Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI EL CS ET LV PL SK

IP/06/1768

Briuselis, 2006 m. gruodžio 12 d.

Europos Komisija imasi griežtų priemonių prieš energetikos rinkų tinkamai vis dar neatvėrusias valstybės nares

Šiandien nusiuntusi 26 pagrįstas nuomones 16 valstybių narių, Komisija patvirtino siekį toliau vykdyti energetikos vidaus rinką reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą. Šis antrasis pažeidimų, susijusių su 2003 m. direktyvų dėl dujų ir elektros rinkų atvėrimo nuostatų nesilaikymu, nagrinėjimo procedūros etapas pradėtas dėl Vokietijos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Slovakijos ir Švedijos. Tik Suomijos ir Austrijos, pateikusių pakankamai pagrįstus argumentus – bet tik dėl dujų rinkos – atžvilgiu procedūros buvo nutrauktos.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgs pareiškė: „Tik visapusiškai valstybėms narėms įgyvendinus direktyvas gali būti sukurta elektros ir dujų vidaus rinka, užtikrinanti, kad nuo 2007 m. liepos 1 d. Europos vartotojai tikrai galėtų pasirinkti dujų ir elektros tiekėją.“

Prieš išsiųsdama pagrįstas nuomones, Komisija išnagrinėjo valstybių narių atsakymus į praėjusį balandį nusiųstus įspėjimo laiškus. Buvo nustatytos šios pagrindinės direktyvų nuostatų perkėlimo problemos:

  • išlikęs kainų reguliavimas tam tikrus kriterijus atitinkantiems klientams, dėl kurio naujiems dalyviams sunku patekti į rinką, o vartotojams – laisvai pasirinkti tiekėją,
  • nepakankamai atskirti vertikaliai integruotų gamybos ir tiekimo tinklų operatoriai; visų pirma tai pasakytina apie funkcijų atskyrimą, kuris užtikrintų tinklo operatorių nepriklausomumą ir užkirstų kelią bet kokio pobūdžio galimybės naudotis tinklu diskriminavimui,
  • trečiąsias šalis diskriminuojanti galimybė naudotis tinklu ir palankesnių naudojimosi tinklu sąlygų taikymas seniau operatorių sudarytų sutarčių atžvilgiu,
  • nepakankama reguliavimo institucijų kompetencija nustatant prieigos prie tinklų tarifus,
  • nepranešimas apie įsipareigojimus, susijusius su viešąja paslauga,
  • trūkumai nurodant elektros kilmę.

Per du mėnesius nuo pagrįstų nuomonių išsiuntimo datos valstybės narės gali pateikti pastabas Komisijai, kuri vėliau gali nuspręsti kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą. Daugeliu atveju šios procedūros susijusios su tuo, kaip bendrosios teisinės bazės atitinka direktyvas. Gavusi skundą, Komisija taip pat imsis griežtų priemonių dėl direktyvų nuostatų nesilaikymo, kai jos nėra veiksmingai įgyvendinamos reglamentavimo ar tinklų operatorių veiklos srityse.

Teisingumo Teismas Liuksemburgui dėl dujų ir elektros rinkų ir Ispanijai dėl dujų rinkos pareiškė kaltinimus atitinkamai praėjusio lapkričio 19 ir 16 d. Ispanijai taip pat artimiausiu metu gali būti pareikšti kaltinimai dėl elektros rinkai taikomų direktyvų nuostatų neperkėlimo į nacionalinę teisę. Ji taip pat toliau nagrinėja Vengrijos ir Estijos dujų rinką reglamentuojančių teisės aktų atitiktį. Atitinkamai spalio 4 ir 18 d. įspėjimo laiškai taip pat buvo nusiųsti Portugalijai ir Vengrijai dėl elektros rinkos.

Besitęsiantys pažeidimai rodo dabartinės teisinės bazės nepakankamumą

Visų pirma reguliavimo institucijos yra priklausomos ir neturi įgaliojimų, kad galėtų sukurti atviras rinkas, kurios veiktų veiksmingai ir nediskriminuotų rinkos dalyvių.

Be to, dabartinė teisinė bazė suteikia galimybę tik labai menkai reglamentuoti tarpvalstybinius galimybės naudotis dujų ir elektros tinklais aspektus. Pvz., toliau sudaromos palankesnės sąlygos naudotis tarpvalstybiniais jungiamaisiais tinklais.

Pagaliau daugelis su funkcijų atskyrimu susijusių pažeidimų rodo, kad valstybės narės toliau nesugeba veiksmingai perkelti šių kompleksinio pobūdžio priemonių. Netgi atlikus teisinį ir funkcinį vertikaliai integruotų gamybos ir tiekimo tinklo operatorių atskyrimą, nebūtų neužtikrintos vienodos visų tiekėjų galimybės naudotis tinklu, kaip matyti iš vis besikartojančių pažeidimų, susijusių su diskriminavimu ir palankesnių sąlygų sudarymu dominuojantiems operatoriams. Dėl šių taisyklių įgyvendinimo sunkumų ir neveiksmingumo reikia didinti tinklo operatorių nepriklausomumą.

Atsižvelgdama į šiuos trūkumus, Komisija kiekvienoje šalyje atliko išsamų tyrimą, ar rinkų atvėrimo teisinės ir reguliavimo priemonės praktikoje yra veiksmingos. Šią ataskaitą ir tyrimo rezultatus konkurencijos sektoriuje Komisija paskelbs kitų metų pradžioje.


Side Bar