Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Bruxelles, den 21. november 2006

Stærkt ikt-samarbejde: EU samler privat, national og egen forskningsindsats for at stå sig godt i konkurrencen

For første gang nogensinde ændrer Den Europæiske Union finansieringsmetoden for vigtig teknologiforskning og lancerer fælles teknologiinitiativer (FTI). Ideen til FTI opstod hos Europa-Kommissionen, og den fik støtte fra EU's stats- og regeringschefer ved deres nylige uformelle topmøde i Lahti (Finland). FTI samler det private erhvervslivs, EU's og nationale programmers ressourcer for at nå ambitiøse fælles mål inden for forskning. ARTEMIS er den første FTI og igangsættes i begyndelsen af 2007. ARTEMIS-initiativet skal styre Europas forskning i indlejrede databehandlingssystemer, som får stadig større betydning i mange vigtige erhvervssektorer. Initiativet bliver et flagskib, som baner vejen for mange andre initiativer fremover. Erhvervsledere og nationale og EU-forskningseksperter mødes i dag i Helsinki for at drøfte denne nye form for europæisk forskningsfinansiering.

"Jeg har gentagne gange sagt, at Europa er nødt til at samle ressourcerne og øge investeringerne i forskning i informations- og kommunikationsteknologier", udtaler Viviane Reding, EU-kommissær for Informationssamfund og Medier. "ARTEMIS er et levende bevis på, at de vigtige interesseparter i Europa kan samarbejde og konstruere grundlaget for en fremgangsrig og konkurrencedygtig fremtid. Efter at have vist vejen med indlejrede systemer må andre initiativer snart følge, hvis Europa skal indhente konkurrenterne og virkelig bygge et informationssamfund med vækst og beskæftigelse."

FTI forventes i de kommende år at blive et vigtigt middel til at øge EU's innovative kapacitet. De vil give de mest interesserede partnere i erhvervslivet, medlemsstaterne og EU mulighed for i fællesskab at målrette deres investeringer mod fælles mål og forskningsprogrammer. I henhold til traktatens artikel 171, kan FTI etableres som uafhængige juridiske enheder, som gennemfører industristyrede forskningsprogrammer. De kan modtage og forvalte finansiering fra alle kilder, herunder national støtte og fællesskabsstøtte, og de er åbne for deltagelse af andre parter, både offentlige og private.

Som en åben foregangsmodel for offenligt/privat partnerskab forventes FTI at stimulere europæiske investeringer i forskning og opbygge en kritisk masse ved at samle den nuværende spredte indsats, samtidig med at der sikres en effektiv programforvaltning.

ARTEMIS-initiativet bidrager til at bevare Europas stilling som verdensførende inden for indlejrede systemer. Det europæiske erhvervslivs egne investeringer inden for dette område anslås at være ca. 15-20 mia. EUR årligt. I dag investerer næsten halvdelen af Europas 100 største virksomheder i forskning i indlejrede systemer, og de fleste af de 25 europæiske virksomheder, som bruger flest penge på forskning, er afhængige af indlejrede systemer til deres produkter og tjenester. At bevare førerstillingen for så vidt angår disse væsentlige byggesten til fremtidig anvendelse inden for alle erhvervsgrene er absolut nødvendigt for at øge produktiviteten og beskæftigelsen, foruden at det indebærer store samfundsmæssige fordele.

Budgettet for ARTEMIS-initiativet forventes at være ca. 3 mia. EUR over syv år, hvoraf mere end halvdelen vil komme fra erhvervslivet og resten fra EU-medlemsstaterne og associerede lande samt Kommissionen. Det forventes, at den foreslåede mekanisme frigør 7 EUR til forskning for hver euro, Fællesskabet bidrager med.

ARTEMIS blev oprettet som et europæisk teknologiforum i juni 2004 (se IP/04/804 og MEMO/06/331), som indtil videre omfatter 17 store europæiske virksomheder, herunder Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler og ST Microelectronics. 14 europæiske regeringer har også erklæret sig villige til at deltage i det planlagte ARTEMIS-initiativ. Initiativet vil fortsat være åbent for alle EU-medlemsstater og andre parter, som ønsker at deltage på et senere tidspunkt. Ved et møde i Helsinki i dag har det europæiske erhvervsliv og andre aktører inden for F&U fortsat bestræbelserne på at etablere en formel erhvervssammenslutning, som kan deltage i det fælles initiativ, som forventes at være klar i 2008.

Samtidig forberedes et andet FTI på nanoelektronikområdet (ENIAC).

Baggrund:

Digitalisering og netværkskobling af forbrugerelektronik, husholdningsapparater og underholdning og integration af pc'er og kommunikation er allerede ved at føre frem til en ny type intelligent forbrugerelektronik. Fremtidens digitale tv vil f.eks. give mulighed for at få adgang til alle former for indhold, det være sig digitale billeder, gemte film, Internettet eller spil. Sammenkædningen af indlejrede systemer indebærer muligheder for at opbygge en "kollektiv intelligens", som kan føre frem til et nyt niveau for komfort, sikkerhed og produktivitet inden for alle områder, både i privatlivet og i erhvervssammenhæng.

Fælles teknologiinitiativer hjælper med at nå kritisk masse og synergivirkninger inden for forskning og med at undgå det dobbeltarbejde og spild, der er ellers ville finde sted gennem mange separate initiativer, som løber parallelt i de forskellige medlemsstater og konsortier. Initiativerne kan oprettes på grundlag af traktatens artikel 171. Den giver Kommissionen mulighed for at etablere fælles foretagender, dvs. uafhængige juridiske enheder, som kan modtage støtte fra alle kilder og er åbne for alle, med sigte på gennemførelsen af Fællesskabets F&U-programmer.

Yderligere oplysninger om de 9 mia. EUR til europæisk ikt-forskning findes i IP/06/1590.


Side Bar