Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Bruksela, dnia 21 listopada 2006 r.

Razem osiągniemy więcej w branży ICT: Europa ma stać się bardziej konkurencyjna dzięki połączeniu wysiłków badawczych sektora prywatnego, państw członkowskich i UE

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zmienia sposób finansowania ważnych badań technologicznych uruchamiając wspólne inicjatywy technologiczne (JTI). Pomysł wspólnych inicjatyw technologicznych zrodził się w Komisji Europejskiej i zyskał poparcie szefów rządów i państw UE podczas niedawnego nieformalnego szczytu w fińskim Lahti. Wspólne inicjatywy technologiczne będą polegały na połączeniu zasobów przedsiębiorstw prywatnych, Unii Europejskiej i krajowych programów badawczych w ramach realizacji wspólnych ambitnych celów badawczych. ARTEMIS, pierwsza wspólna inicjatywa technologiczna, zostanie uruchomiona na początku 2007 r. ARTEMIS będzie sterować europejskimi badaniami nad systemami wbudowanymi, które są coraz bardziej niezbędne dla wielu ważnych gałęzi przemysłu. Inicjatywa ta wytyczy ścieżkę dla kolejnych podobnych przedsięwzięć. W dniu dzisiejszym w Helsinkach odbędzie się spotkanie przedstawicieli przemysłu oraz krajowych i unijnych ekspertów, którzy będą kontynuować dyskusje na temat tej nowej metody finansowania badań w Europie.

Unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding stwierdziła: „Wielokrotnie powtarzałam, że Europa musi połączyć zasoby i zwiększyć nakłady na badania z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inicjatywa ARTEMIS jest żywym przykładem na to, jak najważniejsze zainteresowane strony w Europie mogą współpracować tworząc razem podstawy dla dobrobytu i utrzymania konkurencyjności w przyszłości. Kierunek został wytyczony przez kluczową branżę systemów wbudowanych. Teraz w tym kierunku muszą szybko pójść kolejne podobne inicjatywy, jeśli Europa ma dogonić konkurentów i naprawdę zbudować społeczeństwo informacyjne cieszące się wzrostem gospodarczym i miejscami pracy.”

Oczekuje się, że w najbliższych latach wspólne inicjatywy technologiczne staną się ważnym czynnikiem wzmacniającym potencjał innowacji w Europie. Umożliwią one najbardziej zainteresowanym partnerom reprezentującym przemysł oraz państwom członkowskim dostosowanie inwestycji do kierunku obranego przez UE i jednoczesne skoncentrowanie się na wspólnych celach i programach. Zgodnie z art. 171 Traktatu wspólne inicjatywy technologiczne mogą powstawać jako niezależne podmioty prawne, które realizują programy badań inicjowane przez przemysł. Mogą one zarządzać środkami otrzymywanymi z dowolnego źródła, w tym z funduszy krajowych i wspólnotowych, i pozostają otwarte dla innych publicznych lub prywatnych partnerów, którzy wyrażą wolę dołączenia do inicjatywy.

Oczekuje się, że wspólne inicjatywy technologiczne, będące otwartą i pionierską formą partnerstwa publiczno-prywatnego, będą stymulować inwestycje w badania i pozwolą osiągnąć masę krytyczną przez połączenie obecnych rozproszonych wysiłków, zapewniając jednocześnie efektywne i wydajne zarządzanie programami.

Dzięki inicjatywie ARTEMIS Europa zachowa pozycję światowego lidera w dziedzinie systemów wbudowanych. Szacuje się, że europejski przemysł inwestuje w badania w tej dziedzinie ok. 15-20 mld EUR rocznie. Obecnie blisko połowa spośród stu największych firm w Europie inwestuje w badania nad systemami wbudowanymi, a większość spośród 25 europejskich firm dokonujących największych nakładów na badania wykorzystuje systemy wbudowane w swoich produktach i usługach. Systemy wbudowane są niezbędnym elementem przyszłych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu, dlatego zachowanie czołowej pozycji w tej dziedzinie będzie miało zasadnicze znaczenie dla poprawy wydajności i tworzenia miejsc pracy. Przyniesie to również znaczące korzyści społeczne.

Oczekuje się, że budżet inicjatywy ARTEMIS wyniesie ok. 3 mld EUR w ciągu siedmiu lat. Ponad połowa tych środków pochodzić będzie od przemysłu, a pozostała część od zaangażowanych państw członkowskich i państw stowarzyszonych oraz od Komisji. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi każde 1 EUR z funduszy wspólnotowych przełoży się na 7 EUR łącznych nakładów na badania.

ARTEMIS została powołana w czerwcu 2004 r. jako europejska platforma technologiczna (zob. IP/04/804 i MEMO/06/331), w skład której obecnie wchodzi 17 dużych firm europejskich, w tym Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler i ST Microelectronics. Wolę przyłączenia się do planowanej wspólnej inicjatywy technologicznej wyraziło także czternaście rządów państw europejskich. Inicjatywa pozostanie otwarta dla wszystkich państw członkowskich UE i innych partnerów, którzy zechcą przyłączyć się do niej na późniejszym etapie. Podczas dzisiejszego spotkania w Helsinkach przedstawiciele przemysłu i inne podmioty zaangażowane w badania i rozwój w omawianej dziedzinie kontynuują starania o powołanie formalnego stowarzyszenia branżowego dla uczestników wspólnej inicjatywy, które powinno rozpocząć działalność w 2008 r.

W fazie przygotowań znajduje się wspólna inicjatywa technologiczna w dziedzinie nanoelektroniki (ENIAC).

Dodatkowe informacje:

Dzięki przechodzeniu na technologie cyfrowe i łączeniu w sieć urządzeń elektronicznych, sprzętu domowego i rozrywki, a także wskutek konwergencji technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, powstała już nowa kategoria inteligentnych konsumenckich urządzeń elektronicznych. Przykładem może być telewizja cyfrowa, która w przyszłości umożliwi dostęp do wszelkich rodzajów zawartości, np. do cyfrowych zdjęć lub filmów, gier oraz Internetu. Dzięki łączeniu systemów wbudowanych możliwe staje się tworzenie „wspólnej inteligencji”, która z kolei umożliwia osiągnięcie nowego poziomu wygody, bezpieczeństwa i wydajności we wszystkich obszarach, poczynając od zastosowań osobistych, a kończąc na przemysłowych.

Wspólne inicjatywy technologiczne mogą przyczynić się do osiągnięcia masy krytycznej i synergii w badaniach oraz zapobiec powielaniu wysiłków i marnowaniu zasobów, jakie miałoby miejsce w przypadku równoległego prowadzenia wielu oddzielnych inicjatyw przez poszczególne państwa członkowskie i konsorcja. Możliwość powoływania wspólnych inicjatyw technologicznych daje art. 171 Traktatu. Na jego podstawie Komisja może tworzyć wspólne przedsięwzięcia – odrębne podmioty prawne, które mogą otrzymywać fundusze z dowolnych źródeł i są otwarte dla wszystkich, a ich celem jest wydajna realizacja wspólnotowych programów badań i rozwoju technologicznego.

Dalsze informacje na temat planowanych wydatków na europejskie badania nad technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w kwocie 9 mld EUR dostępne są w dokumencie IP/06/1590.


Side Bar