Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Brussel, 16 november 2006

Financiële diensten: Commissie zet visie uiteen op modernisering EU-markt voor beleggingsfondsen

De Europese Commissie heeft haar standpunt uiteengezet ten aanzien van de modernisering van het EU-kader voor beleggingsfondsen, die consumenten tegen betaalbare prijzen toegang bieden tot professioneel beheerde beleggingen en die thans een vermogen van ruim 5 500 miljard EUR beheren. De in het EU-kader aan te brengen verbeteringen, die in een witboek worden voorgesteld, zullen onder meer de vorm aannemen van een vereenvoudiging van de bestaande richtlijn inzake beleggingsfondsen om ervoor te zorgen dat beleggers over nuttige informatie over kosten en rendementen beschikken wanneer zij fondsen selecteren, en om het makkelijker te maken voor de sector om op de interne markt kostenbesparingen en specialisatievoordelen te realiseren. De Commissie is voornemens om, na verdere studies over de kosteneffectiviteit en de beleggersbescherming te hebben laten uitvoeren, deze wijzigingen in het najaar van 2007 voor te stellen in de vorm van wijzigingen in de bestaande richtlijn. Inmiddels zal de Commissie ook nagaan of er soortgelijke wijzigingen wenselijk zijn voor andere fondsproducten, en met name vastgoedfondsen, die niet onder het huidige EU-kader vallen.

De heer Charlie McCreevy, het Commissielid bevoegd voor interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "De Europese beleggingsfondsensector heeft weliswaar een spectaculaire groei doorgemaakt, maar dat neemt niet weg dat hij nog een enorm potentieel heeft dat onbenut blijft. De voorgestelde wijzigingen zullen dit potentieel ontsluiten door in de EU een markt voor beleggingsfondsen zonder belemmeringen tot stand te brengen, wat voor beleggers meer keuze en minder kosten zal inhouden."

Over het witboek

In het witboek worden doelgerichte wijzigingen in het huidige EU-kader voor beleggingsfondsen voorgesteld (de "Icbe-richtlijn"[1]), omdat dit onvoldoende inspeelt op de uitdagingen waarmee de fondsensector vandaag wordt geconfronteerd en aanleiding kan geven tot onnodig hoge nalevingskosten en gemiste beleggingskansen. Met de wijzigingen wordt beoogd de kennisgevingsprocedure te vereenvoudigen, een kader voor grensoverschrijdende fusies van fondsen tot stand te brengen, een kader voor de pooling van activa in te voeren, fondsbeheerders toe te staan in andere lidstaten gevestigde fondsen te beheren, de kwaliteit en relevantie van voor de eindbelegger van essentieel belang zijnde informatiedocumenten te verhogen en de samenwerking tussen toezichthouders te versterken bij de bewaking en beperking van het risico van misbruiken ten aanzien van grensoverschrijdende beleggers. In het witboek wordt ook voorgesteld na te gaan welke de mogelijkheden zijn voor de invoering van een Europese regeling voor "onderhandse plaatsing", die financiële instellingen de gelegenheid zou bieden beleggingsvoorstellen te doen aan gekwalificeerde beleggers uit de gehele EU.

De Commissie heeft het witboek opgesteld op basis van een uitgebreid overleg en debat met consumenten, actoren uit de sector en beleidsmakers. Het is het eindresultaat van een proces dat twee jaar in beslag heeft genomen. In het witboek is rekening gehouden met de reacties op het groenboek van juli 2005 (IP/06/152) en met drie verslagen van speciaal opgerichte deskundigengroepen (IP/06/915). Met het witboek wordt ook direct gereageerd op een aantal ernstige bezorgdheden die in het verslag van het Europees Parlement van maart 2006 over vermogensbeheer zijn geuit. De in het witboek voorgestelde maatregelen zijn aan een strenge effectbeoordeling onderworpen.

Achtergrond

Het door de EU-fondsensector beheerde vermogen is de afgelopen tien jaar verviervoudigd. Beleggingsfondsen zullen nog aan belang winnen wanneer tal van Europese beleggers hen gaan gebruiken als middel om te sparen voor een financieel zorgeloze oude dag. De markt krijgt een steeds sterker pan-Europees karakter. In 2005 vertegenwoordigden grensoverschrijdende verkopen van fondsen ongeveer 66% van de totale netto kapitaalstroom naar de sector. Het "icbe-model" wordt zowel binnen als buiten de EU als een "gouden standaard" beschouwd. Met een vermogen van 5 500 miljard EUR (hetgeen overeenstemt met ruim 50% van het bruto binnenlands product van de EU) onder hun beheer nemen icbe's 75% van de beleggingsfondsenmarkt in Europa voor hun rekening.
Het witboek is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Instellingen voor collectieve belegging in effecten.


Side Bar