Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Brüssel, 21. november 2006

Ühiselt oleme info- ja sidetehnoloogias tugevamad: Euroopa konkurentsivõimelisemaks, ühendades era- ja riigisektori ning ELi teadusuuringute alased jõupingutused

Esimest korda muudab Euroopa Liit peamiste tehnoloogiauuringute rahastamise viisi, käivitades tehnoloogiaalased ühisalgatused. Kõnealuste ühisalgatuste idee tuli Euroopa Komisjonilt ning seda toetasid ELi riigi- ja valitsusjuhid hiljuti Soomes Lahtis toimunud mitteametlikul tippkohtumisel. Tehnoloogiaalaste ühisalgatustega ühendatakse erasektori tööstuse, ELi ja riiklike programmide ressursid, et saavutada ühised ambitsioonikaid teadusuuringute alaseid eesmärke. Esimene tehnoloogiaalane ühisalgatus, mis käivitatakse 2007. aasta alguses, on ARTEMIS. ARTEMIS juhib Euroopa teadusuuringuid arvuti manussüsteemide valdkonnas, mis on paljude oluliste tööstusharude jaoks üha kasvava tähtsusega. Kõnealune algatus on teerajaja tulevastele samalaadsetele algatustele. Tööstusjuhid ning riiklikud ja ELi uurimiseksperdid kohtuvad täna Helsingis, et Euroopa kõnealust uut teadusuuringute rahastamise viisi edasi arutada.

„Ma olen korduvalt öelnud, et Euroopal on vaja ühendada ressursid ja suurendada teadusuuringutesse investeerimist info- ja sidetehnoloogia valdkonnas,“ sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „ARTEMIS on juba elav tõestus selle kohta, kuidas Euroopa peamised sidusrühmad suudavad koostööd tehes õitsvale ja konkurentsivõimelisele tulevikule aluse panna. ARTEMIS näitab teed manussüsteemide valdkonnas, kuid peatselt peavad järgnema teised samalaadsed algatused, kui Euroopa tahab oma võistlejatele järele jõuda ning tõeliselt arendada kasvu ja töökohtade loomist toetavat infoühiskonda.“

Lähiaastatel peavad tehnoloogiaalased ühisalgatused muutuma oluliseks vahendiks Euroopa uuendusvõime tugevdamisel. Kõnealused ühisalgatused võimaldavad kõige rohkem huvitatud tööstuspartneritel ja liikmesriikidel sobitada oma investeeringuid Euroopa Liidu omadega ühiste eesmärkide ja kavadega. Asutamislepingu artikli 171 kohaselt võib tehnoloogiaalaseid ühisalgatusi luua iseseisvate juriidiliste isikutena, mis tegutsevad tööstusega seotud teadusuuringute valdkonnas. Kõnealuseid ühisalgatusi võib rahastada mis tahes allikatest, sealhulgas riiklikest ja ühendusele kuuluvatest, ning need on avatud uutele liikmetele nii riigi- kui ka erasektorist.

Kuna tehnoloogiaalased ühisalgatused on riigi- ja erasektori partnerluse avatud ja teedrajav mudel, loodetakse neilt Euroopa teadusuuringute alaste investeeringute õhutamist ja kriitilise massi saavutamist praegu killustatud jõupingutuste ühendamise ning samal ajal programmi tõhusa juhtimise tagamise kaudu.

Ühisalgatus ARTEMIS tagab Euroopa juhtpositsiooni maailmas manussüsteemide valdkonnas. Euroopa tööstuse teadusuuringute alane investeering on kõnealuses valdkonnas ligikaudu 15–20 miljardit eurot aastas. Praegu investeerib ligikaudu 50% Euroopa 100st suurimast ettevõttest teadusuuringutesse manussüsteemide valdkonnas ja enamik Euroopa 25st peamisest teadusuuringutesse investeerijast kasutab oma toodete ja teenuste puhul manussüsteeme. Manussüsteemid on keskse tähtsusega kõikide tööstusharude tulevikurakendustes ja seepärast on kõnealuse juhtpositsiooni säilitamine ülioluline tootlikkuse ja tööhõive suurendamiseks, tuues ühtlasi kaasa arvestatava sotsiaalse kasu.

Ühisalgatuse ARTEMIS eelarve on seitsmeks aastaks eeldatavasti ligikaudu kolm miljardit eurot, millest üle 50% tuleks tööstuselt ja ülejäänu ELi liikmesriikidelt ja asjaomastelt assotsieerunud riikidelt ning komisjonilt. Eelduste kohaselt kasvatab iga euro, mis on ühenduse rahastamisosast algatusse investeeritud, teadus- ja arendustegevuse kogupanust seitsme euro võrra.

ARTEMIS loodi juunis 2004 Euroopa tehnoloogiaplatvormina (vt IP/04/804 ja MEMO/06/331), mis hõlmab praegu 17 Euroopa peamist ettevõtet, sealhulgas Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler ja ST Microelectronics. Lisaks nendele on 14 Euroopa valitsust avaldanud soovi kavandatud tehnoloogiaalase ühisalgatusega ARTEMIS liituda. Ühisalgatus jääb avatuks kõigile ELi liikmesriikidele ja teistele partneritele, kes soovivad hiljem liituda. Tänasel kohtumisel Helsingis on kõnealuse valdkonnas tegutsevad Euroopa tööstused ja teised teadus- ja arendustegevuses osalejad jätkanud jõupingutusi, et luua ametlik tööstusassotsiatsioon ühisalgatuses osalemiseks. Algatus peaks hakkama toimima 2008. aastal.

Ette valmistatakse ka tehnoloogiaalast ühisalgatust nanoelektroonika valdkonnas (ENIAC).

Taust:

Tarbeelektroonika, kodumasinate ja meelelahutuse digitaliseerimine ning personaalarvutite ja side tehniline lähenemine on juba uut tüüpi intelligentsele tarbeelektroonikale alust panemas. Näiteks võimaldab digitaaltelevisioon tulevikus ligi pääseda mitmesugusele infosisule, nagu digitaalfotod või salvestatud filmid, aga ka Internet või mängud. Manussüsteemide ühendamisel võib luua „kollektiivse mõistuse“, mille abil võib omakorda jõuda uue mugavus-, ohutus- ja tootlikkustasemeni kõigis valdkondades nii koduses kui ka tööstuslikus keskkonnas.

Tehnoloogiaalased ühisalgatused aitavad saavutada teadusuuringute valdkonnas kriitilist massi ja koostoimet ning vältida kattumist ja ressursside raiskamist, mis võib juhtuda, kui samal ajal viiakse eri liikmesriikides ja konsortsiumides ellu mitut eraldiseisvat algatust. Kõnealuseid algatusi saab teha EÜ asutamislepingu artikli 171 alusel. Kõnealune artikkel võimaldab komisjonil ühenduse teadus- ja arendustegevuse programmide tõhusaks elluviimiseks luua ühisettevõtteid – iseseisvaid juriidilisi isikuid, mida võidakse rahastada mis tahes allikast ja mis on kõigile avatud.

Lisateavet Euroopa info- ja sidetehnoloogia alastesse teadusuuringutesse tehtava üheksa miljardi euro suuruse investeeringu kohta saab dokumendist IP/06/1590.


Side Bar