Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Brusel 20. decembra 2006

Klimatické zmeny: Komisia navrhuje, aby sa letecká doprava začlenila do systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ

Európska komisia dnes zdôraznila svoje pevné rozhodnutie bojovať proti klimatickým zmenám návrhom právnych predpisov na zahrnutie emisií skleníkových plynov z civilného letectva do systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ (SOEK EÚ). Emisie EÚ z medzinárodnej leteckej dopravy narastajú rýchlejšie ako z hociktorého iného odvetvia a hrozí, že tento rast by mohol narušiť pokrok EÚ dosiahnutý v znižovaní celkových emisií skleníkových plynov. Zahrnutie civilného letectva do SOEK EÚ predstavuje z hľadiska nákladov pre toto odvetvie efektívny spôsob kontroly emisií a implementuje prístup schválený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), navrhovaná smernica pokryje všetky emisie z letov v rámci EÚ od roku 2011 a všetkých letov na letiská EÚ alebo z nich od roku 2012. Zahŕňala by tak prevádzkovateľov lietadiel EÚ, ako aj zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. Letecké spoločnosti dokážu tak ako priemyselné podniky, ktoré už spadajú do SOEK EÚ, predať nadbytok svojich emisií, ak znížia svoje emisie, ale budú potrebovať kúpiť dodatočné kvóty, ak ich emisie budú narastať. Očakáva sa, že každé zvýšenie cien leteniek, ktoré vyplýva z programu, bude obmedzené a bude výrazne nižšie ako nárast vzhľadom na zmeny cien ropy v posledných rokoch.

Podľa slov Komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa: „Letecká doprava by mala primerane prispieť k nášmu úsiliu znížiť emisie skleníkových plynov. Komisia bude naďalej spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi na podpore cieľov globálnej dohody o letectve. Zahrnutie leteckých emisií do systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ predstavuje efektívne riešenie, ktoré je cenovo najvýhodnejšie a pristupuje ku všetkým leteckým spoločnostiam rovnocenne.“

Nárast leteckých emisií

Zatiaľ čo sa Kjótsky protokol vzťahuje na všetky emisie pochádzajúce z domácich letov, nevzťahuje sa na medzinárodné letectvo. Palivo pre prúdové motory je navyše pri medzinárodných letoch oslobodené od zdanenia. Menia sa dvojstranné dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, čím sa táto možnosť pripúšťa, ich implementácia si však vyžiada určitý čas.

Letecké emisie v súčasnosti tvoria približne 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ, ale rýchlo sa zvyšujú - od roku 1990 o 87 % – keďže letecká doprava sa stáva lacnejšou bez toho, aby sa riešili environmentálne náklady. Napríklad tým, že niekto letí z Londýna do New Yorku a späť, vytvára sa zhruba rovnaké množstvo emisií, ako keď priemerný človek v EÚ celoročne vykuruje svoj príbytok.

Prudký nárast leteckých emisií kontrastuje s úspechom mnohých ďalších ekonomických sektorov pri znižovaní emisií.

Ak sa nič nepodnikne, nárast emisií z letov na letiskách EÚ do roku 2012 zredukuje viac ako o štvrtinu 8 % zníženie emisií, ktoré EÚ-15 musí dokázať, aby splnila ciele Kjótskeho protokolu. Je pravdepodobné, že do roku 2020 sa letecké emisie viac ako zdvojnásobia v porovnaní so súčasnými úrovňami.

Navrhovaná smernica

Návrh smernice nadväzuje na oznámenie[1] zo septembra 2005, ktoré dospelo k záveru, že zahrnutie civilného letectva do SOEK EÚ predstavuje z hospodárskeho a environmentálneho hľadiska najlepší spôsob boja proti emisiám z tohto odvetvia. Toto stanovisko následne podporila Rada a Európsky parlament.

V smernici sa pristupuje ku všetkým leteckým spoločnostiam rovnocenne, či už pôsobia v rámci EÚ alebo v cudzine. Od roku 2011 pokrýva všetky domáce a medzinárodné lety medzi letiskami EÚ, a od roku 2012 sa jej rozsah rozšíri na všetky medzinárodné lety prichádzajúce a odlietajúce z letísk EÚ. Odhaduje sa, že do roku 2020 by bolo možné dosiahnuť až 46 % úspory na emisiách CO2 alebo 183 miliónov ton ročne, čo sa rovná napríklad dvojnásobku ročných emisií skleníkových plynov v Rakúsku zo všetkých zdrojov, v porovnaní s nezmeneným vývojom.

Celkový počet emisných kvót sa stanoví na priemernú úroveň emisií v rokoch 2004-2006, aby sa obmedzil prudký nárast leteckých emisií. Niektoré kvóty sa vydražia v členských štátoch, ale prevažná väčšina sa vydá zadarmo na základe harmonizovaných referenčných hodnôt odrážajúcich podiel každého prevádzkovateľa na doprave v minulosti.

S cieľom znížiť administratívne náklady sa smernica nebude vzťahovať na ultraľahké lietadlá a každého prevádzkovateľa bude riadiť iba jeden členský štát.

Smernica je súčasťou komplexného postupu na riešenie otázky leteckých emisií, do ktorého patrí aj intenzívnejší výskum ekologických technológií a zlepšenie riadenia letovej prevádzky.

Vplyv na ceny leteniek

Za predpokladu, že letecké spoločnosti úplne presunú dodatočné náklady na zákazníkov, do roku 2020 by ceny letov tam a späť mohli stúpnuť o 1,8 až 9 eur. Ceny diaľkových letov by mohli vzrásť o čosi výraznejšie, v závislosti od presnej dĺžky cesty vzhľadom na väčší vplyv na životné prostredie. Napriek tomu sa predpokladá, že vzhľadom na nárast cien ropy v posledných rokoch budú nárasty cien leteniek rozhodne nižšie ako zvýšené náklady, ktoré by sa preniesli na spotrebiteľov.

Pozri tiež MEMO/06/506

Ďalšie informácie sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny. KOM(2005) 459, konečné znenie.


Side Bar