%, võrreldes „vanade“ liikmesriikide 1,9%-ga. 8 liikmesriigist, kes ei ole veel 1,5 % tasemeni jõudnud, on 7 „vanad“ liikmesriigid.

Hinnang finantsteenuseid käsitleva tegevuskava direktiivide ülevõtmisele

 • Viis liikmesriiki on praeguseks siseriiklikku õigusesse üle võtnud kõik finantsteenuseid käsitlevad direktiivid, mille ülevõtmise tähtaeg on möödas: Taani, Eesti, Läti, Austria ja Poola.
 • Neile järgnevad Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Ungari, Slovaki Vabariik ja Soome, kellel tuleb veel üle võtta üks finantsteenuseid käsitlev direktiiv.
 • Üldise olukorraga võrreldes jäävad Luksemburg ja Kreeka teistest maha. Portugali tagasihoidlikud edusammud viimase 6 kuu jooksul ei paista olevat seotud finantsteenuste valdkonnaga: Portugalil on kõige rohkem ülevõtmata finantsteenustealasid direktiive.

Rikkumised

 • Siseturustrateegias aastateks 2003–2006 kutsuti liikmesriike üles vähendama oma rikkumisjuhtumeid aastaks 2006 poole võrra, kuid ainult viis liikmesriiki – Prantsusmaa, Belgia, Austria, Iirimaa ja Madalmaad – on suutnud viimase kolme aasta jooksul nende suhtes algatatud rikkumismenetluste arvu vähendada. Kõigi liikmesriikide suhtes algatatud rikkumismenetluste arv on kasvanud.
 • Veelgi enam, aastaks 2006 ei saavuta ükski liikmesriik eesmärgiks olevat rikkumismenetluste 50%-list vähenemist võrreldes aastaga 2003.
 • Kuna komisjon hakkas uurima siseturueeskirjade ebaõiget kohaldamist „uutes“ liikmesriikides alles mais 2004, ei saa nende riikide näitajaid võrrelda „vanade“ liikmesriikide omadega. Poola, Malta ja Tšehhi Vabariigi suhtes algatatud rikkumismenetluste suur hulk annab aga alust arvata, et neis liikmesriikides on siseturgu reguleerivate õigusaktide ebaõige kohaldamise probleem, millega tuleb tegeleda.

Siseturu kasulikkus ja rakendamise tähtsus

Siseturul on tähtis osa ELi majanduskasvu ja töökohtade arvu suurendamise eesmärgi täitmisel. Siseturg on loonud miljoneid töökohti ja miljardite eurode väärtuses lisaheaolu. See annab ELi kodanikele laiema valiku kvaliteetseid kaupu ja teenuseid ning suurema vabaduse reisida, töötada, õppida ja elada teistes ELi riikides, aidates samas kaasa tõhusamale ressursside jaotusele ning pakkudes ettevõtetele paremaid kauplemisvõimalusi. Kuid siseturu potentsiaali saab täielikult rakendada vaid siis, kui Euroopa tasandil kokkulepitud õigusakte rakendatakse ja kohaldatakse tõhusalt kõigis liikmesriikides.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar