Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI EL CS ET LT PL SK

IP/06/1768

Briselē, 2006. gada 12. decembrī

Eiropas Komisija vēršas pret dalībvalstīm, kas joprojām nav pareizi atvērušas enerģētikas tirgu

Šodien nosūtot 16 dalībvalstīm 26 argumentētus atzinumus, Eiropas Komisija apliecināja savu nodomu turpināt virzīties uz noteikto mērķi — īstenot tiesību aktus enerģētikas iekšējā tirgus jomā. Šis otrais pārkāpumu izmeklēšanas procedūras posms par 2003. gada direktīvu neievērošanu saistībā ar gāzes un elektroenerģijas tirgus atvēršanu attiecas uz šādām valstīm: Vāciju, Austriju, Beļģiju, Čehiju, Igauniju, Spāniju, Franciju, Grieķiju, Īriju, Itāliju, Lietuvu, Latviju, Poliju, Zviedriju, Slovākiju un Apvienoto Karalisti. Tikai divas valstis — Somija un Austrija — saistībā ar gāzes tirgu ir iesniegušas pietiekamus argumentus, lai pret tām vērstās pārkāpumu izmeklēšanas procedūras tiktu apturētas.

Komisārs enerģētikas jautājumos Andris Piebalgs paziņoja: „Tādu elektroenerģijas un gāzes iekšējo tirgu, kas no 2007. gada 1. jūlija visiem patērētājiem Eiropā nodrošinātu faktisku izvēli attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes piegādēm, varēs izveidot tikai tad, ja visas dalībvalstis direktīvas īstenos pilnībā un līdz galam.”

Pirms pieņemt lēmumu par to, vai sūtīt argumentētos atzinumus, Komisija izskatīja dalībvalstu atbildes uz jautājumiem, kas izvirzīti šā gada aprīlī nosūtītajās brīdinājuma vēstulēs. Galvenās ar tiesību aktu transponēšanu saistītās problēmas ir šādas:

  • tiesīgajiem patērētājiem noteikto tarifu nemainīgums, kā rezultātā tiek bloķēta jaunpienācēju iesaistīšanās tirgū un liegta iespēja brīvi izvēlēties piegādātāju;
  • nav pietiekami nodalīti ar ražošanas un piegādes darbībām vertikāli integrēti tīkla pārvaldnieki, un tas jo īpaši attiecas uz funkcionālo nodalījumu, kura nolūks ir nodrošināt tīkla pārvaldnieku neatkarību un novērst jebkādu diskriminācijas iespēju saistībā ar piekļuvi tīklam;
  • diskriminācija saistībā ar trešo personu piekļuvi tīklam, jo īpaši gadījumos, kad ar vēsturiskajiem līgumiem prioritāra piekļuve ir nodrošināta dominējošo tirgus operatoriem;
  • regulatoriem nav pietiekamu zināšanu, jo īpaši par piekļuvi tīkliem un attiecīgo tarifikāciju;
  • nav paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām;
  • nav pietiekami skaidru norāžu par elektroenerģijas avotu.

Pēc argumentētā atzinuma nosūtīšanas dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši, kuru laikā tās var iesniegt Komisijai savus apsvērumus, kura, savukārt, pēc tam var pieņemt lēmumu celt prasību Eiropas Kopienu tiesā. Lielākajā daļā gadījumu šīs procedūras ir saistītas tikai ar vispārējā tiesiskā satvara atbilstību direktīvām. Komisija, ceļot prasību tiesā, vērsīsies arī pret jebkuru konstatētu direktīvu pārkāpumu saistībā ar to efektīvu īstenošanu gan likumdošanas līmenī, gan tīklu praktiskas pārvaldīšanas līmenī.

Eiropas Kopienu tiesa attiecīgi šā gada 19. maijā un 16. novembrī jau ir pieņēmusi notiesājošu spriedumu pret Luksemburgu par gāzes un elektroenerģijas tirgus pārkāpumiem, kā arī pret Spāniju — par gāzes tirgus pārkāpumiem. Attiecībā uz Spāniju notiesājošu spriedumu drīzumā varētu pieņemt arī par to, ka tā valsts tiesību aktos nav transponējusi elektroenerģijas direktīvu. Komisija turpina arī pārbaudīt Ungārijas un Igaunijas valsts tiesību aktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem par gāzes tirgu. Saistībā ar pārkāpumiem elektroenerģijas jomā brīdinājuma vēstules šā gada 4. jūlijā un 18. oktobrī ir nosūtītas arī Portugālei un Ungārijai.

Šie pastāvīgi konstatētie pārkāpumi spilgti pierāda, ka pašlaik spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā ir būtiski trūkumi.

Pirmkārt, regulatoriem nav pietiekamas neatkarības un pilnvaru, lai nodrošinātu tāda atvērta tirgus izveidi, kas darbotos efektīvi un bez diskriminācijas.

Turklāt, ar tādu tiesisko satvaru, kāds tas ir tagad, ir sarežģīti nodrošināt gāzes un elektroenerģijas tīklu piekļuves pārrobežu aspektu efektīvu noregulējumu. Par to liecina ar piekļuvi pārrobežu starpsavienojumiem saistītās privilēģijas.

Visbeidzot daudzie pārkāpumi saistībā ar funkcionālo nodalījumu liecina par dalībvalstu ieilgušo nespēju efektīvā veidā transponēt šos kompleksa rakstura pasākumus. Pat tad, ja pasākums ir ieviests, arī pēc juridiskas un funkcionālas ar ražošanas un piegādes darbībām vertikāli integrētu tīklu pārvaldnieku nodalīšanas ne vienmēr ir iespējams nodrošināt vienādu piegādātāju piekļuvi tīkliem, kā to var spriest pēc pastāvīgi konstatētajiem pārkāpumiem saistībā ar diskriminējošu un priviliģētu piekļuvi, kas nodrošināta dominējošiem operatoriem. Tā kā, ieviešot šos noteikumus, nākas saskarties ar tik daudzām grūtībām un konstatēt šo noteikumu neefektivitāti, tīkla operatoriem ir jāparedz vairāk neatkarības.

Ņemot vērā šīs nepilnības, Komisija visās valstīs ir veikusi padziļinātu izpēti, lai izanalizētu tiesību un normatīvo aktu efektivitāti tirgus atvēršanas jomā. Ziņojumu par veiktās analīzes rezultātiem konkurences jautājumos Komisija publicēs nākamā gada sākumā.


Side Bar