Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

V Bruselu dne 20. prosince 2006

Změna klimatu: Komise navrhuje začlenit leteckou dopravu do systému EU pro obchodování s emisemi

Evropská komise dnes navrhla právní předpisy, které začlení emise skleníkových plynů z civilního letectví do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a zdůraznila tak své pevné rozhodnutí bojovat proti změně klimatu. Emise EU z mezinárodní letecké dopravy rostou rychleji než v ostatních odvětvích. Tento růst by mohl ohrozit pokrok EU při snižování celkových emisí skleníkových plynů. Zahrnutí civilního letectví do systému EU pro obchodování s emisemi je pro toto odvětví z hlediska nákladů efektivní způsob kontroly emisí a zároveň se tím provádí přístup schválený Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Navrhovaná směrnice se od roku 2011 bude vztahovat na emise způsobené lety v rámci EU a od roku 2012 na všechny lety na letiště v EU i z nich. Vztahovat se bude jak na evropské tak na zahraniční letecké dopravce. Pokud letecké společnosti své emise sníží, budou moci stejně jako průmyslové podniky, na které se již EU ETS vztahuje, nadbytečné povolenky prodávat, pokud se jim však emise zvýší, budou muset povolenky naopak dokoupit. Očekává se, že v důsledku tohoto režimu se ceny letenek zvýší pouze málo a půjde o výrazně nižší nárůst cen než při změnách cen ropy v posledních letech.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas řekl: „Letectví by také mělo spravedlivě přispět k naší snaze o snížení emisí skleníkových plynů. Komise bude dále spolupracovat s našimi mezinárodními partnery na prosazování cílů globální dohody o letectví. Začlenění letecké přepravy do systému EU pro obchodování s emisemi je z hlediska nákladů efektivní řešení, které je dobré pro životní prostředí a které k leteckým společnostem přistupuje rovně.“

Růst emisí způsobených leteckou dopravou

Emise způsobené vnitrostátními lety jsou zahrnuté do cílů Kjótského protokolu, mezinárodní doprava však ne. Palivo pro tryskové motory je navíc u mezinárodních letů osvobozeno od daní. Dvoustranné letecké dohody mezi členskými státy EU a třetími zeměmi se momentálně mění, ale zavedení této změny do praxe bude ještě nějaký čas trvat.

Emise způsobené leteckou dopravou dnes způsobují zhruba 3 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, rychle se však zvyšují – od roku 1990 o 87 %. Letecká doprava se totiž zlevňuje, aniž by se tomu přizpůsobily náklady na životní prostředí. Pokud například někdo letí z Londýna do New Yorku a zpět, způsobí přibližně stejné množství emisí jako průměrný obyvatel EU tím, že si doma během celého roku topí.

Rychlý nárůst emisí způsobených letectvím je v rozporu s úspěchem mnoha jiných hospodářských odvětví při snižování emisí. Podle Kjótského protokolu musí EU-15 do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů o 8 %, bez příslušných opatření však bude hrozit, že kvůli nárůstu emisí způsobených letadly se více než čtvrtina plánu na snížení dosáhnout nepodaří. Do roku 2020 se emise způsobené leteckým provozem oproti současné úrovni pravděpodobně více než zdvojnásobí.

Navrhovaná směrnice

Navrhovaná směrnice vychází ze sdělení[1] ze září roku 2005, ve kterém došla Komise k závěru, že nejlepší cesta v boji s emisemi způsobenými leteckou dopravou je z hospodářského a environmentálního hlediska začlenění tohoto odvětví do systému EU pro obchodování s emisemi. Tento názor následně podpořila Rada a Evropský parlament.

Směrnice bude k leteckým dopravcům přistupovat rovně bez ohledu na to, zda pocházejí z EU či nikoliv. Od roku 2011 se směrnice bude vztahovat na všechny vnitrostátní a mezinárodní lety mezi letišti v EU a do roku 2012 také na mezinárodní lety, které z letišť v EU odlétají nebo na nich přistávají. Odhaduje se, že od roku 2020 by každoročně bylo možné snížit emise CO2 až o 46 % resp. o 183 milionů tun, což ve srovnání s nezměněným stavem odpovídá například dvojnásobku ročního objemu emisí skleníkových plynů Rakouska ze všech zdrojů.

Aby se tento rychlý nárůst emisí způsobených leteckou dopravou omezil, bude celkové množství povolenek stanoveno na průměrnou úroveň emisí v letech 2004-2006. Některé povolenky budou prodány v aukcích pořádaných členskými státy, naprostá většina se však bude vydávat bezplatně na základě harmonizovaných kritérií účinnosti podle dosavadního podílu provozovatele na dopravě.

Za účelem snížení administrativních nákladů se směrnice nebude vztahovat na ultralehká letadla a každý provozovatel bude spravován pouze jedním členským státem.

Směrnice je součástí komplexního přístupu k emisím způsobených letadly, k němuž patří také intenzivnější výzkum ekologických technologií a zlepšení v řízení letecké dopravy.

Dopad na ceny letenek

Za předpokladu, že letecké společnosti přenesou veškeré dodatečné náklady na zákazníky, by se do roku 2020 mohla cena typického zpátečního letu v rámci EU zdražit o 1,8 až 9 EUR. Kvůli vyššímu zatížení životního prostředí by do roku 2020 mohlo být u letů na dlouhou vzdálenost zvýšení cen letenek v závislosti na přesné délce letu ještě vyšší. Očekává se nicméně, že ceny letenek se zvýší výrazně méně než při nárůstu cen ropy před několika lety.

Viz také MEMO/06/506

Další informace naleznete na internetové adrese

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Omezování dopadu letectví na změnu klimatu. KOM(2005) 459 v konečném znění.


Side Bar