Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Bruksela, dnia 20 grudnia 2006 r.

Zmiany klimatu: Komisja proponuje włączenie transportu lotniczego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie przepisów, na podstawie których emisje gazów cieplarnianych pochodzące z lotnictwa cywilnego zostałyby objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Komisja podkreśliła w ten sposób swoje zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wzrost emisji w międzynarodowym transporcie lotniczym jest szybszy niż w jakimkolwiek innym sektorze gospodarki UE. Wzrost ten stanowi zagrożenie dla osiągnięcia przez UE zamierzonego ograniczenia łącznej ilości emisji gazów cieplarnianych. Objęcie lotnictwa cywilnego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji będzie stanowiło dla tego sektora ekonomicznie efektywny sposób kontrolowania emisji. Ponadto rozwiązanie to jest zgodne z podejście zalecanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Proponowana dyrektywa będzie dotyczyć emisji powstających wskutek lotów na obszarze UE od 2011 r., a od 2012 r. – wszystkich lotów do i z portów lotniczych w UE. Będzie ona obejmować zarówno unijnych, jak i zagranicznych przewoźników lotniczych. Podobnie jak przedsiębiorstwa przemysłowe, które są już objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, linie lotnicze będą mogły odsprzedawać nadwyżki uprawnień w przypadku zmniejszenia swoich emisji, natomiast jeśli ich emisje wzrosną, będą musiały kupować dodatkowe uprawnienia. Ewentualny wzrost cen biletów wynikający z wprowadzenia tego systemu będzie ograniczony i znacząco niższy niż podwyżki spowodowane zmianami cen ropy w ostatnich latach.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas oświadczył: „Lotnictwo również powinno mieć odpowiedni udział w naszych dążeniach do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Komisja będzie kontynuować współpracę ze swoimi partnerami na arenie międzynarodowej na rzecz światowego porozumienia dotyczącego lotnictwa. Objęcie emisji pochodzących z lotnictwa unijnym systemem handlu uprawnieniami jest rozwiązaniem ekonomicznie efektywnym, dobrym dla środowiska i zapewniającym równe traktowanie wszystkich linii lotniczych.”

Wzrost emisji pochodzących z lotnictwa

W przeciwieństwie do emisji z lotów krajowych, emisje powodowane przez lotnictwo międzynarodowe nie są objęte celami protokołu z Kioto. Co więcej, paliwo dla lotów międzynarodowych było w przeszłości zwolnione z opodatkowania. Dwustronne umowy o przewozach lotniczych zawarte pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi są obecnie zmieniane w celu umożliwienia wprowadzenia takiego opodatkowania, ale wdrożenie zmian zajmie jeszcze nieco czasu.

Lotnictwo odpowiada obecnie za ok. 3% łącznej ilości emisji gazów cieplarnianych w UE, ale w miarę jak tanieją podróże lotnicze, poziom emisji z tego sektora szybko wzrasta (od 1990 r. zanotowano wzrost o 87%), natomiast koszty ekologicznie tej działalności nie są uwzględniane. Dla przykładu, lotnicza podróż jednej osoby z Londynu do Nowego Jorku i z powrotem generuje tyle samo emisji, ile ogrzewanie przeciętnego domu w EU przez jedną osobę w ciągu całego roku.

Szybki wzrost emisji powodowanych przez lotnictwo kontrastuje z sukcesami odnoszonymi przez liczne inne sektory gospodarki jeśli chodzi o ograniczanie emisji. O ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania, wzrost emisji powodowanych przez loty wykonywane z portów lotniczych w UE do 2012 r. zniweluje ponad jedną czwartą ośmioprocentowej redukcji emisji, jaką państwa UE-15 muszą osiągnąć by zrealizować swoje cele określone w protokole z Kioto. Do 2020 r. poziom emisji powodowanych przez lotnictwo prawdopodobnie wzrośnie ponaddwukrotnie w porównaniu z dzisiejszym.

Proponowana dyrektywa

Wniosek dotyczący dyrektywy jest następstwem wydanego we wrześniu 2005 r. komunikatu[1], w którym stwierdzono, że objęcie lotnictwa unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest najlepszym rozwiązaniem problemu emisji z tego sektora, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Komunikat ten został następnie poparty przez Radę i Parlament Europejski.

W dyrektywie wszystkie linii lotnicze, zarówno unijne, jak i zagraniczne, będą traktowane jednakowo. Poczynając od 2011 r. dyrektywa obejmie wszystkie krajowe i międzynarodowe loty pomiędzy portami lotniczymi w UE, zaś od 2012 r. jej zakres zostanie rozszerzony na wszystkie międzynarodowe loty kończące się lub rozpoczynające w portach lotniczych UE. Szacuje się, że w porównaniu do sytuacji, w której nie podjęto by żadnych działań, dyrektywa pozwoli do roku 2020 ograniczyć wielkość emisji CO2 o 46%, czyli 183 mln ton rocznie, co odpowiada np. dwukrotnej wielkości emisji ze wszystkich źródeł w Austrii.

Aby zahamować szybki wzrost emisji powodowanych przez lotnictwo, łączna ilość dostępnych uprawnień do emisji zostanie ograniczona do poziomu odpowiadającego średniej wielkości emisji w latach 2004-2006. Niektóre uprawnienia zostaną sprzedane w drodze przetargów przez państwa członkowskie, jednak przeważająca większość zostanie przydzielona nieodpłatnie na podstawie zharmonizowanych wskaźników wydajności odzwierciedlających historyczny udział poszczególnych operatorów w ruchu lotniczym.

Aby ograniczyć koszty administracyjne, dyrektywa nie obejmie bardzo lekkich samolotów, a każdy przewoźnik będzie podlegał administracji w tylko jednym państwie członkowskim.

Dyrektywa stanowi część kompleksowego podejścia do problemu emisji powodowanych przez lotnictwo, obejmującego oprócz tego również badania nad bardziej ekologicznymi technologiami i ulepszenia w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym.

Wpływ na ceny biletów

Przy założeniu, że linie lotnicze w całości przeniosą ewentualne dodatkowe koszty na pasażerów, do 2020 r. cena typowego biletu powrotnego w granicach UE mogłaby wzrosnąć w granicach od 1,8 do 9 EUR.

Ceny biletów na długich trasach wzrosłyby nieco bardziej, w zależności od długości podróży, ponieważ loty długodystansowe wywierają większy wpływ na środowisko naturalne. Niemniej jednak w każdym przypadku spodziewane podwyżki cen biletów byłyby znacznie niższe niż przeniesiony na konsumentów wzrost kosztów spowodowany podwyżkami cen ropy w ostatnich latach.

Zobacz również dokument MEMO/06/506

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne. COM(2005) 459 wersja ostateczna.


Side Bar