Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Briuselis, 2006 m. lapkričio 21 d.

Vienykime jėgas IRT sektoriuje. Siekdama tapti konkurencingesne, Europa žada telkti privataus sektoriaus, nacionalines ir ES pastangas mokslinių tyrimų sektoriuje

ES, sukūrusi bendras technologijų iniciatyvas (BTI), pirmą kartą keičia pagrindinių mokslinių tyrimų finansavimo būdą. Europos Komisijos pasiūlytai BTI idėjai pritarė ES valstybių ir vyriausybių vadovai neseniai įvykusiame jų susitikime Lahti (Suomija). Šioms iniciatyvoms bus sutelkiami privataus pramonės sektoriaus, ES ir nacionalinių programų ištekliai, kurie bus panaudojami ambicingiems bendriems mokslinių tyrimų tikslams. Pirmoji BTI, kuri bus pradėta 2007 m. pradžioje, bus pavadinta ARTEMIS. Per BTI ARTEMIS bus vadovaujama Europos moksliniams tyrimams įterptųjų kompiuterinių sistemų, kurios tampa vis labiau reikalingos daugeliui pagrindinių pramonės sektorių, srityje. Šios iniciatyvos pavyzdžiu bus galima vadovautis ateityje rengiant kitas panašias iniciatyvas. Pramonės vadovai ir nacionaliniai bei ES mokslinių tyrimų specialistai šiandien renkasi Helsinkyje šiam naujam Europos mokslinių tyrimų finansavimo būdui aptarti.

„Jau daug kartų sakiau, kad Europa turi sutelkti įvairius savo išteklius ir daugiau investuoti į informacinių ir ryšių technologijų mokslinius tyrimus“,– sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. ARTEMIS iniciatyva jau tapo realiu įrodymu, kad pagrindinės Europos suinteresuotosios šalys gali dirbti drauge ir taip kloti pamatus klestinčiai ir konkurencingai ateičiai. Praskynus kelią pagrindinėje įterptųjų sistemų srityje, netrukus turi prasidėti kitos Europos iniciatyvos, kad pasivytume savo konkurentus ir iš tiesų sukurtume informacinę visuomenę, kurioje klesti ekonomika ir didėja užimtumas.“

Tikimasi, kad artimiausiais metais BTI suvaidins svarbų vaidmenį didinant Europos inovacinį pajėgumą. Šios iniciatyvos sudarys sąlygas labiausiai suinteresuotiems pramonės partneriams ir valstybėms narėms sujungti savo ir Europos Sąjungos investicijas bendriems tikslams ir darbotvarkėms įgyvendinti. Pagal Sutarties 171 straipsnį BTI gali būti įsteigiamos kaip nepriklausomi juridiniai vienetai, skirti į pramonę orientuotiems moksliniams tyrimams vykdyti. Jos gali gauti ir valdyti lėšas iš bet kokio šaltinio, įskaitant nacionalinį ir Bendrijos finansavimą, ir yra atviros prie jų prisijungti norintiems valstybiniams arba privatiems partneriams.

Tikimasi, kad BTI – pirmas toks atviras privačiojo ir valstybinio sektorių partnerystės modelis – paskatins investuoti į Europos mokslinius tyrimus ir suvienyti šiuo metu fragmentiškas pastangas, tad jos įgaus svorio, o kartu programų valdymas taps veiksmingesnis ir našesnis.

ARTEMIS iniciatyva padės Europai išlaikyti pirmaujančią poziciją pasaulyje įterptųjų sistemų srityje. Apskaičiuota, kad pati Europos pramonė į šią sritį kasmet investuoja apie 15–20 mlrd. eurų. Šiandien beveik pusė iš 100 didžiausių Europos bendrovių investuoja į įterptųjų sistemų mokslinius tyrimus, o daugelis iš 25 daugiausiai moksliniams tyrimams išleidžiančių Europos bendrovių naudoja įterptąsias sistemas savo produktų gamybai ir paslaugų teikimui. Kadangi šios sistemos yra pagrindinis būsimų programų elementas visose pramonės šakose, išlaikius pirmaujančią poziciją šioje srityje, galės augti našumas ir darbo vietų skaičius, taigi ir nauda visuomenei bus neabejotina.

ARTEMIS iniciatyvos biudžetui numatoma skirti maždaug 3 mlrd. EUR per septynerius metus, iš kurių daugiau kaip 50 % būtų gaunama iš pramonės įmonių, o likusią dalį skirtų ES valstybės narės ir dalyvaujančios asocijuotosios valstybės bei Komisija. Tikimasi, kad taikant siūlomą mechanizmą, kiekvienas Bendrijos euras, investuotas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, pritrauks 7 eurus iš kitų šaltinių.

„ARTEMIS“ buvo sukurta 2004 m. birželį kaip Europos technologijų platforma (žr. IP/04/804 ir MEMO/06/331). Šiandien ji apima 17 didžiųjų Europos bendrovių, pavyzdžiui, Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler ir ST Microelectronics. 14 Europos valstybių vyriausybių taip pat jau išreiškė norą prisijungti prie numatomos „ARTEMIS“ bendros technologijų iniciatyvos. Visos likusios ES valstybės narės arba kiti partneriai panorėję galės prisijungti vėliau. Šiandien Helsinkyje susirinkę šios srities Europos pramonės atstovai ir kitos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros suinteresuotosios šalys toliau kūrė oficialią pramonės asociaciją, kad galėtų dalyvauti bendroje iniciatyvoje, kuri turėtų pradėti veikti 2008 m.

Taip pat rengiama nauja BTI, skirta nanoelektronikai (ENIAC, Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba).

Pagrindiniai faktai:

Skaitmeninant ir jungiant į tinklus plataus vartojimo elektroninius prietaisus, buitinius ir pramoginius prietaisus bei sujungiant asmeninių kompiuterių ir ryšių technologijas, randasi nauja pažangių plataus vartojimo elektroninių prietaisų rūšis. Pavyzdžiui, ateityje per skaitmeninį televizorių bus galima matyti ne tik TV programas, bet ir skaitmenines nuotraukas, išsaugotus filmus, naudotis internetu ar žaisti kompiuterinius žaidimus. Pasitelkus įterptąsias sistemas atsiveria galimybės sukurti „kolektyvinį protą“, kuris savo ruožtu visur padės užtikrinti didesnį komfortą, saugumą ir našumą – nuo asmeninės erdvės iki pramonės.

Bendros technologijų iniciatyvos padeda daugiau pasiekti mokslinių tyrimų srityje, sukurti sinergiją, išvengti pastangų dubliavimosi ir išteklių iššvaistymo, kaip dažnai atsitinka vienu metu vykdant kelias iniciatyvas skirtingose valstybėse narėse ar konsorciumuose. Šias iniciatyvas galima kurti remiantis Sutarties 171 straipsniu. Jame Komisijai suteikiama teisė įkurti bendras struktūras – nepriklausomus juridinius vienetus, kurie gali gauti finansavimą iš bet kokio šaltinio ir yra atviri visiems – taip siekiant veiksmingiau įgyvendinti Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip numatoma investuoti 9 mlrd. eurų į Europos IRT srities mokslinius tyrimus, žr. IP/06/1590.


Side Bar