Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Bryssel den 16 november 2006

Finansiella tjänster – EU-kommissionen
vill modernisera fondmarknaden

EU-kommissionen har lagt fast hur man vill modernisera EU:s ramlagstiftning för investeringsfonder där hushåll, företag och institutioner kan spara kapital med professionell förvaltning till rimliga priser. I fonderna förvaltas för närvarande kapital till ett sammanlagt värde av drygt 5 500 miljarder euro. I en vitbok föreslås en rad förenklingar av det nuvarande fonddirektivet. Syftet är att se till att kunderna får god information om kostnader och avkastning när de väljer fonder. Man vill också göra det lättare för branschen att uppnå kostnadsbesparingar och specialiseringsvinster på den inre marknaden. Efter ytterligare studier av kostnadseffektivitet och investerarskydd avser kommissionen att hösten 2007 lägga fram ett förslag om ändringar av det nuvarande direktivet. Man kommer samtidigt att utreda om det behövs liknande förändringar för andra fondprodukter som inte täcks av direktivet, t.ex. fastighetsfonder.

Fondbranschen har vuxit kolossalt i Europa, men den har fortfarande en väldig outnyttjad potential. Det säger Charlie McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden och tjänster. Genom de föreslagna ändringarna kommer denna potential att frigöras genom att det skapas en bättre fungerande fondmarknad i EU. Det innebär också att investeringskunderna får större urval och lägre kostnader.

Vitboken

Vitboken innehåller förslag till ändringar av EU:s ramlagstiftning om investeringsfonder (UCITS-direktivet[1]). Den nuvarande lagstiftningen tillgodoser inte de behov branschen har idag och kan leda till att kostnaderna för att följa bestämmelserna blir onödigt höga och till att man missar investeringsmöjligheter. Ändringarna i korthet: enklare anmälningsförfarande för fondföretag, bestämmelser för transnationella sammanslagningar av fonder, bestämmelser om gemensam kapitalförvaltning (pooling), möjlighet för fondförvaltare att sköta fonder i andra medlemsstater, bättre kvalitet och användbarhet hos information av väsentlig betydelse för investeringskunder samt ett utbyggt samarbete mellan tillsynsmyndigheter för att övervaka fondsparande över gränserna och minska risken för att luckor i övervakningen missbrukas till skada för kunderna. Det föreslås också att man skall undersöka olika modeller av ett EU-system för enskild placering (private placement). Det skulle ge finansinstituten möjlighet att erbjuda investeringsformer åt kvalificerade investeringskunder i hela EU.

Kommissionen har tagit fram vitboken efter omfattande samråd och diskussioner med investeringskunder, branschfolk och politiska beslutsfattare. Hela processen har tagit två år. Boken bygger på bidrag som kom in i samband med grönboken från juli 2005 (IP/06/152), och på tre rapporter från tre särskilda expertgrupper (IP/06/915). I vitboken beaktar man också fullt ut de viktiga punkter som Europaparlamentet lyfte fram i sitt betänkande från mars 2006 om kapitalförvaltning. Den föreslagna processen har genomgått en rigorös konsekvensbedömning.

Bakgrund

Omfattningen av det kapital som förvaltas av investeringsfonder i EU har ökat fyra gånger under det senaste årtiondet. Man räknar med att fonderna kommer att växa i betydelse eftersom många privatsparare använder dem för att bättra på sin pension. Marknaden blir i allt större utsträckning Europaomfattande. Transnationella fondaffärer stod för omkring 66 % av branschens sammanlagda nettointäkter 2005. UCITS-modellen betraktas som en ”gyllene standard” både inom och utanför EU. Med ett förvaltat kapital på 5 500 miljarder euro – mer än 50 % av EU:s BNP – täcker de aktuella fondföretagen 75 % av fondmarknaden i EU.
Vitboken finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper [fondföretag]).


Side Bar