Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI EL CS LT LV PL SK

IP/06/1768

Brüssel, 12. detsember 2006

Komisjon jätkab menetlust liikmesriikide suhtes, kes ei ole ikka veel nõuetekohaselt oma energiaturgu avanud

Komisjon saatis täna 16 liikmesriigile põhjendatud arvamuse, kinnitades nii oma otsust jätkata energia siseturgu käsitlevate õigusaktide rakendamist. Rikkumismenetluse teine etapp seoses gaasi- ja elektrituru avamist käsitlevate 2003. aasta direktiivide rikkumisega hõlmab Saksamaad, Austriat, Belgiat, Tšehhi Vabariiki, Eestit, Hispaaniat, Prantsusmaad, Kreekat, Iirimaad, Itaaliat, Leedut, Lätit, Poolat, Rootsit, Slovakkiat ja Ühendkuningriiki. Ainult Soome ja Austria esitasid – ainult gaasituru kohta – piisavad argumendid, et nende suhtes menetlus lõpetada.

Energeetikavolinik Andris Piebalgs kinnitas: "Ainult siis, kui liikmesriigid täielikult rakendavad direktiive, on võimalik luua elektri ja gaasi siseturg, mis tagab kõikidele tarbijatele alates 1. juulist 2007 tegeliku valiku gaasi ja elektri ostmisel."

Enne põhjendatud arvamuste saatmist vaatas komisjon läbi liikmesriikide vastused eelmise aasta aprillis saadetud meeldetuletustele. Peamised ülevõtmisega seotud probleemid on järgmised:

  • tingimustele vastavatele klientidele kehtivad endiselt kindlaksmääratud hinnad ning see takistab uusi turuletulijaid ja ei võimalda tarnijat vabalt valida;
  • tootmis- ja jaotusvõrkude haldamine ei ole piisavalt lahutatud, eelkõige kehtib see funktsionaalse lahutamise kohta, mis peaks tagama võrguhaldajate sõltumatuse ja vältima igasugust diskrimineerimist võrgule juurdepääsul;
  • kolmandate isikute juurdepääs võrgule on takistatud, sest säilivad eelised väljakujunenud olulistele lepingupartneritele;
  • reguleerijate teadmised võrkudele juurdepääsust ja hindadest on puudulikud;
  • ei teatata avaliku teenindamise kohustusest;
  • elektri päritolu jäetakse märkimata.

Pärast põhjendatud arvamuste saatmist on liikmesriikidel aega kaks kuud, et esitada oma märkused komisjonile, kes seejärel otsustab, kas pöörduda Euroopa Kohtusse. Menetlused käsitlevad põhiliselt ainult üldise õigusraamistiku vastavust direktiividele. Komisjon esitab kaebuse kujul süüdistuse ka talle teadaolevate rikkumiste kohta direktiivide rakendamisel, nii määruste kui võrguhalduse tasandil.

Euroopa Kohus on juba langetanud süüdimõistva otsuse Luksemburgile (gaas ja elekter) ja Hispaaniale (gaas) vastavalt käesoleva aasta 19. mail ja 16. novembril. Hispaaniale võidakse varsti langetada süüdimõistev otsus elektridirektiivi ülevõtmata jätmise eest. Komisjon jätkab Ungari Ja Eesti õigusaktide läbivaatamist gaasituru vastavuse suhtes. Elektrivaldkonnas saadeti Portugalile ja Ungarile meeldetuletus vastavalt käesoleva aasta 4. juulil ja 18. oktoobril.

Jätkuvad rikkumised toovad välja praeguste õigusaktide puudujäägid

Kõigepealt ei ole reguleerijatel sõltumatust ja õigusi, mis võimaldaks tagada avatud turu tõhusa ja diskrimineerimist välistava toimimise.

Kehtiv õigusraamistik võimaldab vaid suurte raskustega tõhusalt reguleerida piiriülest juurdepääsu gaasi- ja elektrivõrkudele. Seda tõestab jätkuv eelisjuurdepääs piiriülestele ühendustele.

Arvukad funktsionaalset lahutamist käsitlevad rikkumised näitavad, et liikmesriigid ei suuda jätkuvalt neid keerukaid meetmeid tõhusalt üle võtta. Isegi kui lahutamine on toimunud, ei võimalda tootmis- ja jaotusvõrkude haldamise juriidiline ja funktsionaalne lahutamine veel tagada kõikide tarnijate juurdepääsu võrkudele võrdsetel alustel, nagu näitavad jätkuvad rikkumised seoses domineerivate ettevõtjate diskrimineeriva eelistamisega võrkudele juurdepääsul. Eeskirjade vähene tõhusus ja raskused nende rakendamisel sunnivad kavandama võrguettevõtjatele suurema sõltumatuse andmist.

Kirjeldatud puudujääke arvesse võttes korraldas komisjon igas riigis põhjaliku kontrolli, et praktiliselt analüüsida turgude avamisega seotud õigusaktide ja eeskirjade tõhusust. Asjaomase aruande koos analüüsi tulemustega konkurentsivaldkonnas avaldab komisjon järgmise aasta alguses.


Side Bar