Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Brusel 16 Novembra 2006

Finančné služby: Komisia presadzuje víziu pre modernizácie trhu investičných fondov

Európska komisia presadzuje svoju víziu modernizácie rámca Európskej únie pre investičné fondy, prostredníctvom ktorých majú spotrebitelia prístup k profesionálne riadeným investíciám za výhodných podmienok a predstavujú v súčasnosti viac ako 5 500 miliárd EUR v aktívach. Zlepšenia, ktoré sú uvedené v bielej knihe, predstavujú zjednodušenie súčasnej smernice o investičných fondoch, aby sa zabezpečilo, že investori dostanú pri výbere fondu užitočné informácie o nákladoch a výsledkoch fondu, a aby sa v tomto odvetví zjednodušilo šetrenie nákladov a dosiahol sa zisk zo špecializácie v rámci jednotného trhu. Na základe ďalších štúdií o efektivite nákladov a ochrane investorov, Komisia plánuje navrhnúť tieto zmeny na jeseň v roku 2007 v podobe zmien a doplnení súčasnej smernice. Komisia zatiaľ preskúma, či je potrebné uskutočniť podobné zmeny pre ostatné produkty fondov, predovšetkým realitných fondov, ktoré nie sú zahrnuté v súčasnom rámci EÚ.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy prehlásil: „Rast odvetvia európskych investičných fondov bol ohromný. Stále tu však je obrovský neodkrytý potenciál. Takéto zmeny umožnia rozvoj tohto potenciálu vytvorením bezbariérového trhu s investičnými fondmi v EÚ – čo znamená väčší výber a nižšie ceny pre investorov.”

O bielej knihe

V bielej knihe sú navrhnuté cielené zmeny týkajúce sa súčasného rámca EÚ pre investičné fondy („smernica PKIPCP"[1])), v ktorom nie sú dostatočne zohľadnené výzvy týkajúce sa tohto odvetvia dnes a ktorý môže zbytočne viesť k zvýšeniu nákladov na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi a k premárneniu investičných príležitostí. Zmeny by zjednodušili postup oznamovania, vytvoril by sa rámec pre cezhraničnú koncentráciu fondov, vytvoril by sa rámec pre združovanie aktív, správcom fondov by sa umožnilo riadiť fondy so sídlom v iných členských štátoch, zlepšila by sa kvalita a náležitosť hlavných dokumentov s finančnými informáciami pre konečného investora a posilnila by sa spolupráca v oblasti kontroly pri monitorovaní a redukcii rizika zneužívania cezhraničného investovania. V bielej knihe je i návrh na preskúmanie možnosti zriadenia európskeho "režimu umiestňovania súkromných investícií", ktorý by umožňoval finančným inštitúciám ponúkať investičné možnosti pre kvalifikovaných investorov v celej EÚ.

Komisia vypracovala bielu knihu na základe rozsiahlych konzultácií a diskusií so spotrebiteľmi, pracovníkmi z priemyselného sektoru a tvorcami politík v priebehu dvoch rokov. Do úvahy sa zobrali reakcie na zelenú knihu z júla 2005 (IP/06/152) a tri správy vypracované expertnými skupinami (IP/06/915).

Reaguje i na dôležité pripomienky vznesené v správe Európskeho parlamentu o správe aktív z marca 2006. Navrhnuté postupy v tejto bielej knihe boli predmetom dôsledného hodnotenia dosahov.

Kontext

Za posledné desaťročie vzrástli aktíva pri riadení odvetvia Európskou úniou štvornásobne. Dôležitosť investičných fondov by ešte mala vzrásť, keďže veľa európskych investorov ich využíva ako prostriedok na zabezpečenie dôchodku. Trh sa čoraz viac organizuje na paneurópskej úrovni. Cezhraničný predaj fondov predstavoval okolo 66 % celkových čistých prírastkov tohto odvetvia v roku 2005. Model PKIPCP sa považuje za tzv. zlatý štandard v rámci EÚ i mimo nej. Spravovaných 5 500 miliárd EUR sa rovná viac ako 50 % hrubého národného produktu – PKIPCP predstavuje 75% trhu s investičným fondmi v Európe.
Biela kniha sa nachádza na:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov


Side Bar