Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Brussels, 20. decembra 2006

Podnebne spremembe: Komisija predlaga vključitev zračnega prevoza v sistem EU za trgovanje z emisijami

Evropska komisija je danes potrdila svojo trdno zavezanost boju proti podnebnim spremembam s predlogom zakonodaje, s katero se v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) vključijo emisije toplogrednih plinov iz civilnega letalstva. V EU se količina emisij iz mednarodnega zračnega prevoza povečuje hitreje kot v katerem koli drugem sektorju. To povečevanje lahko ogrozi dosedanjo uspešnost EU pri zniževanju skupnih emisij toplogrednih plinov. Vključitev civilnega letalstva v sistem EU za trgovanje z emisijami temu sektorju omogoča stroškovno učinkovit način nadzora nad emisijami in pomeni izvajanje pristopa, ki ga podpira Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO). Predlagana direktiva bo od leta 2011 dalje zajemala emisije letov znotraj EU, od leta 2012 dalje pa vseh letov na letališča EU ali z njih. Zajemala bo tako letalske prevoznike iz EU kot tudi tuje. Letalske družbe bodo lahko enako kot industrijske družbe, ki jih že zajema EU ETS, prodajale presežke pravic, če bodo znižale svoje emisije, če se bodo njihove emisije povečale, pa bodo morale kupiti dodatne pravice. Podražitve vozovnic zaradi vključitve v sistem bodo predvidoma le omejene in bistveno manjše od dviga cen zaradi nedavnih sprememb cen nafte.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Tudi letalstvo bi moralo ustrezno prispevati svoj delež pri skupnem prizadevanja po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Komisija bo še naprej sodelovala s svojimi mednarodnimi partnerji pri uveljavljanju ciljev svetovnega sporazuma o letalstvu. Vključitev emisij letalstva v sistem EU za trgovanje z emisijami je stroškovno učinkovita rešitev, ki koristi okolju, hkrati pa vse letalske družbe obravnava enako.“

Povečanje emisij letalstva

Emisije domačih letov so zajete v ciljih Kjotskega protokola, emisije iz mednarodnega letalstva pa ne. Poleg tega je reaktivno letalsko gorivo za mednarodne lete tradicionalno izvzeto iz obdavčitve. Dvostranski sporazumi med državami EU in tretjimi državami se sicer postopoma spreminjajo, da bi bila dopuščena tudi ta možnost, vendar pa tega ni mogoče izpeljati dovolj hitro.

Zaenkrat znaša delež emisij iz letalstva približno 3 % vseh emisij toplogrednih plinov EU, vendar se hitro povečuje – od leta 1990 za 87 % – saj zračni prevoz postaja cenejši, stroški za okolje pa pri tem niso upoštevani. Na osebo, ki potuje iz Londona v New York in nazaj, se na primer ustvari približno enaka količina emisij, kot jo povprečna oseba v EU ustvari za ogrevanje svojega doma v vsem letu.

Hitro povečevanje emisij iz letalstva je tako v nasprotju z dosežki pri zmanjševanju emisij v mnogih drugih sektorjih gospodarstva.

Brez posega v to stanje bo povečevanje emisij letov z letališč EU do leta 2012 izničilo več kot četrtino 8-odstotnega zmanjšanja emisij, ki ga mora doseči EU-15, da bi uresničila cilje Kjotskega protokola. Do leta 2020 bi lahko raven emisij iz letalstva več kot dvakrat presegla današnjo raven.

Predlagana direktiva

Predlog direktive se navezuje na Sporočilo[1] iz septembra 2005, v katerem je med sklepnimi ugotovitvami zapisano, da je vključitev letalstva v evropski sistem trgovanja z emisijami z gospodarskega in okoljskega vidika najboljši pristop v boju z emisijami v tem sektorju. To sta nato podprla Svet in Evropski parlament.

Direktiva bo vse letalske družbe obravnavala enako, ne glede na to, ali imajo sedež v EU ali zunaj nje. Od leta 2011 dalje bodo zajeti vsi domači in mednarodni leti med letališči znotraj EU, od leta 2012 dalje pa se bo področje veljave razširilo še na mednarodne lete s prihodom na ali odhodom z letališča EU. Predvidoma bi bilo do leta 2020 mogoče emisije CO2 znižati do 46 % ali 183 milijonov ton na leto – kar ustreza dvoletnim avstrijskim emisijam toplogrednih plinov iz vseh virov – v primerjavi z nespremenjenim stanjem.

Zaradi omejitve hitrega povečevanja emisij iz letalstva bo skupno število pravic do emisij, ki bodo na voljo, omejeno na povprečni ravni emisij v obdobju 2004–2006. Nekatere pravice bodo države članice prodale na dražbi, velika večina pa bo izdana brezplačno na podlagi usklajenega merila učinkovitosti, ki bo odražal dosedanji delež posameznega nosilca dejavnosti v prometu.

Zaradi zmanjšanja upravnih stroškov bodo iz sistema izključeni zelo lahki zrakoplovi, vsakega nosilca dejavnosti pa bo upravljala samo po ena država članica.

Direktiva je del celovitega pristopa pri reševanju problema emisij iz letalstva, ki vključuje tudi nadaljnje raziskave v čistejše tehnologije in izboljšanje upravljanja zračnega prometa.

Vpliv na cene vozovnic

Če bi letalske družbe dodatne stroške v celoti prenesle na svoje potrošnike, bi se do leta 2020 cena običajne povratne vozovnice za let znotraj EU lahko dvignila za 1,8 EUR do 9 EUR. Cena za dolge razdalje bi se lahko zaradi večjega vpliva na okolje dvignila še bolj, odvisno od točne dolžine potovanja. Toda v vsakem primeru bodo ta zvišanja cen vozovnic bistveno manjša od dodatnih stroškov, nastalih zaradi nedavne rasti svetovnih cen nafte, ki so bili preneseni na potrošnike.

Glej tudi MEMO/06/506
Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe. COM(2005) 459 konč.


Side Bar