Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Brusel 21. novembra 2006

Spolu budeme silnejší v IKT: Európa má spojiť súkromné, národné a európske výskumné úsilie, aby sa tak stala konkurencieschopnejšou

Európska únia po prvýkrát mení metódu financovania kľúčového technologického výskumu tak, že zavedie spoločné technologické iniciatívy (STI). Navrhla to Európska komisia a podporili ju v tom aj hlavy štátov a vlád EÚ počas nedávneho neformálneho samitu v Lahti (Fínsko). STI spoja zdroje súkromného priemyslu a európske a národné programy, aby zrealizovali spoločné ambiciózne ciele výskumu. Prvými STI, ktoré sa začnú už začiatkom roku 2007, bude ARTEMIS. STI ARTEMIS budú riadiť európsky výskum vstavaných počítačových systémov, ktoré sú čoraz nevyhnutnejšie pre mnoho kľúčových priemyselných odvetví. Táto iniciatíva zohrá rozhodujúcu úlohu pre ďalšie iniciatívy tohto typu. Vedúci predstavitelia priemyslu a národní a európski výskumní odborníci sa dnes stretnú v Helsinkách, aby podrobnejšie prerokovali túto novú metódu financovania európskeho výskumu.

"Neraz som povedala, že Európa potrebuje spájať zdroje a zvýšiť investície na výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií," povedala Viviane Redingová, Komisárka EÚ zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. "ARTEMIS je živým dôkazom toho, že hlavné zúčastnené strany v Európe môžu spolupracovať, kladúc tak základy prosperujúcej a konkurencieschopnej budúcnosti. Novovytvorený vzor v kľúčovej oblasti vstavaných systémov musí urýchlene otvoriť cestu ďalším podobným iniciatívam, aby sa Európa vyrovnala konkurentom a aby skutočne vybudovala informačnú spoločnosť zameranú na rast a zamestnanosť."

V nasledujúcich rokoch sa od STI očakáva, že sa stanú dôležitým nástrojom na posilnenie inovačných kapacít v Európe. Umožnia najzainteresovanejším priemyselným partnerom a členským štátom koordinovať ich investície s investíciami Európskej únie, aby tak uskutočnili spoločné ciele a programy. V súlade s článkom 171 Zmluvy sa môžu STI zakladať ako nezávislé právne subjekty, ktoré zrealizujú programy výskumu podporované priemyslom. Môžu dostávať a riadiť financie poskytnuté akýmkoľvek zdrojom, vrátane národných financií a financií Spoločenstva, a takisto môžu prijať účasť iných partnerov či už verejných alebo súkromných.

STI podporujú ako otvorený a inovačný vzor pre partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom európske investície v odvetví výskumu a umožnia nadobudnúť rozhodujúce množstvo zjednotením rozdrobených projektov a zabezpečia dôkladné a účinné riadenie programov.

Iniciatíva ARTEMIS podporí vedúce postavenie Európy vo svete v rámci vstavaných systémov. Predpokladá sa, že európske podniky investujú do tohto odvetvia približne 15-20 miliárd EUR ročne. V súčasnosti skoro 50 % zo 100 najväčších európskych podnikov investuje do vstavaných systémov a väčšina z 25 podnikov, ktoré majú k dispozícii najväčší rozpočet na výskum, sa vo svojich výrobkoch a službách opiera o vstavané systémy. Keďže vstavané systémy tvoria základné stavebné časti pre budúce využitie vo všetkých priemyselných oblastiach, je dôležité zachovať si túto vedúcu pozíciu, ktorá zabezpečí rast produktivity a zamestnanosti a ktorá bude prospešná celej spoločnosti.

Očakáva sa, že rozpočet na iniciatívu ARTEMIS bude okolo 3 miliárd EUR na sedem rokov, z toho by viac než 50 % poskytli podniky a zvyšok by poskytli členské štáty EÚ a príslušné pridružené štáty a takisto Komisia. Predpokladá sa, že navrhnutý mechanizmus umožní vytvoriť investíciu 7 eur do výskumu a vývoja za každé euro poskytnuté Spoločenstvom.

ARTEMIS bol založený v júni 2004 ako Európska technologická platforma (pozri IP/04/804 a MEMO/06/331), ktorá dnes zahŕňa 17 veľkých európskych podnikov, vrátane Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler a ST Microelectronics. Štrnásť európskych vlád sa chce pripojiť k plánovanej spoločnej technologickej iniciatíve ARTEMIS. Táto iniciatíva zostane otvorená pre všetky členské štáty EÚ a pre ostatných partnerov, ktorí by sa chceli pridať neskôr. Počas dnešného stretnutia v Helsinkách európske podniky a iné subjekty aktívne v odvetví výskumu a vývoja pokračovali vo svojom úsilí zriadiť priemyselné združenie, aby sa tak zúčastnili na spoločnej iniciatíve, ktorá sa má stať funkčnou v roku 2008.

Pripravujú sa aj iné STI zaoberajúce sa nanoelektronikou (ENIAC).

Súvislosti:

Digitalizácia a vytváranie sietí elektronických zariadení určených pre širokú verejnosť, domácich spotrebičov, prístrojov určených na zábavu a takisto konvergencia medzi osobnými počítačmi a komunikáciou podporuje vznik nového typu inteligentných elektronických zariadení pre širokú verejnosť. Napríklad budúce digitálne televízory sprístupnia rôzne typy obsahu ako napr. digitálne fotky alebo uložené filmy, ale aj internet alebo hry. Posilnenie väzieb medzi vstavanými systémami poskytuje priestor na vytvorenie "kolektívnej inteligencie", ktorá umožní dosiahnuť vyššie úrovne pohodlia bezpečnosti a produktivity vo všetkých odvetviach či už v súkromí alebo v profesionálnom živote.

Spoločné technologické iniciatívy umožňujú dosiahnuť rozhodujúce množstvo a súčinnosť vo výskume a zabrániť tak duplicite a stratám, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu existencie paralelných iniciatív v rôznych členských štátoch a konzorciách. Tieto iniciatívy sa môžu zriaďovať na základe článku 171 Zmluvy. Umožňuje to Komisii zriadiť spoločné podniky - nezávislé právne subjekty, ktoré môžu dostávať financie poskytnuté akýmkoľvek zdrojom a prijať účasť všetkých – aby sa tak dosiahla efektívna realizácia programov Spoločenstva pre výskum a vývoj.

Ďalšie informácie týkajúce sa približne 9 miliárd EUR, ktoré sa majú investovať do európskeho IKT výskumu, pozri IP/06/1590.


Side Bar