Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

V Bruseli 8. decembra 2006

Komisia hľadá nové spôsoby využitia navigačného systému Galileo

Zavedenie európskeho satelitného navigačného systému Galileo bude novým impulzom pre celosvetový trh služieb v oblasti satelitnej navigácie, určovania polohy a času. Tieto služby by podľa očakávaní mali priniesť nové možnosti pre rôzne obchodné odvetvia a zlepšiť každodenný život ľudí na celom svete. Projekt Galileo povedie nielen k oživeniu v oblasti vývoja nových aplikácií v rámci európskeho priemyslu, ale aj k vytvoreniu množstva pracovných miest v celej EÚ. S cieľom maximálne využiť túto možnosť a stimulovať takýto hospodársky rozvoj dnes Európska komisia prijala Zelenú knihu o satelitných navigačných aplikáciách. Tento dokument poskytne všetkým zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť svoj názor na vývoj satelitných navigačných aplikácií, a najmä na úlohu, ktorú by pri vytváraní primeraného rámca a definovaní konkrétnych cieľov takýchto aplikácií mohol zohrávať verejný sektor.

Podpredseda Európskej Komisie Jacques Barrot, ktorý je zodpovedný za dopravu, vyhlásil: „Skutočná hodnota nákladov a úsilia vynaložených na vynesenie Galilea na obežnú dráhu spočíva v tom, že projekt predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvoj nových aplikácií, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v Európskej únii. Tieto hospodárske prínosy sú mnohokrát väčšie než náklady na samotný systém".

Európska únia buduje globálny navigačný satelitný systém nazvaný Galileo, ktorý bude od roku 2011 poskytovať služby navigácie, určovania polohy a času. V súčasnosti sa už na obežnej dráhe nachádza jedna experimentálna družica a druhá ju bude nasledovať v roku 2007. Galileo bude pokročilejším, účinnejším a spoľahlivejším systémom než súčasný GPS (americký „Global Positioning System – Globálny systém na určovanie polohy“). Aplikácie, ktoré pokrývajú všetky oblasti života a odvetvia svetového hospodárstva, sa priebežne vyvíjajú. Trh satelitnej navigácie, v rámci ktorého bude Galileo zohrávať významnú úlohu, by mal v roku 2025 podľa odhadov predstavovať 400 miliárd eur.

Satelitný prenos je dnes bežnou skutočnosťou v rámci telefonickej komunikácie, televízie, počítačových sietí, letectva a lodnej dopravy a v mnohých iných oblastiach. Škála aplikácií systému Galileo je neobyčajne rôznorodá a množstvo potenciálnych sekundárnych použití obrovské. Jeho užitočné aplikácie sa rozšíria do mnohých oblastí nášho života od bezpečnosti a účinnosti dopravy vo všetkých jej odvetviach (letecká, námorná, cestná a železničná doprava a dokonca aj chodci) až po krízové riadenie a riadenie núdzových situácií, ako aj do rôznych obchodných odvetví (tzv. „presné poľnohospodárstvo“, bezpečnosť finančných transakcií prebiehajúcich on-line, optimálny prenos elektrickej energie v elektrickom vedení, turizmus atď.).

Zelená kniha stanovuje rámec, v ktorom sa aplikácie satelitnej navigácie vyvíjajú. Jej zámerom je najmä podnietiť diskusiu medzi zainteresovanými stranami a formuláciu nových myšlienok týkajúcich sa úloh, ktoré by verejný sektor mohol plniť v rámci podpory rozvoja takýchto aplikácií.

Dokument obsahuje súbor otázok týkajúcich sa vývoja aplikácií, ochrany súkromia a etických aspektov, regulačného prostredia a iných oblastí. V septembri 2007 Európska komisia zhrnie výsledky verejnej diskusie a vypracuje akčný plán obsahujúci praktické opatrenia, ktoré budú navrhnuté od roku 2008.

Verejná konzultácia bude trvať štyri mesiace a prebehne prostredníctvom štandardných on-line nástrojov. Súčasne bude spustená súťaž pre mladých vynálezcov na podporu inovačných nápadov v súvislosti s použitím technológií a služieb satelitnej navigácie.

Súvislosti

Galileo je európsky program satelitnej rádiovej navigácie. Začal z podnetu Európskej komisie a bol vyvíjaný spoločne s Európskou vesmírnou agentúrou. Program je prípravou pre vývoj novej generácie služieb v oblastiach, akými sú doprava, telekomunikácie, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Systém Galileo je optimalizovaný pre civilné využitie a bude spravovaný a kontrolovaný inštitúciami EÚ, ako jeho vlastníkmi. Galileo ponúkne záruku kvality, ktorá má zásadný význam pre mnohé aplikácie. Je komplementárny a interoperabilný so súčasným systémom GPS a kombinované použitie týchto dvoch systémov výrazne zvýši spoľahlivosť a dostupnosť služieb v oblasti navigácie a určovania polohy na celom svete.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar