Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2006

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παρουσιάζει το όραμά της για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια, που παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε επενδύσεις με επαγγελματική διαχείριση σε προσιτούς όρους και σήμερα αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5.500 δισ. €. Οι βελτιώσεις, που παρουσιάζονται με τη μορφή Λευκής Βίβλου, θα απλουστεύσουν την τρέχουσα οδηγία για τα επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές θα λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις αποδόσεις όταν θα επιλέγουν τα επενδυτικά κεφάλαια και θα βοηθήσουν τον κλάδο να μειώσει το κόστος και να επωφεληθεί από την εξειδίκευση σε όλη την ενιαία αγορά. Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με τη μείωση του κόστους και την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει προτάσεις για τις αλλαγές αυτές το φθινόπωρο του 2007 με τη μορφή τροποποιήσεων της τρέχουσας οδηγίας. Στο μεταξύ η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης εάν υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθούν παρόμοιες αλλαγές και σε άλλα είδη κεφαλαίων, ιδίως στα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, που δεν καλύπτονται από το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ.

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση : “Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κλάδου επενδυτικών κεφαλαίων ήταν θεαματική, εξακολουθεί όμως να έχει τεράστιο δυναμικό που παραμένει αναξιοποίητο. Οι αλλαγές αυτές θα αποδεσμεύσουν αυτό το δυναμικό δημιουργώντας μία αγορά χωρίς εμπόδια για τα επενδυτικά κεφάλαια στην ΕΕ – πράγμα που θα σημαίνει περισσότερη επιλογή και χαμηλότερα κόστη για τους επενδυτές. ”

Σχετικά με τη Λευκή Βίβλο

Η Λευκή Βίβλος προτείνει στοχοθετημένες αλλαγές στο σημερινό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια (“οδηγία ΟΣΕΚΑ”[1]), το οποίο δεν αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και μπορεί να προκαλέσει περιττό υψηλό κόστος συμμόρφωσης και χαμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι μεταβολές θα έχουν τα εξής αποτελέσματα : απλούστευση της διαδικασίας απλοποίησης· δημιουργία ενός πλαισίου για τη διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαίων· δημιουργία ενός πλαισίου για συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων· παροχή της δυνατότητας στους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων να διαχειρίζονται κεφάλαια που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη· βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των βασικών εγγράφων πληροφόρησης του τελικού επενδυτή και ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας για την παρακολούθηση και τη μείωση των κινδύνων διασυνοριακής εξαπάτησης των επενδυτών.

Η Λευκή Βίβλος προτείνει επίσης την επανεξέταση επιλογών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού “καθεστώτος για τις ιδιωτικές τοποθετήσεις”, που θα επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες στους κατάλληλους επενδυτές σε όλη την ΕΕ.

Η Επιτροπή συνέταξε τη Λευκή Βίβλο μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις και συζητήσεις με καταναλωτές, επαγγελματίες του κλάδου και πολιτικούς ιθύνοντες επί μια περίοδο δύο ετών. Οι εργασίες βασίστηκαν στις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο του Ιουλίου 2005 (IP/06/152) καθώς και σε τρεις εκθέσεις από ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων (IP/06/915). Επίσης, η Λευκή Βίβλος ανταποκρίνεται άμεσα στις σημαντικές ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Οι προτάσεις που περιέχονται στην παρούσα Λευκή Βίβλο αποτέλεσαν αντικείμενο διεξοδικής αξιολόγησης του αντικτύπου.

Ιστορικό

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται ο κλάδος στην ΕΕ τετραπλασιάστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. Η σημασία των επενδυτικών κεφαλαίων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί δεδομένου ότι πολλοί ευρωπαίοι επενδυτές τα χρησιμοποιούν ως μέσο αποταμίευσης για να εξασφαλίσουν ευημερία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Η αγορά οργανώνεται όλο και περισσότερο σε πανευρωπαϊκή βάση. Οι διασυνοριακές πωλήσεις των επενδυτικών κεφαλαίων αντιπροσώπευαν περίπου το 66% των συνολικών εισροών του κλάδου το 2005. Το μοντέλο “ΟΣΕΚΑ” θεωρείται “χρυσός κανόνας” τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Έχοντας υπό τη διαχείρισή τους 5.500 δισ. € - ποσό που ισοδυναμεί με περισσότερο από το 50% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της ΕΕ – οι “ΟΣΕΚΑ” αντιπροσωπεύουν το 75% της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη.
Η Λευκή Βίβλος διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.


Side Bar