Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Brussels, den 20. december 2006

Klimaændringer: Kommissionen foreslår, at lufttransporten inddrages i EU's emissionshandelsordning

Europa-Kommissionen forelagde i dag et lovgivningsforslag om inddragelse af drivhusgasemissionerne fra civil luftfart i EU's emissionshandelsordning og bekræftede dermed på ny sit engagement i bekæmpelsen af klimaændringerne. EU's emissioner fra international lufttransport vokser hurtigere end emissionerne fra nogen anden sektor. Denne vækst truer med at underminere EU’s hidtidige fremskridt med at nedskære drivhusgasemissionerne generelt. At inddrage den civile luftfart i fællesskabsordningen er en omkostningseffektiv udvej til at kontrollere emissionerne for denne sektor og er samtidig en løsning, der støttes af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Det foreslåede direktiv vil omfatte emissioner fra flyvninger inden for EU fra 2011 og, fra 2012, alle flyvninger til og fra EU's lufthavne. Både luftfartøjsoperatører fra EU og fra tredjelande omfattes af ordningen. I lighed med de industrivirksomheder, der allerede er omfattet af fællesskabsordningen, vil luftfartsselskaberne kunne sælge overskydende kvoter, hvis de reducerer deres emissioner, og vil være nødsaget til at købe yderligere kvoter, hvis deres emissioner vokser. Eventuelle stigninger i billetomkostningerne som følge af ordningen ventes at blive begrænsede og betydeligt lavere end de stigninger, de seneste års olieprisstigninger har medført.

Miljøkommissær Stavros Dimas sagde: “Også luftfartssektoren bør give et rimeligt bidrag til bestræbelserne på at nedskære drivhusgasemissionerne. Kommissionen vil fortsætte samarbejdet med vores internationale partnere for at fremme målet om en global aftale om luftfarten. At inddrage luftfartsemissionerne i EU's emissionshandelsordning er en omkostningseffektiv løsning, som er god for miljøet, og som samtidig behandler alle luftfartsselskaber på lige fod.”

Væksten i luftfartsemissionerne

Emissionerne fra indenrigsflyvninger er omfattet af Kyoto-protokollens mål, men ikke emissionerne fra international luftfart. Endvidere er der tradition for, at flybrændstof til internationale flyvninger er fritaget fra beskatning. Bilaterale luftfartsaftaler mellem EU-lande og tredjelande er nu ved at blive ændret, så flybrændstof kan beskattes, men det vil tage tid at føre ud i livet.

Emissionerne fra luftfarten tegner sig for tiden for ca. 3 % af EU's samlede drivhusgasemissioner, men de vokser hurtigt – med 87 % siden 1990 – eftersom flyrejserne bliver billigere, uden at de hermed forbundne miljøomkostninger tages i betragtning. En rejsende, der flyver fra London til New York og retur, er således ophav til stort set den samme emissionsmængde som en EU-gennemsnitsborger, der opvarmer sit hjem gennem et helt år.

Den hurtige vækst i luftfartsemissionerne står i modsætning til de gode resultater, mange andre sektorer har opnået med at reducere deres emissioner. Skrides der ikke ind, vil væksten i emissionerne fra flyvninger fra EU-lufthavne i 2012 neutralisere mere end en fjerdedel af den emissionsreduktion på 8 %, som EU-15 skal realisere for at nå målet efter Kyoto-protokollen. I 2020 kan emissionerne fra luftfarten ventes at være mere end fordoblet i forhold til de nuværende niveauer.

Det foreslåede direktiv

Direktivforslaget følger op på en meddelelse fra september 2005[1], hvor det konkluderes, at den bedste udvej fra både en økonomisk og miljømæssig synsvinkel ville være at inddrage luftfarten i fællesskabsordningen. Rådet og Europa-Parlamentet har siden tilsluttet sig denne konklusion.

Direktivet vil behandle alle luftfartsselskaber på lige fod, uanset om det drejer sig om EU- eller tredjelandsselskaber. Fra 2011 vil alle indenlandske og internationale flyvninger mellem EU-lufthavne være omfattet af ordningen, og fra 2012 vil ordningen desuden omfatte alle internationale flyvninger til eller fra EU-lufthavne. Det skønnes, at der inden udgangen af 2020 kan gennemføres CO2-besparelser på helt op til 46 % eller 183 millioner tons pr. år i forhold til status quo (business as usual) – hvilket ville svare til det dobbelte af Østrigs årlige drivhusgasemissioner fra alle kilder.

For at bremse den hurtige vækst i luftfartsemissionerne vil der blive lagt et loft over det samlede antal emissionskvoter, svarende til det gennemsnitlige emissionsniveau i 2004-2006. Nogle kvoter vil blive bortauktioneret af medlemsstaterne, men langt størstedelen vil blive udstedt gratis på grundlag af et harmoniseret effektivitetsbenchmark, der afspejler den enkelte operatørs historiske andel af lufttrafikken.

For at mindske administrationsomkostningerne vil ordningen ikke omfatte meget lette luftfartøjer, og hver enkelt operatør vil blive forvaltet af kun én medlemsstat.

Direktivet indgår i en omfattende pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af luftfartsemissionerne, herunder bl.a. yderligere forskning i grønnere teknologi og forbedringer i lufttrafikstyringen.

Konsekvenserne for billetpriserne

Regnes der med, at luftfartsselskaberne overvælter alle ekstraomkostningerne på forbrugerne, vil prisen på en typisk returrejse i EU kunne stige med mellem 1,8 og 9 € i 2020. Som følge af den større miljøbelastning vil lange flyrejser kunne stige noget mere, afhængigt af rejsens nøjagtige længde. Stigningerne i billetpriserne ventes dog under alle omstændigheder at blive betydeligt lavere end de ekstraomkostninger, der er væltet over på forbrugerne som følge af de seneste års olieprisstigninger.

Se også MEMO/06/506
Yderligere oplysninger kan fås på

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Mindskelse af klimapåvirkningerne fra luftfarten. KOM(2005) 459 endelig.


Side Bar