Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT CS

IP/06/1647

Bruksela, 29 listopada 2006 r.

Konkurencja: Komisja nakłada 519 mln EUR grzywny na producentów i sprzedawców kauczuku syntetycznego za udział w kartelu cenowym

Komisja Europejska nałożyła łącznie 519 mln EUR grzywny na pięć koncernów uczestniczących w kartelu mającym na celu ustalenie cen i podział rynku określonych rodzajów kauczuku syntetycznego (kauczuk butadienowy – BR i emulsyjny kauczuk butadienowo-styrenowy – ESBR) wbrew zawartemu w Traktacie WE zakazowi stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 81). Przedsiębiorstwa należące do koncernów Eni, Bayer, Shell, Dow, Unipetrol i Trade-Stomil działały w porozumieniu kartelowym co najmniej od 1996 r. do 2002 r. Kauczuk syntetyczny typu BR i ESBR jest powszechnie stosowany do produkcji opon i innych dóbr konsumpcyjnych. ENI, Shell i Bayer obciążono wyższymi grzywnami, ponieważ przedsiębiorstwom tym już wcześniej udowodniono udział w kartelach (Bayer nie musi jednak płacić swojej grzywny, gdyż korzysta z pełnego zwolnienia z kary jako pierwsza firma, która ujawniła Komisji istnienie kartelu). Łączna kwota grzywny jest drugą pod względem wysokości karą pieniężną, jaką kiedykolwiek nałożyła Komisja w sprawie kartelowej, tym samym całkowita suma grzywien nałożonych w tym roku z tytułu działalności kartelowej sięgnęła rekordowego poziomu 1,843 mld EUR.

Komisarz ds. Konkurencji, Neelie Kroes, stwierdziła „Kartele to cios w samo serce zdrowej gospodarki. Łamanie reguł konkurencji powoduje wyższe ceny dla konsumentów i wpływa na ogranicza zróżnicowania, jakości i innowacyjności europejskich przedsiębiorstw. Komisja nałożyła w tym przypadku wysokie grzywny, ale jeśli przedsiębiorstwa będą nadal prowadzić działalność kartelową, w przyszłości można oczekiwać jeszcze wyższych kar”.

Kauczuk butadienowy (BR) i emulsyjny kauczuk butadienowo-styrenowy (ESBR) są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji opon. Głównymi odbiorcami BR i ESBR są wielkie firmy oponiarskie (takie jak Michelin, Pirelli i Goodyear). Wśród pozostałych klientów są producenci różnego rodzajów towarów konsumpcyjnych, takich jak podeszwy, wykładziny podłogowe i piłeczki do golfa). ESBR jest wytwarzany i sprzedawany przez wszystkie przedsiębiorstwa wymienione w decyzji, natomiast produkcją BR zajmują się jedynie Eni, Bayer, Shell i Dow.

Sygnałem do rozpoczęcia dochodzenia były wnioski o złagodzenie kar złożone przez firmę Bayer w grudniu 2002 r. i styczniu 2003 r. na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji z 2002 r. W marcu 2003 r. Komisja przeprowadziła niezapowiedzianą inspekcję w siedzibie firmy Dow, która później także złożyła wniosek o złagodzenie sankcji. Bayer uzyskał pełne zwolnienie z grzywien zgodnie z przyjętym przez Komisję programem łagodzenia sankcji, gdyż jako pierwszy przedstawił informacje o istnieniu kartelu.

Dowody

Podstawą decyzji w sprawie kartelu są liczne dokumenty, oświadczenia i zeznania świadków pochodzące od współpracujących z Komisją przedsiębiorstw, a także notatki ze spotkań odkryte przez Komisje podczas inspekcji na miejscu. Porozumienia kartelowe zawierano przed lub po oficjalnych spotkaniach Zrzeszenia Europejskich Wytwórców Kauczuku Syntetycznego (ESRA) dotyczących BR i ESBR. Spotkania kartelowe odbywały się w różnych miejscach (między innymi w Mediolanie, Wiedniu, Amsterdamie, Pradze i Londynie). W ich trakcie uczestnicy uzgadniali ceny oraz wymieniali się informacjami na temat najważniejszych klientów i dostarczanych im ilości kauczuku syntetycznego.

Oświadczenia złożone przez Bayer znalazły w dużej mierze potwierdzenie w oświadczeniach dostarczonych przez Dow. W późniejszym czasie do udziału w kartelu przyznał się również Shell.

Grzywny

Wspomniane praktyki stanowią bardzo poważne naruszenie zawartych w Traktacie WE przepisów zakazujących tworzenie karteli i stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Ustalając wysokość grzywien, Komisja wzięła pod uwagę wielkość rynku rozpatrywanych produktów na obszarze EOG, czas funkcjonowania kartelu i wielkość uczestniczących w nim firm. Komisja zwiększyła grzywny o 50% w przypadku firm Eni, Shell i Bayer, ponieważ już wcześniej dopuściły się one podobnych wykroczeń – były karane przez Komisję za działalność kartelową dotyczącą polipropylenu, PVC i kwasu cytrynowego (patrz IP/86/191, IP/94/732 i IP/01/1743).

Łagodniej potraktowano przedsiębiorstwa, które dostarczyły Komisji ważnych informacji dotyczących naruszenia przepisów, zgodnie z przyjętym przez Komisję w 2002 r. obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji (patrz IP/02/247 i MEMO/02/23). W związku z tym przedsiębiorstwo Bayer (chociaż dopuściło się podobnego wykroczenia po raz kolejny) zostało zwolnione z grzywny, a grzywnę nałożoną na Dow zmniejszono o 40%. Wysokość zniżki zależy nie tylko od wartości grzywny, ale i od tego jak wcześnie ujawniono odpowiednie informacje. Shell wprawdzie przyznał się do udziału w kartelu, ale jego wkład w prowadzone przez Komisję dochodzenie nie był na tyle istotny by uzasadnić obniżenie grzywny na podstawie przepisów obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji z 2002 r.

Wniosek o odszkodowanie

Każda osoba lub firma, która poniosła straty w wyniku opisywanych działań antykonkurencyjnych może wnieść sprawę do sądu państwa członkowskiego i ubiegać się o odszkodowanie, przedstawiając elementy opublikowanej decyzji jako dowód, że takie działania miały miejsce i miały charakter nielegalny. Mimo że Komisja nałożyła grzywny na wymienione wyżej przedsiębiorstwa, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania, którego wysokość nie jest ograniczona z tytułu grzywien nałożonych przez Komisję. (Patrz także zielona księga w sprawie egzekucji z powództwa prywatnego (IP/05/1634 i MEMO/05/489)).

Więcej informacji nt. działań Komisji przeciwko kartelom, zobacz MEMO/06/451.
Kary nałożone i obniżki przyznane przez Komisję:


Nazwa i lokalizacja firmy
Zmniejszenie grzywny %
Zmniejszenie grzywny*
(EUR)
Wysokość grzywny
(EUR)
1.
Bayer, Germany
100
204 187 500
0
2.
Dow, USA
40
43 050 000
64 575 000
3.
Eni, Italy
0
0
272 250 000
4.
Shell, Netherlands
0
0
160 875 000
5.
Unipetrol, Czech Republic
0
0
17 550 000
6.
Trade-Stomil, Poland
0
0
3 800 000

TOTAL

247 237 500
519 050 000

(*) wskazane podmioty mogą zostać pociągnięte do solidarnej odpowiedzialności za całość lub część nałożonej grzywny


Side Bar