Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Bryssel den 8 december 2006

Kommissionen söker nya sätt att dra nytta av navigationssystemet Galileo

När det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo väl är i funktion kommer det att ge luft under vingarna för den globala marknaden för satellitnavigations-, lägesbestämnings- och tidsbestämningstjänster. Därigenom kommer olika sektorer inom näringslivet att få nya framtidsutsikter, och vardagen kommer att underlättas för människor över hela världen. Galileo kommer inte bara att främja EU-industrins utveckling av nya tillämpningar, utan också skapa många arbetstillfällen inom hela EU. För att dra största möjliga nytta av dessa möjligheter och driva på sådana ekonomiska utvecklingar antog Europeiska kommissionen i dag en grönbok om satellitnavigationstillämpningar. Därigenom ska alla berörda parter få en chans att yttra sig om utvecklingen av satellitnavigationstillämpningar, och inte minst om vilken roll den offentliga sektorn bör spela när det gäller att skapa lämpliga ramar och fastställa konkreta mål för sådana tillämpningar.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, som har ansvar för transportfrågor, kommenterade: "Det verkliga värdet bakom alla kostnader och ansträngningar som gjorts för att få Galileo i omloppsbana är att systemet innebär en unik chans för nya tillämpningar, ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU. Dessa ekonomiska vinster är mångfaldigt högre än de faktiska kostnaderna för systemet".

Europeiska unionen håller på att skapa ett globalt satellitnavigationssystem, Galileo, som från och med 2011 kommer att tillhandahålla tjänster i fråga om lägesbestämning, navigation och tidsbestämning. En provsatellit för Galileo är redan i omlopp, och en andra kommer att skjutas upp under 2007. Galileo kommer att vara mer avancerat, effektivt och tillförlitligt än det nuvarande GPS (USA:s Global Positioning System). Hela tiden utvecklas tillämpningar inom alla olika områden och sektorer i världsekonomin. Man räknar med att satellitnavigationsmarknaden, där Galileo kommer att spela en viktig roll, år 2025 kommer att uppgå till 400 miljarder euro.

Satellitsändning är numera gängse inom telefoni, television, datanät, luftfart och sjöfart och många andra områden. Det finns ett otroligt brett spektrum av tillämpningar som är öppna för Galileo, och mängden potentiella spin-off-effekter är enorm. Lönsamma tillämpningar kommer att sprida sig inom många områden i vår vardag, från säkra och effektiva transporter (med flyg, till sjöss, på väg och järnväg och till och med till fots) till kris- och katastrofhantering. Tillämpningar kommer också att utvecklas i många näringslivssektorer (precisionsjordbruk, säkra finansiella transaktioner på nätet, optimal överföring i elledningar, turism osv.).

I grönboken redogörs det för de ramar inom vilka satellitnavigationstillämpningarna utvecklas. I synnerhet ska grönboken uppmuntra till debatt mellan de berörda parterna och kläcka nya idéer om vad den offentliga sektorn eventuellt skulle kunna göra för att främja utvecklingen av sådana tillämpningar.

I dokumentet tas också en rad frågor upp som rör utveckling av tillämpningar, skydd av personuppgifter och etiska aspekter, de rättsliga ramarna och mycket annat. I september 2007 ska Europeiska kommissionen sammanfatta resultaten av den offentliga debatten och utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska föreslås från och med 2008.

Det offentliga samrådet kommer att pågå i fyra månader med hjälp av de brukliga nätbaserade hjälpmedlen. Samtidigt kommer en tävling för unga uppfinnare att gå av stapeln, som ska främja innovativa idéer om hur satellitnavigationsteknik och –tjänster kan användas.

Bakgrund

Galileo är EU:s program för satellitradionavigation. Det upprättades på initiativ av Europeiska kommissionen och har utvecklats i samarbete med Europeiska rymdorganisationen. Det ska förbereda utvecklingen av en ny generation tjänster inom områden som transport, telekommunikation, jordbruk och fiske. Galileo är främst avsedd för civila tillämpningar och kommer att förvaltas och kontrolleras av EU-institutionerna, som äger systemet. Galileo ska garantera den kvalitet och kontinuitet som är avgörande för många tillämpningar. Det kompletterar det nuvarande GPS och är kompatibelt med detta, och de båda systemen tillsammans kommer att göra navigations- och lägesbestämningstjänster betydligt tillförlitligare och lättillgängliga över hela världen.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar