Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV EL CS ET LT LV PL SK

IP/06/1768

Bryssel 12. joulukuuta 2006

Komissio jatkaa toimia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole avanneet riittävästi energiamarkkinoitaan

Komissio lähetti tänään 26 perusteltua lausuntoa yhteensä 16 jäsenvaltiolle ja toteutti näin vakaan aikomuksensa seurata energiasisämarkkina- direktiivien toimeenpanoa. Kyseessä on toinen vaihe vuonna 2003 annettuja kaasu- ja sähködirektiivejä koskevassa rikkomismenettelyssä. Perustellun lausunnon saivat Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tšekki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Vain Itävalta ja Suomi olivat esittäneet riittävät perustelut – ja nekin vain kaasumarkkinoiden osalta –, jotta niitä vastaan käynnistetty menettely voitiin lopettaa.

Kuten energiakomissaari Andris Piebalgs totesi, "sähkön ja kaasun sisämarkkinat, jotka takaavat kaikille eurooppalaisille kuluttajille todellisen mahdollisuuden valita kaasu- ja sähkötoimittajansa 1. heinäkuuta 2007 lähtien, saadaan aikaan vain sillä ehdolla, että jäsenvaltiot panevat direktiivit kokonaan täytäntöön".

Komissio teki päätöksen perusteltujen lausuntojen antamisesta tutkittuaan jäsenvaltioiden vastaukset viime huhtikuussa lähetettyihin virallisiin ilmoituksiin. Direktiivien kansallisessa täytäntöönpanossa todettiin lähinnä seuraavat ongelmat:

  • Hinnat ovat edelleen säänneltyjä asiakkaille, joilla on direktiivien mukaan oikeus valita vapaasti toimittajansa. Tämä estää uusien tulokkaiden tulon markkinoille ja rajoittaa asiakkaiden valinnanvapautta.
  • Vertikaalisesti integroituneissa yritysryppäissä verkonhaltijoita ei ole erotettu riittävästi tuotannosta ja toimituksesta. Kyse on ennen muuta sellaisesta toimintojen erottamisesta, jonka tarkoituksena on taata verkonhaltijoiden riippumattomuus ja estää mahdollinen syrjintä verkkoon pääsyssä.
  • Kolmansien osapuolten verkkoon pääsy ei ole syrjimätöntä, mikä johtuu muun muassa vakiintuneiden operaattoreiden vanhoille asiakkailleen tarjoamasta etuuskohtelusta.
  • Sääntelyviranomaisten valtuudet ovat riittämättömiä etenkin verkkoon pääsyä ja verkkotariffeja koskevissa asioissa.
  • Julkisen palvelun velvoitteita jätetään ilmoittamatta.
  • Sähkön alkuperää ei ilmoiteta riittävän selvästi.

Saatuaan perustellun lausunnon jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa esittää huomautuksensa komissiolle, joka voi tämän jälkeen viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Sähkö- ja kaasudirektiiveihin liittyvät rikkomismenettelyt johtuvat useimmissa tapauksissa siitä, että jäsenvaltion yleinen lainsäädäntö on ristiriidassa direktiivien kanssa. Komissio ryhtyy toimiin myös niissä tapauksissa, joissa direktiivejä rikotaan niiden käytännön täytäntöönpanon yhteydessä joko sääntelyn tasolla tai verkonhaltijoiden käytännöissä. Komissio saa tiedon tällaisista tapauksista muun muassa valitusten kautta.

EU:n tuomioistuin on jo antanut tuomiot kahdelle jäsenvaltiolle, Luxemburgille 19. toukokuuta (kaasu ja sähkö) ja Espanjalle 16. marraskuuta (kaasu). Espanja voi piakkoin saada toisenkin tuomion, koska se ei ole saattanut sähködirektiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio tarkastelee paraikaa myös Unkarin ja Viron lainsäädännön yhteensopivuutta kaasudirektiivin kanssa. Portugali ja Unkarikin ovat saaneet sähködirektiiviin liittyvät viralliset ilmoitukset (4. heinäkuuta ja 18. lokakuuta).

Direktiivien lukuisat rikkomiset paljastavat nykyisen lainsäädännön puutteet

Ongelmana on ensiksikin se, ettei sääntelyviranomaisilla ole riittävästi itsenäisyyttä ja valtuuksia. Ne eivät toistaiseksi kykene takaamaan, että markkinat saadaan toimimaan avoimesti, tehokkaasti ja syrjimättömästi.

Nykyisissä oikeuspuitteissa on hyvin vaikea säännellä kaasu- ja sähköverkkoihin pääsyä jäsenvaltioiden rajojen yli. Tätä osoittaa se, että osa toimittajista pääsee muita edullisemmin käyttämään valtioiden välisiä siirtoyhteyksiä.

Lukuisat toimintojen erottamiseen liittyvät rikkomistapaukset osoittavat myös, että jäsenvaltioiden on vaikea siirtää näitä luonteeltaan monimutkaisia säännöksiä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Siinäkin tapauksessa, että tarvittavat lainsäädäntö on voimassa, verkonhaltijoiden juridinen ja toiminnallinen erottaminen tuotannosta ja toimituksesta vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä ei aina takaa, että kaikki toimittajat pääsevät verkkoon tasavertaisin ehdoin. Tästä ovat osoituksena jatkuvat rikkomukset, jotka johtuvat vakiintuneita operaattoreita suosivista ja muita syrjivistä pääsyehdoista. Täytäntöönpanovaikeuksien ja nykyisten sääntöjen tehottomuuden vuoksi on harkittava verkonhaltijoiden itsenäisyyden lisäämistä.

Todettujen puutteiden vuoksi komissio on tekemässä kuhunkin maahan liittyen perusteellista selvitystä siitä, miten tehokkaita markkinoiden avaamiseen tähtäävät sääntelytoimet ovat käytännössä. Komissio julkaisee kyseisen raportin ja kilpailuanalyysinsa tulokset ensi vuoden alussa.


Side Bar