Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Bruselj, 16. novembra 2006

Finančne storitve: Komisija je predstavila svojo vizijo za posodobitev trga investicijskih skladov EU

Evropska Komisija je predstavila svojo vizijo za posodobitev okvira EU za investicijske sklade, ki potrošnikom pod sprejemljivimi pogoji omogoča dostop do strokovno vodenih investicij, ki so zdaj vredne že prek 5 500 milijard EUR sredstev. Izboljšave, ki jih predlaga Bela knjiga, bodo poenostavile sedanjo direktivo o investicijskih skladih, tako da se vlagateljem pri izbiranju skladov zagotovi dostop do koristnih informacij glede stroškov in uspešnosti ter da se industrijskemu sektorju olajša zmanjševanje stroškov in koriščenje ugodnosti njihove specializacije po vsem enotnem trgu. Po nadaljnjih študijah stroškovne učinkovitosti in varovanja vlagateljev namerava Komisija jeseni 2007 te spremembe predložiti v obliki sprememb sedanje direktive. Hkrati bo tudi preverila, ali so podobne spremembe potrebne pri drugih vrstah skladov, ki niso zajeti v sedanji okvir EU, zlasti pri nepremičninskih skladih.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „Rast evropskega sektorja investicijskih skladov je presenetljiva. A še vedno ima zelo veliko neizkoriščenega potenciala. Te spremembe bodo omogočile sprostitev potenciala, tako da se bo v EU ustvaril trg za investicijske sklade brez ovir, kar bo pomenilo večjo izbiro in nižje stroške za investitorje.

O Beli knjigi

Bela knjiga predlaga ključne spremembe k sedanjemu okviru EU za investicijske sklade („Direktiva KNPVP“[1]), ki nezadovoljivo odraža izzive, s katerimi se sektor danes srečuje in povzroča nepotrebno visoke stroške usklajevanja in zamujene naložbene priložnosti. Spremembe bi poenostavile postopek priglasitve, vzpostavile okvir za čezmejne združitve skladov, vzpostavile okvir za pakete sredstev, omogočile upraviteljem skladov upravljanje sredstev s sedežem v drugih državah članicah, izboljšale kakovost in ustreznost ključnih dokumentov v okviru razkritja podatkov končnemu vlagatelju in okrepile nadzorno sodelovanje za spremljanje in zmanjševanje tveganja čezmejne zlorabe vlagatelja. Bela knjiga tudi predlaga preučitev možnosti za vzpostavitev evropskega „sistema zasebnega plasiranja“, ki bi finančnim institucijam omogočal, da ponudijo naložbene priložnosti kvalificiranim vlagateljem v vsej EU.

Komisija je oblikovala Belo knjigo na podlagi več kot dvoletnih obširnih posvetovanj in razprav s potrošniki, strokovnimi delavci v sektorju in oblikovalci politike. Temelji na odzivih na Zeleno knjigo iz julija 2005 (IP/06/152) in na treh poročilih posebej ustanovljenih strokovnih skupin (IP/06/915). Je tudi neposreden odziv na resne pomisleke, izražene v poročilu Evropskega parlamenta iz marca 2006 glede upravljanja s sredstvi. Koraki, ki jih predlaga Bela knjiga, so bili predmet temeljite presoje vpliva.

Ozadje
Sredstva, ki jih upravlja industrija EU, so v zadnjem desetletju štirikratno narasla. Investicijski skladi bodo vedno bolj pomembni, saj jih veliko evropskih vlagateljev uporablja kot način varčevanja za uspešno upokojitev. Trg je vedno bolj vseevropsko organiziran. Čezmejna prodaja skladov predstavlja okoli 66 % skupnih neto prilivov industrijskega sektorja v letu 2005. Model „KNPVP“ velja za zgled znotraj in zunaj EU. KNPVP upravlja 5 500 milijard EUR, kar je več kot 50 % bruto domačega proizvoda EU, s čimer predstavlja 75 % trga investicijskih skladov v Evropi.
Bela knjiga je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje


Side Bar