Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Bryssel den 20 december 2006

Klimatförändring: Kommissionen föreslår att flygtransporterna ska ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter

Europeiska kommissionen betonade idag sitt orubbliga åtagande att kämpa mot klimatförändringen genom att föreslå lagstiftning för att växthusgasutsläpp från den civila luftfarten ska ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter. EU:s utsläpp från de internationella flygtransporterna ökar snabbare än utsläppen från någon annan sektor. Denna ökning hotar att underminera EU:s framsteg med att minska de totala utsläppen av växthusgaser. Att låta den civila luftfarten ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett kostnadseffektivt sätt för sektorn att kontrollera sina utsläpp på och därigenom förverkligas en strategi som godkänts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Det föreslagna direktivet kommer att omfatta utsläpp från flygningar inom EU från och med 2011 och flygningar till och från EU-flygplatser från och med 2012. Både flygbolag från EU och från tredjeländer ska omfattas av direktivet. Flygbolagen kommer att tilldelas utsläppsrätter som det går att handla med och som är baserade på flygbolagens historiska andel av trafiken. Liksom de industriföretag som redan omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter kommer flygbolagen att kunna sälja sina överblivna utsläppsrätter om de minskar sina utsläpp medan de kommer att få behöva köpa ytterligare rätter om deras utsläpp ökar. Ökningarna i biljettkostnaderna från detta system förväntas bli begränsade och betydligt lägre än de ökningar som har uppstått på grund av de senaste årens förändringar i oljepriset.

”Även luftfarten bör ge ett rättvist bidrag till våra ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta med våra internationella partners för att främja målen med en global överenskommelse för luftfart. Att låta utsläppen från luftfarten ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter är en kostnadseffektiv lösning som är bra för miljön och som behandlar alla flygbolag lika” sade miljökommissionär Stavros Dimas.

Ökningen av utsläpp från luftfarten

Till skillnad från utsläpp från inrikesflygningar omfattas utsläpp från den internationella luftfarten inte av målen för Kyotoprotokollet. Dessutom har flygbränsle för internationella flygningar historiskt sett varit undantaget från beskattning. Bilaterala luftfartsavtal mellan EU:s medlemsstater och tredjeländer håller på att ändras för att göra detta möjligt men det kommer att ta tid att förverkliga det.

Utsläppen från luftfarten står för närvarande för cirka 3 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, men de ökar snabbt – sedan 1990 har de ökat med 87 % – i takt med att flygresorna blir billigare utan att det tas någon hänsyn till deras miljökostnader. En person som flyger tur och retur mellan London och New York ger i stort sett upphov till samma mängd utsläpp som den genomsnittlige personen i EU gör genom uppvärmning av sitt hus under ett helt år.

Den snabba ökningen av utsläpp från luftfarten står i stark kontrast till de framgångar som har skett inom många andra sektorer i ekonomin med att minska utsläppen. Utan åtgärder kommer ökningen av utsläppen från flygningar från EU:s flygplatser år 2012 att upphäva över en fjärdedel av den utsläppsminskning på 8 % som EU:s 15 gamla medlemsstater måste uppnå för att nå sitt mål enligt Kyotoprotokollet. Till år 2020 är det troligt att utsläppen från luftfarten har mer än fördubblats jämfört med den nuvarande nivån.

Det föreslagna direktivet

Förslaget till direktiv är en uppföljning av meddelandet från september 2005[1] i vilket man drog slutsatserna att det bästa sättet att ta itu med sektorns utsläpp, både ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel, var att låta luftfarten ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Dessa slutsatser fick senare stöd från rådet och Europaparlamentet.

Alla flygbolag, oavsett om de är EU-baserade eller utländska, kommer att behandlas på samma sätt i direktivet. Från och med 2011 kommer alla inrikesflygningar och internationella flygningar mellan EU-flygplatser att omfattas, och från och med 2012 kommer räckvidden att utvidgas till att omfatta alla internationella flygningar som kommer till eller avgår från EU-flygplatser. Till 2020 skulle de årliga koldioxidbesparingarna uppgå till hela 46 %, eller 183 miljoner ton – vilket exempelvis är dubbelt så mycket som Österrikes årliga utsläpp av växthusgaser från alla källor – jämfört med om inga åtgärder vidtas.

För att begränsa den snabba ökningen av utsläpp från luftfarten kommer det att sättas ett tak för det totala antalet tillgängliga utsläppsrätter som motsvarar den genomsnittliga utsläppsnivån under 2004–2006. En del rätter kommer att auktioneras ut av medlemsstaterna men den överväldigande majoriteten kommer att delas ut gratis på grundval av ett harmoniserat effektivitetsriktmärke som speglar varje aktörs historiska andel av trafiken.

För att minska de administrativa kostnaderna kommer mycket lätta luftfarkoster inte att omfattas och varje aktör kommer att administreras av en enda medlemsstat.

Direktivet är en del av en omfattande strategi för att ta itu med utsläpp från luftfarten och denna strategi inbegriper även mer forskning om miljövänlig teknik och förbättringar i flygledningstjänsten.

Inverkan på biljettpriserna

Om man utgår från att flygbolagen till fullo för över alla extrakostnader på kunderna, skulle priset för en typisk tur-och-returflygning inom EU öka med mellan 1,8 och 9 euro till 2020. Långdistansresor skulle, på grund av deras större inverkan på miljön, öka något mer och ökningen är naturligtvis beroende på resans exakta längd. Biljettprisökningarna förväntas i vilket fall som helst bli betydligt mindre än de extra kostnader som förts över på konsumenterna på grund av de ökade världspriserna på olja under de senaste åren.

Se även MEMO/06/506
Ytterligare information finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen. KOM(2005) 459 slutlig.


Side Bar