Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI EL CS ET LT LV PL

IP/06/1768

V Bruseli 12. decembra 2006

Komisia pokračuje v konaní voči členským štátom, ktoré ešte riadne neotvorili svoje trhy s energiou

Komisia potvrdila svoje rozhodnutie pokračovať v implementácii právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou dnešným zaslaním 26 odôvodnených stanovísk 16 členským štátom. Táto druhá fáza konania o porušení z dôvodu nedodržiavania smerníc z roku 2003 týkajúcich sa otvorenia trhov s plynom a elektrinou sa týka Nemecka, Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Estónska, Španielska, Francúzska, Grécka, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Švédska, Slovenska a Spojeného kráľovstva. Iba Fínsko a Rakúsko, avšak iba v sektore plynu, poskytli dostatočné dôkazy na to, aby sa konanie voči nim mohlo zastaviť.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs povedal: „Iba úplná a komplexná implementácia smerníc zo strany členských štátov umožní zavedenie vnútorného trhu s elektrinou a plynom, ktorý všetkým európskym spotrebiteľom zabezpečí skutočný výber pri dodávke plynu a elektriny do 1. júla 2007.“

Komisia preskúmala odpovede členských štátov v listoch zaslaných v apríli, a na základe týchto odpovedí sa rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská. Hlavnými zistenými problémami transpozície sú:

  • pretrvávajúce regulované sadzby dodávok pre oprávnených klientov, ktoré blokujú príchod nových účastníkov a obmedzujú voľný výber dodávateľa;
  • nedostatočné rozdelenie prevádzkovateľov sietí integrovaných vertikálne a výrobných a dodávateľských činností, najmä čo sa týka funkčného rozdelenia s cieľom zabezpečenia nezávislosti prevádzkovateľov sietí a obmedzenia akejkoľvek diskriminácie týkajúcej sa prístupu k sieti;
  • diskriminačný prístup tretích strán k sieťam, najmä udržiavaním preferenčného prístupu dominantných prevádzkovateľov na základe historických dohôd;
  • nedostatočné kompetencie regulačných orgánov, najmä čo sa týka prístupu k sieťam a ich spoplatňovania;
  • absencia oznamovania záväzkov služby vo verejnom záujme;
  • nedostatočné označovanie pôvodu elektriny.

Následne po zaslaní odôvodneného stanoviska majú členské štáty dva mesiace na predloženie svojich pripomienok Komisii, ktorá sa môže rozhodnúť, či predloží prípad Európskemu súdnemu dvoru. Väčšina týchto postupov sa netýka iba súladu všeobecného právneho rámca so smernicami. Komisia pokračuje aj v konaní proti všetkým porušeniam smerníc, ktoré sa týkajú ich účinnej implementácie na úrovni právnych predpisov alebo praktík prevádzkovateľov sietí, o ktorých existencii z podnetov vie.

Luxembursko, čo sa týka plynu aj elektriny, ako aj Španielsko, čo sa týka plynu, už boli 19. mája a 16. novembra Súdnym dvorom odsúdené. Španielsko môže byť taktiež v budúcnosti odsúdené za neuskutočnenie transpozície smernice o elektrine. Komisia pokračuje v skúmaní súladu právnych predpisov týkajúcich sa plynu Maďarska a Estónska. Rovnako zaslala listy 4. júla Portugalsku a 18. októbra Maďarsku listy z výzvami týkajúcimi sa sektoru elektriny.

Tieto pretrvávajúce porušovania zdôrazňujú nedostatky súčasného legislatívneho rámca

V prvom rade regulačné orgány nevyužívajú nezávislosť a právomoci, ktoré im umožňujú zabezpečiť zavedenie otvorených trhov, ktoré fungujú účinným a nediskriminačným spôsobom.

Okrem toho súčasný legislatívny rámec povoľuje reguláciu cezhraničných aspektov týkajúcich sa prístupu k sieťam plynu a elektriny účinným spôsobom iba s veľkými ťažkosťami. Svedčí o tom pretrvávajúci preferenčný prístup k cezhraničným prepojeniam.

Napokon, množstvo porušení týkajúcich sa funkčného rozdelenia dokazuje pretrvávajúcu neschopnosť členských štátov transponovať účinným spôsobom tieto komplexné opatrenia. Právne a funkčné rozdelenie prevádzkovateľov sietí integrovaných vertikálne a výrobných a dodávateľských činností, i keď sa už uplatňuje, ešte vždy nezabezpečuje rovnaký prístup k všetkým dodávateľom, ako to dokazuje pretrvávajúce porušovanie týkajúce sa diskriminačného a preferenčného prístupu v prospech dominantných prevádzkovateľov. Problémy uplatňovania a neúčinnosť týchto pravidiel spôsobujú potrebu posilnenia nezávislosti prevádzkovateľov sietí.

Vzhľadom na tieto nedostatky uskutočnila Komisia podrobné preskúmanie v každej krajine, s cieľom analýzy účinnosti v praxi, legislatívnych opatrení a právnych predpisov v oblasti otvorenia trhov. Komisia poskytne túto správu spolu s výsledkami svojich analýz v sektore hospodárskej súťaže na začiatku budúceho roka.


Side Bar