Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Brüssel, 16. november 2006

Finantsteenused: Komisjon esitab oma nägemuse ELi investeerimisfondituru kaasajastamise kohta

Euroopa Komisjon on esitanud oma nägemuse ELi raamistiku kohta, mis hõlmab investeerimisfonde, mille abil muudetakse tarbijatele taskukohastel tingimustel kättesaadavaks asjatundjate hallatavad investeeringud ning mille varade suurus on praegu rohkem kui 5500 miljardit eurot. Valges raamatus esitatud parandustega lihtsustatakse praegu kehtivat direktiivi investeerimisfondide kohta selle tagamiseks, et investorid saaksid fondide valimisel kulude ja tulemuslikkuse kohta avaldatavat kasulikku teavet, ning et asjaomasel sektoril oleks lihtsam saavutada kulude kokkuhoidu ja spetsialiseerumiseeliseid kogu ühtse turu ulatuses. Pärast kulutasuvuse ja investorite kaitse alaseid täiendavaid uuringuid kavatseb komisjon 2007. aasta sügisel teha ettepaneku kõnealuste muudatuste kohta kehtiva direktiivi muutmise vormis. Samal ajal uurib komisjon ka seda, kas oleks vajalik teha samasuguseid muudatusi ka muude fondide (eelkõige kinnisvarafondide) puhul, mida kehtiv ELi raamistik ei hõlma.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy avaldas oma arvamust järgmiselt: "Euroopa investeerimisfondisektori kasv on olnud tähelepanuväärne. Kuid selle kasutamata potentsiaal on ikka veel ülisuur. Kõnealused muudatused avavad selle potentsiaali ning loovad ELis investeerimisfondide jaoks tõketeta turu, mis investorite jaoks tähendab suuremat valikut ja väiksemaid kulusid."

Valge raamatu kohta

Valges raamatus tehakse ettepanek konkreetsete muudatuste kohta, mis on kavas teha praegusesse investeerimisfondide ELi raamistikku (nn UCITS direktiiv[1]), milles ei kajastu piisaval määral asjaomasele sektorile hetkel esitatavad väljakutsed ning millega võivad kaasneda nõuete täitmisega seotud asjatult suured kulutused. Muudatused: lihtsustaksid teatamismenetlust, looksid fondide piiriülese ühinemise alase raamistiku looksid varade ühendamise alase raamistiku, võimaldaksid fondijuhtidel hallata mõnes muus liikmesriigis asuvaid fonde, parandaksid lõppinvestori seisukohast põhiliste avalikustatavate dokumentide kvaliteeti ja asjakohasust, ning tugevdaksid järelevalvekoostööd, et jälgida piiriülest investorite ärakasutamist ning vähendada selle toimumise ohtu. Samuti tehakse kõnealuses valges raamatus ettepanek Euroopa "erainvesteeringute korra" kehtestamist käsitlevate võimaluste läbivaatamise kohta, millega võimaldataks finantsasutustel pakkuda investeerimisvõimalusi kvalifitseeritud investoritele kogu ELis.

Komisjon on koostanud valge raamatu kaks aastat väldanud põhjaliku arutelu ja läbirääkimiste alusel, mis korraldati tarbijate, asjaomases sektoris tegutsejate ja poliitikakujundajatega. Selle aluseks on vastukajad 2005.

aasta juulis avaldatud rohelisele raamatule (IP/06/152) ning spetsiaalselt moodustatud eksperdirühmade esitatud kolm aruannet (IP/06/915). Samuti vastatakse selles otse olulistele küsimustele, mis on tõstatatud Euroopa Parlamendi 2006. aasta märtsi aruandes varade haldamise kohta. Kõnealuses valges raamatus esitatud meetmete mõju on rangelt hinnatud.

Taustteave

ELi investeerimissektori hallatavate varade suurus on viimase kümnendi jooksul neljakordistunud. Investeerimisfondide tähtsus on veelgi kasvamas, sest paljud Euroopa investorid kasutavad neid vahendina õnneliku pensionipõlve tagamiseks. Kõnealust turgu korraldatakse üha enam üleeuroopaliselt. Fonde hõlmav piiriülene müük moodustas 66% kogu sektori kapitalisissevoolust 2005. aastal. Nn avatud investeerimisfondide mudelit käsitatakse alusstandardina nii ELis kui ka sellest väljaspool. Hallatava 5500 miljardi euroga, mis vastab rohkem kui 50%-le ELi sisemajanduse kogutoodangust, esindavad avatud investeerimisfondid 75% Euroopa investeerimisfonditurust.
Valge raamat on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (eesti k. "avatud investeerimisfondid")


Side Bar