Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2006

Μαζί, ισχυρότεροι στις ΤΠΕ: η Ευρώπη θα συνενώσει ιδιωτικές, εθνικές και κοινοτικές ερευνητικές προσπάθειες για να γίνει ανταγωνιστικότερη

Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησης της καίριας τεχνολογικής έρευνας, δρομολογώντας τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ). Η ιδέα για τις ΚΤΠ προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατά την πρόσφατη άτυπη σύνοδό τους στο Lahti της Φιλανδίας. Στις ΚΤΕ θα συνενωθούν οι πόροι από την ιδιωτική βιομηχανία, κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, επιδιώκοντας την επίτευξη φιλόδοξων κοινών ερευνητικών στόχων. Η πρωτοβουλία ARTEMIS θα είναι η πρώτη ΚΤΠ που θα ξεκινήσει, στις αρχές του 2007. Η ΚΤΠ ARTEMIS θα κατευθύνει την ευρωπαϊκή έρευνα σε ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, τα οποία καθίστανται διαρκώς περισσότερο απαραίτητα σε πολλούς νευραλγικούς τομείς της βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει ως σηματοδότης για περαιτέρω επακόλουθες πρωτοβουλίες. Ανώτατα στελέχη από βιομηχανίες μαζί με εθνικούς και κοινοτικούς εμπειρογνώμονες στην έρευνα συνεδριάζουν σήμερα στο Ελσίνκι για να εξετάσουν περαιτέρω τη νέα αυτή μέθοδο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας.

«Όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, η Ευρώπη χρειάζεται να συνενώσει τους πόρους και να αυξήσει τις επενδύσεις της στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών», δήλωσε η κυρία Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της πληροφορίας και τα Μέσα επικοινωνίας. «Η πρωτοβουλία ARTEMIS αποτελεί ήδη ζωντανό παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρώπη, θέτοντας τα θεμέλια ενός μέλλοντος με ευημερία και ανταγωνιστικότητα. Στον δρόμο που άνοιξε στο καίριας σημασίας πεδίο των ενσωματωμένων συστημάτων πρέπει σύντομα να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες, ώστε η Ευρώπη να προφθάσει τις ανταγωνίστριες χώρες και να οικοδομήσει μια γνήσια κοινωνία της πληροφορίας με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση.»

Αναμένεται ότι τα επόμενα έτη οι ΚΤΕ θα καταστούν σημαντικό μέσο για την προώθηση των καινοτομικών ικανοτήτων της Ευρώπης. Θα δώσουν τη δυνατότητα στους περισσότερο ενδιαφερόμενους βιομηχανικούς εταίρους και στα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από κοινούς στόχους και θεματολογία. Βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης, οι ΚΤΠ μπορούν να ιδρυθούν υπό μορφή ανεξάρτητων νομικών προσώπων που επιδιώκουν ερευνητικούς στόχους κατευθυνόμενους από τη βιομηχανία. Θα μπορούν να δέχονται και να διαχειρίζονται χρηματοδότηση από κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης, ενώ θα επιτρέπεται να συμπράξουν και άλλοι, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, εταίροι.

Ως ανοιχτό και πρωτοποριακό μοντέλο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι ΚΤΠ αναμένεται ότι θα τονώσουν την τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην έρευνα και θα δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα, συνασπίζοντας τις κατακερματισμένες σήμερα προσπάθειες με παράλληλη εξασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης προγραμμάτων.

Με την πρωτοβουλία ARTEMIS θα διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία της Ευρώπης στα ενσωματωμένα συστήματα. Οι επενδύσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για έρευνα στο πεδίο αυτό εκτιμώνται σε περίπου 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σήμερα, ποσοστό περίπου 50% των 100 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών επενδύουν σε έρευνα στα ενσωματωμένα συστήματα, ενώ οι περισσότεροι από τους 25 μεγαλύτερους επενδυτές στην έρευνα βασίζονται σε ενσωματωμένα συστήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Καθώς πρόκειται για τα βασικά δομοστοιχεία που θα εφαρμόζονται μελλοντικά σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, η διατήρηση της πρωτοπορίας αυτής θα αποβεί ζωτικής σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διεύρυνση της απασχόλησης, αποφέροντας έτσι σημαντικό κοινωνικό όφελος.

Ο προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ARTEMIS αναμένεται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 3 δισ. ευρώ για μια επταετία, περισσότερο από 50% του οποίου θα προέλθει από τη βιομηχανία, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και τα συνδεδεμένα κράτη, καθώς και από την Επιτροπή. Με τον προτεινόμενο μηχανισμό αναμένεται ότι κάθε ευρώ κοινοτικής συνεισφοράς θα αποφέρει 7 ευρώ συνολικής Ε&Α.

Η πρωτοβουλία ARTEMIS καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2004 ως Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα (βλ. IP/04/804 και MEMO/06/331) και σήμερα περιλαμβάνει 17 μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler και ST Microelectronics. Επίσης, 14 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δήλωσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην προγραμματιζόμενη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία ARTEMIS. Η πρωτοβουλία θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για άλλους εταίρους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται σήμερα στο Ελσίνκι, ευρωπαϊκές βιομηχανίες και άλλοι παράγοντες Ε&Α που ενεργοποιούνται στο πεδίο αυτό συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για συγκρότηση επίσημης βιομηχανικής ένωσης ώστε να συμμετάσχουν στην κοινή πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται ότι το 2008 θα έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Προετοιμάζεται επίσης και άλλη ΚΤΠ, στη νανοηλεκτρονική (ENIAC).

Ιστορικό:

Η ψηφιακοποίηση και δικτύωση ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών, οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, καθώς και η σύγκλιση προσωπικών υπολογιστών και επικοινωνιών, συμβάλλουν ήδη στη δημιουργία νέας γενιάς ευφυών ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών. Παραδείγματος χάρη, οι μελλοντικές ψηφιακές τηλεοπτικές συσκευές θα παρέχουν πρόσβαση σε κάθε είδος περιεχομένου, όπως ψηφιακή φωτογραφία ή αποθηκευμένες ταινίες, καθώς επίσης και διαδικτυακή σύνδεση ή παιχνίδια. Η σύνδεση με ενσωματωμένα συστήματα προσφέρει τις συνθήκες για τη δημιουργία «συλλογικής ευφυίας», που συνακόλουθα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη νέου επιπέδου ανέσεων, ασφάλειας και παραγωγικότητας σε όλα τα πεδία, από το ατομικό έως το βιομηχανικό περιβάλλον.

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην επίτευξη κρίσιμης μάζας και συνέργειας στην έρευνα, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη εργασιών και τη σπατάλη που θα προέκυπτε ενδεχομένως από την παράλληλη εξέλιξη πολλών χωριστών πρωτοβουλιών σε διάφορα κράτη μέλη και επιχειρηματικούς ομίλους. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν με βάση το άρθρο 171 της Συνθήκης, το οποίο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκροτεί κοινές επιχειρήσεις - ανεξάρτητες νομικές οντότητες που μπορούν να να δέχονται χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή και που είναι ανοιχτές σε όλους - αποβλέποντας στην αποδοτική εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων Ε&Α.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την ευρωπαϊκή έρευνα ΤΠΕ, βλ. IP/06/1590.


Side Bar