Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Bryssel 21. marraskuuta 2006

Yhteistyö on voimaa tieto- ja viestintäteknologiassa: Eurooppa kilpailukykyisemmäksi yhdistämällä yksityistä, kansallista ja EU:n tutkimusrahoitusta

Euroopan unioni kokeilee nyt ensimmäistä kertaa historiassaan uutta tapaa rahoittaa keskeisen teknologian tutkimusta. Uudessa rahoitustavassa käytetään ns. yhteisiä teknologia-aloitteita. Yhteiset teknologia-aloitteet ovat Euroopan komissio idea, joka sai kannatusta EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiltä hiljattain Lahdessa pidetyssä epävirallisessa huippukokouksessa. Aloitteissa kootaan yhteen teollisuuden, EU:n ja jäsenvaltioiden tutkimusohjelmien voimavaroja yhteisten kunnianhimoisten tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäisenä käynnistetään vuoden 2007 alkupuoliskolla aloite nimeltä ARTEMIS. ARTEMIS-aloite tulee ohjaamaan eurooppalaista tutkimusta sulautettujen järjestelmien alalla. Sulautettujen järjestelmien merkitys monilla keskeisillä teollisuudenaloilla kasvaa jatkuvasti. ARTEMIS toimii johtotähtenä myöhemmin käynnistettäville aloitteille. Teollisuusjohtajat sekä kansalliset ja EU:n tutkimusasiantuntijat tapaavat tänään Helsingissä keskustellakseen lisää tästä uudesta eurooppalaisen tutkimuksen rahoitusmenetelmästä.

"Olen jatkuvasti korostanut, että Euroopan on yhdistettävä voimansa ja lisättävä investointeja tieto- ja viestintätekniikan tutkimukseen," sanoo EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. "ARTEMIS on elävä esimerkki siitä, miten keskeiset eurooppalaiset toimijat voivat yhteistyöllä luoda perustaa tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. ARTEMIS näyttää tietä sulautettujen järjestelmien alalla, mutta tarvitaan pian myös muita tällaisia aloitteita, mikäli Eurooppa aikoo saavuttaa kilpailijoidensa etumatkan ja todella kehittää kasvua ja työllisyyttä tukevaa tietoyhteiskuntaa."

Yhteisten teknologia-aloitteiden odotetaan tulevina vuosina olevan tärkeä väline pyrittäessä lisäämään Euroopan innovointikykyä. Niiden avulla teollisuus ja jäsenvaltiot voivat niin halutessaan sovittaa investointejaan yhteen EU:n tutkimusrahoituksen kanssa yhteisten tavoitteiden ja tutkimussuunnitelmien ympärille. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan mukaan yhteinen teknologia-aloite on riippumaton oikeushenkilö, joka harjoittaa teollisuusvetoista tutkimustoimintaa. Teknologia-aloitteen puitteissa voidaan hankkia ja hallinnoida varoja mistä tahansa lähteestä, kuten kansallisista ohjelmista tai yhteisön tutkimusrahoituksesta. Aloitteet ovat avoimia uusille jäsenille sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Yhteiset teknologia-aloitteet ovat avoin ja uraauurtava malli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle. Niiden odotetaan edistävän Euroopan tutkimusinvestointeja ja auttavan saavuttamaan kriittinen massa yhdistämällä nykyisin hajallaan olevia voimavaroja. Toisaalta niiden uskotaan myös varmistavan, että tutkimusohjelmia hallinnoidaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

ARTEMIS-aloitteella ylläpidetään Euroopan johtoasemaa sulautettujen järjestelmien alalla. Eurooppalaiset yritykset investoivat alan tutkimukseen noin 15–20 miljardia euroa vuodessa. Nykyisellään lähes puolet Euroopan sadasta suurimmasta yrityksestä investoi sulautettujen järjestelmien tutkimukseen. Useimmat 25:stä eniten tutkimukseen investoivista eurooppalaisista yrityksistä ovat tuotteissaan ja palveluissaan riippuvaisia sulautetuista järjestelmistä. Sulautetut järjestelmät ovat tulevien sovellusten keskeinen osa kaikilla teollisuudenaloilla, joten johtoaseman säilyttäminen on elintärkeää tuottavuuden ja työllisyyden lisäämisen kannalta. Myös yhteiskunnalliset hyödyt tulevat olemaan mittavia.

ARTEMIS-aloitteen budjetiksi on kaavailtu noin 3 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana. Yli puolet rahasummasta kerätään yrityksiltä ja lopuista vastaavat aloitteeseen osallistuvat EU:n jäsenvaltiot ja assosioituneet maat sekä Euroopan komissio. Arvioiden mukaan jokainen yhteisön rahoitusosuudesta aloitteeseen sijoitettu euro kasvattaa tutkimuksen ja kehityksen kokonaispanostusta seitsemällä eurolla.

ARTEMIS perustettiin kesäkuussa 2004 ns. eurooppalaiseksi teknologiayhteisöksi (ks. IP/04/804 ja MEMO/06/331). Tällä hetkellä siinä on mukana 17 merkittävää eurooppalaista yritystä, muun muassa Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler ja ST Microelectronics. Näiden lisäksi 14 Euroopan maata on ilmaissut halukkuutensa liittyä kaavailtuun ARTEMIS-aloitteeseen. Aloitteeseen voivat myöhemminkin liittyä kaikki EU:n jäsenvaltiot ja muut yhteistyökumppanit. Tänään Helsingissä pidetyssä kokouksessa alan eurooppalaisen teollisuuden ja tutkimustoiminnan edustajat jatkoivat keskusteluja, joiden tavoitteena on perustaa erityinen alan järjestö aloitteeseen osallistumista varten. ARTEMIS-aloitteen uskotaan olevan täydessä toiminnassa vuonna 2008.

Myös nanoelektroniikan alalla on valmisteilla yhteinen teknologia-aloite (ENIAC).

Taustaa:

Kuluttajaelektroniikan, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan digitalisoituminen ja verkottuminen sekä tietokoneiden ja viestinnän tekninen lähentyminen on jo nyt synnyttämässä kuluttajamarkkinoille uudentyyppisiä laitteita. Tulevaisuudessa esimerkiksi digitelevision kautta voi hyödyntää monenlaista sisältöä, kuten digikuvia ja tallennettuja elokuvia, mutta myös Internetiä tai erilaisia pelejä. Sulautettuja järjestelmiä yhteen linkittämällä voidaan rakentaa kollektiivista älyä, joka puolestaan voi nostaa käyttömukavuuden, turvallisuuden ja tuottavuuden aivan uudelle tasolle kaikilla aloilla niin kotiympäristöissä kuin teollisuudessakin.

Yhteiset teknologia-aloitteet auttavat tutkimuksen kriittisen massan ja synergiaetujen saavuttamisessa. Niiden avulla voidaan myös välttää päällekkäisyyksiä ja resurssien tuhlausta, joita saattaa esiintyä kun tutkimusta tehdään hajallaan samanaikaisesti monissa eri jäsenvaltioissa ja tutkimusryhmissä. Tällaiset aloitteet ovat mahdollisia yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan ansiosta. Artiklan nojalla komissio voi perustaa yhteisön t&k-ohjelmien tehokasta toteutusta varten yhteisyrityksiä, jotka ovat kaikille halukkaille avoimia riippumattomia oikeushenkilöitä ja voivat saada rahoitusta mistä tahansa lähteestä.

Lisätietoja 9 miljardin euron lisäpanostuksesta eurooppalaiseen tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen on asiakirjassa IP/06/1590.


Side Bar