Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Брюксел, 7 декември 2006 г.

Еразмус @ 20: Комисията открива честванията по случай годишнината на водещата си образователна програма

Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, и Ян Фигел, комисар за образованието и обучението, днес приветстваха програмата ЕРАЗМУС за водещата й роля като двигател за модернизирането на висшето образование в Европа. Откривайки честванията по повод 20-та годишнина на програмата днес в Брюксел, те призоваха за по-нататъшното укрепване на тази роля. Програмата ЕРАЗМУС насърчава мобилността на студенти и преподаватели и подпомага проекти за международно сътрудничество между университети в цяла Европа. Понастоящем в схемата участват девет от всеки десет висши учебни заведения в Европа.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „ЕРАЗМУС се превърна в нещо повече от образователна програма. Предоставяйки възможност на много студенти от европейски университети да живеят за първи път в чужбина, програмата придобива характер на социално и културно явление. Тя е великолепен пример за това какво може да се постигне с координирано действие в областта на образованието на европейско ниво и предвещава успех на неотдавна предложения Европейски институт за технологии, който, подобно на Еразмус преди 20 години, е съвсем нова концепция, въплъщаваща идеята и вярата, че съгласуваното действие на европейско ниво има по-голяма „добавена стойност“ от сумирането на отлични отделни инициативи.“

Ян Фигел, европейски комисар за обазованието, обучението, културата и многоезичието, каза: „Еразмус беше и остава ключов фактор в интернационализацията и, нека го наречем „европеизацията“ на системите за висше образование в ЕС. Тези месеци, прекарани в чужбина, са повратен момент в живота на хиляди хора: 80% от участниците са първите в своите семейства, които предприемат период на обучение в чужбина.“ В заключение: „Сред нерешените предизвикателства е фактът, че стипендиите по ЕРАЗМУС все още са твърде малки, за да позволят на студенти от по-необлагодетелствани социални среди да се възползват от програмата. Комисията призовава също така държавите-членки да дадат по-голяма подкрепа на Еразмус и да отворят програмата за повече студенти, особено за такива, които са в неравностойно социално положение.“

Програмата Еразмус бе приета през юни 1987 г. и през първата година в нея участваха 3 244 студенти. През 2005 г. броят на студентите достигна 144 032 или почти 1% от общия брой на студентите в Европа. Този процент е по-висок сред университетските преподаватели, където мобилността по Еразмус обхваща 1,9% от общия брой на преподавателите в Европа, или 20 877 души.

През последните двадесет години повече от милион и половина студенти, от които 60% момичета, са ползвали стипендии по Еразмус и целта на Европейската комисия е през 2012 г. броят им да достигне 3 милиона.

Две основни черти отличават Еразмус от другите програми на ЕС в областта на образованието:

  • Проучвания потвърждават, че участието в ЕРАЗМУС може да се окаже ключово предимство при намиране на работа – период на обучение в чужбина се смята за ценен опит от работодателите днес.

• ЕРАЗМУС е и ще продължи да бъде двигател на промяната в европейското висше образование. Програмата спомага за промени в облика на системите за висше образование в Европа, като вдъхновява процеса от Болоня – ключова инициатива за ограничаване на различията в системите за висше образование в Европа, в която в момента участват 45 страни. В това отношение е интересно да се отбележи, че всички университети от ЕС, изброени в класациите от Шанхай, участват в Еразмус.

Честванията за програмата Еразмус през 2007 г. съвпадат с тези по случай 50-годишнината на Договора от Рим. Програмата ЕРАЗМУС изпъква като един от най-конкретните и популярни примери за напредъка, постигнат за тези петдесет години на европейска интеграция.

Вж. също: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar