Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Brussel, den 8 december 2006

Commissie zoekt momenteel nieuwe manieren om te profiteren van het Galileo-navigatiesysteem

Met de komst van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo zal een nieuwe impuls gegeven worden aan de wereldwijde markt voor satellietnavigatie-, -positiebepalings- en tijdbepalingsdiensten. Deze zullen naar verwachting nieuwe perspectieven openen voor diverse commerciële sectoren en het dagelijkse leven van de burgers overal ter wereld verbeteren. Galileo zal de ontwikkeling van nieuwe toepassingen door de Europese industrie stimuleren en bovendien ook voor veel nieuwe banen zorgen in de EU. Om deze kans maximaal te benutten en deze economische ontwikkeling te stimuleren, heeft de Europese Commissie vandaag een Groenboek over satellietnavigatietoepassingen aangenomen. Dit document zal aan alle belangstellende stakeholders de kans bieden hun mening te geven over de ontwikkeling van satellietnavigatietoepassingen, en met name over de rol die de overheid zou kunnen spelen bij het creëren van een adequaat kader en het bepalen van concrete doelen voor dergelijke toepassingen.

De voor Vervoer bevoegde ondervoorzitter van de Europese Commissie, Jacques Barrot, verklaarde: "De echte waarde van de kosten en inspanningen om Galileo in een omloopbaan te brengen is dat hier een unieke kans ligt op nieuwe toepassingen, economische groei en werkgelegenheid in de Europese Unie. Deze economische opbrengsten zijn vele malen hoger dan de kosten van het systeem zelf".

De Europese Unie bouwt momenteel aan een mondiaal navigatiesatellietsysteem, "Galileo", dat vanaf 2011 positiebepalings-, navigatie- en tijdbepalingsdiensten zal aanbieden. Er bevindt zich al één experimentele satelliet van Galileo in een omloopbaan, en een tweede volgt in 2007. Galileo zal geavanceerder, efficiënter en betrouwbaarder zijn dat het huidige GPS (het Amerikaanse Global Positioning System). Er worden momenteel continu toepassingen ontwikkeld voor alle rangen en standen alsmede sectoren van de wereldeconomie. Volgens sommige voorspellingen zou de satellietnavigatiemarkt, waarin Galileo een belangrijke rol zal spelen, 400 miljard € bereiken tegen 2025.

Satellietoverdracht is nu een onontkoombaar feit in telefonie, televisie, computernetwerken, luchtvaart en scheepvaart en op veel andere gebieden. De waaier van toepassingen die voor het Galileo-systeem openstaan, is buitengewoon gevarieerd, en het aantal mogelijke spin-offs immens. De rendabele toepassingen ervan zullen doordringen tot veel gebieden van ons leven, gaande van veilig en efficiënt vervoer op elk gebied (luchtvaart, zeevaart, wegverkeer, spoorwegverkeer en zelfs voetgangersverkeer) tot crisis- en noodsituatiebeheer alsmede toepassingen in diverse commerciële sectoren (precisielandbouw, beveiliging van financiële onlinetransacties, optimaal transport van elektriciteit langs elektrische leidingen, toerisme, enz.).

Het Groenboek bakent het kader af waarbinnen satellietnavigatietoepassingen momenteel worden ontwikkeld. Met name beoogt het het stimuleren van een discussie onder de belanghebbende partijen en het opwekken van nieuwe ideeën over de mogelijke taken van de overheid voor de ondersteuning van de ontwikkeling van dergelijke toepassingen.

In het document worden een reeks vragen aan de orde gesteld inzake ontwikkeling van toepassingen, privacy en ethische kwesties, het regelgevingskader en andere. In september 2007 komt de Europese Commissie met een samenvatting van de resultaten van de publieke discussie vergezeld van een actieplan met de praktische maatregelen die vanaf 2008 worden voorgesteld.

De publieke raadpleging duurt vier maanden en gebeurt via de normale webinstrumenten. Parallel hieraan komt er een prijskamp voor jonge uitvinders ter bevordering van innovatieve ideeën over het gebruik van satellietnavigatiediensten en –technologieën.

Achtergrond

Galileo is Europa's satellietradionavigatieprogramma. Het is een initiatief van de Europese Commissie dat samen met het Europees Ruimteagentschap (ESA) wordt ontwikkeld. Het bereidt de weg voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie diensten op gebieden zoals vervoer, telecommunicatie, landbouw en visserij. Galileo is geoptimaliseerd voor civiele toepassingen en wordt beheerd en gecontroleerd door de EU-instellingen in hun hoedanigheid van eigenaar ervan. Galileo zal een kwaliteits- en continuïteitswaarborg bieden die essentieel is voor veel toepassingen. Het is complementair aan en interoperabel met het huidige GPS, en het gebruik van de twee systemen in combinatie met elkaar zal de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van navigatie- en positiebepalingsdiensten wereldwijd fors doen toenemen.


Side Bar