Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Bruksela, dnia 16 listopada 2006 r.

Usługi finansowe: Komisja przedstawia projekt modernizacji wspólnotowego rynku funduszy inwestycyjnych

Komisja Europejska przedstawiła projekt modernizacji wspólnotowych ram prawnych dla funduszy inwestycyjnych – instrumentów finansowych, które na przystępnych warunkach dają inwestorom prywatnym dostęp do profesjonalnie zarządzanych inwestycji, i których aktywa przekraczają obecnie 5 500 mld EUR. Zawarte w białej księdze propozycje ulepszeń prowadzą do uproszczenia obowiązującej dyrektywy w sprawie funduszy inwestycyjnych. Mają one zagwarantować, że przy wyborze funduszy inwestorzy otrzymują przydatne informacje o ich kosztach i wynikach, oraz ułatwić branży osiągnięcie dzięki wspólnemu rynkowi oszczędności i korzyści płynących ze specjalizacji. Komisja planuje przedstawić propozycje zmian obecnej dyrektywy jesienią 2007 r., po przeprowadzeniu dalszych analiz ich wpływu na koszty oraz poziom ochrony inwestorów. Równolegle Komisja oceni również, czy podobne zmiany są konieczne także w przypadku innych produktów sektora, w szczególności funduszy nieruchomości, które obecnie nie są objęte ramami wspólnotowymi.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Rozwój europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych jest spektakularny, ale nadal drzemie w nim ogromny, niewykorzystany potencjał. Proponowane zmiany umożliwią jego uwolnienie dzięki stworzeniu pozbawionego barier unijnego rynku funduszy inwestycyjnych, który przyniesie inwestorom większy wybór i niższe koszty.”

Biała księga

W białej księdze zaproponowano ukierunkowane zmiany obecnych wspólnotowych ram dla funduszy inwestycyjnych (dyrektywy w sprawie UCITS[1]), które w niedostatecznym stopniu uwzględniają wyzwania, przed którymi stoi obecnie branża, i które mogą prowadzić do niepotrzebnie wysokich kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów oraz do zaprzepaszczenia możliwości inwestycyjnych. Zmiany powinny: uprościć procedurę powiadamiania; stworzyć ramy dla transgranicznego łączenia funduszy; stworzyć ramy dla łączenia aktywów; umożliwić towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarządzanie funduszami zarejestrowanymi w innych państwach członkowskich; poprawić jakość i znaczenie podstawowych dokumentów informacyjnych przeznaczonych dla inwestorów końcowych; wzmocnić współpracę organów nadzoru w zakresie kontrolowania i ograniczania ryzyka sytuacji, w których może dojść do nadużycia zaufania inwestorów transgranicznych.

W białej księdze zaproponowano również dokonanie przeglądu wariantów wprowadzenia europejskiego systemu „prywatnych plasowań”, umożliwiającego instytucjom finansowym oferowanie szczególnych instrumentów inwestycyjnych doświadczonym inwestorom w całej UE.

Komisja opracowała białą księgę na podstawie szerokich dwuletnich konsultacji i dyskusji z inwestorami prywatnymi, ekspertami branżowymi oraz decydentami politycznymi. Została ona oparta na uwagach do zielonej księgi z lipca 2005 r. (IP/06/152) oraz na trzech sprawozdaniach przedłożonych przez specjalnie w tym celu powołane grupy ekspertów (IP/06/915). Uwzględnia ona również istotne zastrzeżenia wyrażone w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z marca 2006 r. poświęconym zarządzaniu aktywami. Działania zaproponowane w białej księdze były również przedmiotem wnikliwej oceny wpływu.

Kontekst

Aktywa zarządzane przez europejski sektor funduszy wzrosły czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady. Znaczenie funduszy inwestycyjnych będzie rosło, ponieważ są one wykorzystywane przez wielu europejskich inwestorów jako instrument pozwalający oszczędzać na lepszą emeryturę. Rynek funduszy jest w coraz większym stopniu zorganizowany na bazie ogólnoeuropejskiej. Transgraniczna sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach stanowiła w 2005 r. około 66 % łącznych wpływów netto tego sektora. Model UCITS określony przez unijną dyrektywę jest uważany za wzorzec zarówno w samej UE, jak i poza nią. Zarządzając aktywami o wartości 5 500 mld EUR – co stanowi ponad 50 % PKB Wspólnoty – fundusze UCITS reprezentują 75 % całego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie.
Biała księga jest dostępna pod adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe


Side Bar