Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Bryssel 16. marraskuuta 2006

Rahoituspalvelut: Komissio esittelee näkemyksensä EU:n sijoitusrahastomarkkinoiden nykyaikaistamisesta

Euroopan komissio on julkistanut visionsa sijoitusrahastojen toimintaa säätelevien puitteiden uudistamisesta EU:ssa. Sijoitusrahastojen kautta kuluttajat voivat kohtuullisin ehdoin antaa sijoituksiaan ammattilaisen hallinnoitaviksi. Sijoitusrahastoissa on nykyisellään varoja yli 5500 miljardin euron arvosta. Asiasta laaditussa ns. valkoisessa kirjassa esitetyillä parannuksilla yksinkertaistetaan nykyistä sijoitusrahastodirektiiviä, jotta sijoittajilla olisi rahastoa valitessaan saatavillaan riittävästi käyttökelpoista tietoa rahastojen tuotosta ja sijoittamisen kustannuksista. Uudistuksilla pyritään parantamaan myös rahastoyhtiöiden mahdollisuuksia säästää kustannuksia ja saada hyötyjä erikoistumisesta koko yhtenäismarkkinoiden tasolla. Kunhan meneillään olevat lisäselvitykset kustannustehokkuudesta ja sijoittajien suojasta saadaan valmiiksi, komissio kaavailee, että varsinaiset muutosehdotukset annetaan syksyllä 2007 ehdottamalla muutoksia nykyiseen direktiiviin. Ennen sitä komissio selvittää myös, tarvitaanko vastaavia muutoksia muidenkin rahastotuotteiden, kuten kiinteistörahastojen, kohdalla. Tällaiset rahastot eivät vielä kuulu EU:n nykyisen järjestelmän piiriin.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy toteaa: "Euroopan sijoitusrahastoalan kasvu on ollut ilmiömäistä. Alalla on kuitenkin vielä valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Nyt esitettävillä muutoksilla vapautetaan tämä potentiaali ja luodaan sijoitusrahastoille esteettömät EU-markkinat, mikä taas merkitsee sijoittajille suurempaa valikoimaa ja alhaisempia kustannuksia."

Valkoisesta kirjasta

Valkoisessa kirjassa esitetään sijoitusrahastojen toiminnan nykyisiin EU-puitteisiin (eli yhteissijoitusyrityksiä koskevaan ns. UCITS-direktiiviin[1]) tarkoin kohdennettuja muutoksia. Nykyisellään direktiivi on jo vanhentunut ja sen noudattaminen saattaa aiheuttaa joissain tapauksissa tarpeettoman suuria kustannuksia. Lisäksi direktiivi saattaa estää hyödyntämästä tiettyjä sijoitusmahdollisuuksia. Muutoksilla muun muassa yksinkertaistetaan ilmoitusmenettelyjä, luodaan puitteet rajat ylittäville rahastojen yhdistymisille, luodaan puitteet rahastojen varojen yhdistämiselle, annetaan salkunhoitajille mahdollisuus hallinnoida myös muihin jäsenvaltioihin rekisteröityjä varoja, parannetaan keskeisten rahastoesitteiden laatua ja relevanssia sijoittajan näkökulmasta sekä vahvistetaan valvontayhteistyötä rajat ylittävään sijoitustoimintaan liittyvien väärinkäytösten tarkkailemiseksi ja vähentämiseksi.

Lisäksi valkoisessa kirjassa esitetään pohdittavaksi, miten luotaisiin eurooppalainen "suunnattujen antien järjestelmä", jossa rahoituslaitokset voisivat tarjota sijoitusmahdollisuuksia tietyt ehdot täyttäville sijoittajille eri puolilla EU:ta.

Komissio käytti valkoisen kirjan pohjana laajaa, parisen vuotta kestänyttä mielipiteidenvaihtoa kuluttajien, alan ammattilaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Siinä hyödynnetään myös lausuntoja, joita saatiin heinäkuussa 2005 julkaistusta ns. vihreästä kirjasta (IP/06/152), sekä erityisiltä asiantuntijaryhmiltä saatua kolmea raporttia (IP/06/915). Valkoisessa kirjassa käsitellään lisäksi ongelmia, jotka nostettiin esiin omaisuudenhoitomarkkinoita koskevassa Euroopan parlamentin mietinnössä maaliskuussa 2006. Valkoisessa kirjassa esitetyille toimenpiteille on myös tehty yksityiskohtainen vaikutustenarviointi.

Taustaa

Varainhoitoyhtiöiden hallinnoiman omaisuuden määrä on EU:ssa viime vuosikymmenen aikana nelinkertaistunut. Sijoitusrahastojen merkitys on kasvamassa, koska monet eurooppalaiset sijoittajat käyttävät niitä keinona turvata itselleen vauraat eläkepäivät. Markkinat ovat yhä enenevässä määrin järjestäytymässä yleiseurooppalaiselta pohjalta. Valtioiden rajojen yli tapahtuva rahasto-osuuksien myynti tuotti vuonna 2005 noin 66 prosenttia alan kaikista sisään tulevista varoista. Edellä mainittua UCITS-mallia pidetään sekä EU:ssa että muualla maailmassa alan ykkösreferenssinä. UCITS-järjestelmässä hallinnoidaan varoja yli 5500 miljardin euron arvosta, mikä vastaa yli puolta EU:n bruttokansantuotteesta. UCITS kattaa 75 prosenttia Euroopan sijoitusrahastomarkkinoista.
Valkoinen kirja on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (suom. arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset).


Side Bar