Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI EL CS ET LT LV PL SK

IP/06/1768

Bryssel den 12 december 2006

Kommissionen inleder förfaranden mot de medlemsstater som ännu inte har öppnat sina energimarknader på ett tillfredsställande sätt

Med 26 motiverade yttranden som i dag skickades till 16 medlemsstater bekräftar kommissionen sin avsikt att följa upp genomförandet av lagstiftningen om en inre marknad för energi. Detta andra steg i förfarandet avseende överträdelse av 2003 års direktiv om öppning av gas- och elmarknaderna berör Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Endast Finland och Österrike (men då bara för gasmarknaden) har lagt fram tillräckliga motiveringar för att förfarandena mot dem har kunnat ställas in.

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för energi, kommenterar: "Bara om medlemsstaterna till fullo genomför direktiven kan vi få till stånd en inre marknad för el och gas som ger alla EU:s förbrukare en faktisk möjlighet att välja gas- och elleverantör från och med den 1 juli 2007."

Innan man beslutade att skicka ett motiverat yttrande granskade kommissionen medlemsstaternas svar på de formella underrättelserna från april 2006. De största problem med genomförandet av direktiven som har konstaterats är följande:

  • Reglerade leveranspriser för behöriga kunder, vilket hindrar nykomlingar att ta sig in på marknaden och gör det omöjligt att fritt välja leverantör.
  • Otillräcklig åtskillnad mellan nätförvaltarna, som vertikalt hänger ihop med produktion och leverans, inte minst när det gäller den funktionella åtskillnaden som ska garantera att nätförvaltarna är oberoende och att ingen diskriminering tillämpas i fråga om tillgång till nätet.
  • Diskriminering i fråga om tredje parts tillgäng till nätet, bland annat genom företräde för de dominerande operatörernas historiska avtal.
  • Otillräckliga befogenheter för regleringsmyndigheterna, bland annat i fråga om tillgång till nätet och prissättning.
  • Ingen anmälan av skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster.
  • Otillräckliga uppgifter om elens ursprung.

När de motiverade yttrandena har skickats ut har medlemsstaterna två månader på sig att meddela sina ståndpunkter till kommissionen, som sedan kan besluta att dra medlemsstaten inför EG-domstolen. I de flesta fallen handlar förfarandet bara om den allmänna rättsliga ramens förenlighet med direktiven. Kommissionen kommer också att följa upp alla brott mot direktiven som berör deras genomförande i praktiken, i lagstiftning, men också konkret i nätförvaltarnas verksamhet, förutsatt att dessa brott kommer till kommissionens kännedom, till exempel genom klagomål.

Luxemburg (för gas och el) och Spanien (för gas), har redan dömts av EG-domstolen den 19 maj respektive den 16 november 2006. Spanien kan också inom kort komma att dömas för bristande införlivande av eldirektivet. I övrigt fortsätter kommissionen sin granskning av huruvida Ungerns och Estlands lagstiftning är förenlig med gasdirektivet. Formella underrättelser avseende elmarknaden har också skickats till Portugal och Ungern den 4 juli respektive den 18 oktober 2006.

Dessa oförändrade överträdelser visar att den nuvarande rättsliga ramen är otillräcklig

För det första är regleringsmyndigheterna inte oberoende och har inte de befogenheter de behöver för att se till att öppna marknader införs och kan fungera effektivt och utan diskriminering.

För det andra är det med de nuvarande rättsliga ramarna ytterst svårt att på ett effektivt sätt reglera de gränsöverskridande frågorna i samband med tillgång till gas- och elnät. Detta understryks av att förmånstillträde fortfarande tillämpas för gränsöverskridande länkar.

Slutligen visar de många överträdelserna i fråga om åtskillnad av funktioner att medlemsstaterna fortfarande inte har lyckats införliva dessa komplexa bestämmelser på ett fungerande sätt. Även där en rättslig och funktionell åtskillnad har införts för nätförvaltare som vertikalt hänger ihop med produktion och leverans har det inte alltid varit möjligt att garantera lika tillträde till näten för alla leverantörer. Detta understryks av de många överträdelserna som har att göra med diskriminering och förmånsbehandling av dominerande operatörer i fråga om nättillträde. Svårigheterna med att genomföra bestämmelserna och deras bristande effektivitet visar att nätoperatörernas oberoende måste stärkas.

Mot bakgrund av dessa brister har kommissionen genomfört en ingående granskning i varje land för att se hur effektiva lagarna och författningarna om marknadsöppning är i praktiken. I början av nästa år kommer kommissionen att lägga fram sin rapport om resultaten av denna granskning av konkurrenssituationen.


Side Bar