Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Bryssel den 21 november 2006

Samarbete för starkare ställning inom informations- och kommunikationsteknik – Europa samlar näringslivets, medlemsstaternas och EU:s forskningsinsatser för att bli mer konkurrenskraftigt

För första gången någonsin ändrar EU formen för finansiering av teknisk forskning inom nyckelområden. Den nya modellen kallas gemensamma teknikinitiativ (Joint Technology Initiatives, JTI). Idén kommer från EU-kommissionen och fick stöd av EU:s stats- och regeringschefer vid deras inofficiella toppmöte som nyligen ägde rum i Lahti, Finland. Med hjälp av denna modell kommer resurser från forskningsprogram i det privata näringslivet, EU och medlemsstaterna att samlas och användas gemensamt för mer långtgående forskningsmål. Det första gemensamma teknikinitiativet heter Artemis. Det startar i början av 2007 och ska samla den europeiska forskningen om inbyggda datorsystem (embedded computing systems), som får allt större betydelse för många nyckelbranscher. Artemis blir ledstjärnan för kommande initiativ enligt samma modell. I Helsingfors träffas i dag näringslivsledare och forskningsexperter från medlemsstaterna och EU för att resonera vidare om denna nya modell för finansiering av europeisk forskning.

Jag har upprepade gånger framhållit att Europa behöver samla resurser och öka sina investeringar i forskning om informations- och kommunikationsteknik, säger Viviane Reding, ledamot av EU-kommissionen med ansvar för informationssamhället och medier.

Artemis är redan ett levande bevis på hur de större aktörerna i Europa kan verka tillsammans för att lägga grunden till en framtid med välstånd och konkurrenskraft. Artemis-initiativet inom nyckelområdet inbyggda system har visat vägen, och andra sådana initiativ måste nu följa om Europa ska kunna hålla jämna steg med konkurrerande länder och bygga upp ett informationssamhälle för ökad tillväxt och fler jobb.

Man räknar med att de gemensamma teknikinitiativen under kommande år kommer att bli ett viktigt medel för att öka Europas innovativa kapacitet. De ger de mest intresserade näringslivsaktörerna och medlemsstaterna möjlighet att samordna sina investeringar med EU:s investeringar för verksamhet enligt gemensamma mål och program. Med stöd av artikel 171 i EG-fördraget kan teknikinitiativen få formen av oberoende gemensamma företag för näringslivsinriktad forskning. Dessa företag får ta emot och förvalta bidrag från utomstående finansiärer, däribland medlemsstater och EU, och de är öppna för deltagande av andra parter, både offentliga och privata.

Som en öppen och banbrytande modell för offentligt-privat partnerskap förväntas teknikinitiativen stimulera investeringar i europeisk forskning och bygga upp kritisk massa genom att samla de nuvarande splittrade insatserna. De kommer samtidigt att säkerställa en effektiv och välfungerande programförvaltning.

Genom Artemis kommer Europa att bevara sin världsledande ställning inom området inbyggda system. Det europeiska näringslivets egna forskningsinvesteringar på detta område uppskattas till 15–20 miljarder euro per år. I dag är det nästan 50 % av de 100 största europeiska företagen som investerar i forskning om inbyggda system, och de flesta av de 25 europeiska företag som investerar mest i forskning bygger sina produkter och tjänster på sådana system. Eftersom inbyggda datorsystem kommer att vara viktiga byggstenar i framtida tillämpningar inom alla branscher, är det mycket viktigt att bibehålla denna ledning för att kunna öka produktiviteten och sysselsättningen, och det kommer också att vara till stor nytta för samhället i stort.

Artemis kommer att ha en budget på omkring 3 miljarder euro för sju år. Man räknar med att näringslivet kommer att bidra med mer än 50 %. Resten kommer från de av EU:s medlemsstater och associerade stater som deltar, och från kommissionen. Man uppskattar att det föreslagna systemet kommer att ha en hävstångseffekt som ger 7 euro av samlade FoU-insatser för varje euro i EU-bidrag.

Artemis bildades i juni 2004 som en europeisk teknikplattform (se IP/04/804 och MEMO/06/331). Den omfattar i dag 17 större europeiska bolag, däribland Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler och ST Microelectronics. Omkring 14 europeiska regeringar har också uttryckt sin önskan att delta i det planerade gemensamma teknikinitiativet Artemis. Det kommer att vara öppet för alla medlemsstater i EU och för andra parter som vill ansluta sig längre fram. Vid ett möte i Helsingfors i dag har europeiska företag och andra FoU-aktörer inom det aktuella området fortsatt sitt arbete med att bilda ett konsortium för deltagande i det gemensamma initiativet. Konsortiet förväntas börja sin verksamhet 2008.

Ett annat gemensamt teknikinitiativ om nanoelektronik (Eniac) håller också på att utformas.

Bakgrund

Digitaliseringen och sammankopplingen av hemelektronik, hushållsapparater och underhållning, liksom sammansmältningen av persondatorer och kommunikations-teknik, håller redan på att skapa en ny sorts intelligent konsumentelektronik. Så kommer t.ex. framtida digitala teveapparater att ge tillgång till allt slags innehåll – digitala foton, lagrade filmer, internet, spel etc. Sammankoppling med inbyggda system ger möjlighet till uppbyggnad av ”kollektiv intelligens” som i sin tur kan åstadkomma högre nivåer av bekvämlighet, säkerhet och produktivitet inom alla miljöer – från hushåll till företag.

De gemensamma teknikinitiativen hjälper till att skapa kritisk massa och synergieffekter i forskningen. De bidrar också till att undvika dubbelarbete och slöseri som annars kan uppstå när många separata insatser bedrivs parallellt i olika medlemsstater och näringslivskonsortier. Teknikinitiativen kan genomföras med stöd av artikel 171 i EG-fördraget. Den ger kommissionen möjlighet att bilda gemensamma företag i form av oberoende juridiska personer som har rätt att ta emot bidrag från utomstående finansiärer och som är öppna för alla. Syftet är ett effektivt genomförande av gemenskapens FoU-program.

Mer information om de 9 miljarder euro som ska satsas på europeisk forskning om informations- och kommunikationsteknik finns i IP/06/1590.


Side Bar