Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI EL ET LT LV PL SK

IP/06/1768

V Bruselu dne 12. prosince 2006

Komise podniká kroky proti členským státům, které neotevřely správně trhy s energií

Komise dnes zaslala 16 členským státům 26 odůvodněných stanovisek a potvrdila tak svoji vůli sledovat provádění právních předpisů týkajících se vnitřního trhu s energií. Tato druhá fáze řízení pro porušení směrnic z roku 2003 o otevření trhů s plynem a elektrickou energií se týká Belgie, České republiky, Estonska, Francie, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska. Jedině Finsko a Rakousko – a to pouze v případě plynu – předložily dostatečné argumenty, aby bylo řízení proti nim zastaveno.

Andris Piebalgs, člen Komise pro energii, prohlásil: „Pouze úplné a celkové provedení směrnic členskými státy může umožnit zřízení vnitřního trhu s elektrickou energií a plynem, který od 1. července 2007 zajistí všem evropským spotřebitelům skutečnou možnost zvolit si dodavatele plynu a elektrické energie.“

Před rozhodnutím o zaslání odůvodněných stanovisek posoudila Komise odpovědi členských států na své dopisy s výzvou odeslané v dubnu letošního roku. Hlavní zjištěné problémy související s provedením směrnic do vnitrostátního práva členských států jsou tyto:

  • přetrvávání regulovaných sazeb za dodávku v případě oprávněných zákazníků, které blokují příchod nových účastníků na trh a brání svobodnému výběru dodavatele;
  • nedostatečné oddělování provozovatelů soustavy, kteří jsou vertikálně integrováni s výrobními a dodavatelskými činnostmi, zejména pokud jde o funkční oddělování, jehož cílem je zajistit nezávislost provozovatelů soustavy a zabránit jakékoli diskriminaci týkající se přístupu k soustavě;
  • diskriminace třetích osob, pokud jde o přístup k soustavě, a zejména zachování přednostního přístupu v případě historických smluv dominantních provozovatelů;
  • nedostatečné kompetence regulačních orgánů, zejména co se týká přístupu k sítím a sazeb;
  • neexistence oznamování povinností veřejné služby;
  • nedostatečné informace pro uvedení původu elektrické energie.

Po zaslání odůvodněných stanovisek mají členské státy dva měsíce na to, aby své připomínky předaly Komisi, která poté může rozhodnout, zda věc předloží Evropskému soudnímu dvoru. Ve své většině se tato řízení týkají pouze souladu obecného legislativního rámce se směrnicemi. Komise rovněž podnikne kroky proti každému porušení směrnic, pokud jde o jejich skutečné provedení na úrovni právních předpisů nebo praxe provozovatelů soustavy, o nichž se dozví, zejména na základě stížnosti.

Soudním dvorem již bylo odsouzeno dne 19. května 2006 Lucembursko v případě plynu a elektrické energie a dne 16. listopadu 2006 Španělsko v případě plynu. Španělsko by mohlo být rovněž brzy odsouzeno pro neprovedení směrnice o elektrické energii do vnitrostátního práva. Komise také pokračuje v posouzení souladu právních předpisů Maďarska a Estonska, co se týká plynu. Dopisy s výzvou byly rovněž zaslány Portugalsku a Maďarsku dne 4. července a 18. října letošního roku ohledně elektrické energie.

Tato přetrvávající porušení zdůrazňují nedostatky současného legislativního rámce

Zaprvé regulační orgány nemají nezávislost a pravomoci, které by jim umožnily zajistit zřízení otevřených trhů, které fungují účinně a na nediskriminačním základě.

Zadruhé stávající právní rámec umožňuje jen velmi obtížně účinně regulovat přeshraniční aspekty přístupu k plynárenským sítím a sítím elektrické energie. O tom svědčí přetrvávání přednostních přístupů k přeshraničním propojovacím článkům.

A zatřetí četná porušení týkající se funkčního oddělování ukazují přetrvávající neschopnost členských států účinně provést tato opatření složité povahy do vnitrostátního práva. I když je zřízeno, právní a funkční oddělování provozovatelů soustavy, kteří jsou vertikálně integrováni s výrobními a dodavatelskými činnostmi, vždy neumožňuje zajistit rovný přístup všech dodavatelů k sítím, jak to ukazuje přetrvávání porušení týkajících se diskriminačního a přednostního přístupu ve prospěch dominantních provozovatelů. Obtíže s prováděním a neúčinnost těchto předpisů si vynucují uvážit posílení nezávislosti provozovatelů soustavy.

Vzhledem k těmto nedostatkům provedla Komise v každé zemi podrobný průzkum s cílem analyzovat v praxi účinnost právních a správních opatření v oblasti otevření trhů. Komise zveřejní tuto zprávu s výsledky své analýzy v odvětví hospodářské soutěže na začátku příštího roku.


Side Bar