Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT SL

IP/06/1542

Βρυξέλλες 10 Νοεμβρίου 2006

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για την υιοθέτηση του ευρώ, η Σλοβενία έχει προετοιμαστεί καλά, αλλά θα πρέπει να καθησυχάσει τους καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές

Η Σλοβενία φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά προετοιμασμένη για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου, αλλά θα ήταν σκόπιμο να λάβει πρόσθετα μέτρα για να καθησυχάσει τους καταναλωτές ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η τέταρτη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. Η έκθεση επικεντρώνεται ιδίως στη Σλοβενία, δεδομένου ότι πρόκειται να υιοθετήσει σύντομα το ευρώ, αλλά εξετάζει επίσης με προσοχή τα σχέδια για με τη μετάβαση στο ευρώ που θεσπίστηκαν από την Κύπρο και τη Μάλτα που ευελπιστούν να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα το 2008. Παρόλο που το σχέδιο της Κύπρου καλύπτει όλες τις πτυχές της μετάβασης, διαπιστώνονται ορισμένα κενά όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες, ενώ το πρόγραμμα της Μάλτας φαίνεται να είναι τόσο πλήρες όσο και λεπτομερές. Σχετική έκθεση του Ευρωβαρομέτρου δείχνει επίσης ότι η κοινή γνώμη στα νέα κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι θετική για το ενιαίο νόμισμα, και μάλιστα περισσότερο από ό,τι το 2004 και το 2005, παρόλο που τα αποτελέσματα παρουσιάζουν διαφορές από χώρα σε χώρα.

Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τον Ιούνιο ότι η Σλοβενία πληρούσε τα οικονομικά και νομικά κριτήρια που προβλέπει η συνθήκη της ΕΕ για την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο του 2007 και καθόρισαν τη συναλλαγματική ισοτιμία σε 239,640 τόλαρ ανά ευρώ.

Μετά την τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για την υιοθέτηση του ευρώ του Ιουνίου 2006[1], η Σλοβενία πραγματοποίησε περαιτέρω πρόοδο, ιδίως για τη μετάβαση στο ευρώ όσον αφορά τα μετρητά: δόθηκαν ικανοποιητικές πληροφορίες για τη διάθεση ευρώ σε τράπεζες και λιανοπωλητές πριν από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας (ο λεγόμενος προκαταρκτικός εφοδιασμός και ο περαιτέρω εφοδιασμός), ενώ προγραμματίστηκε λεπτομερώς η μετατροπή των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών. Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα συμφώνησαν να ανοίξουν 42 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα την 1η και 2η Ιανουαρίου έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετατροπή των τόλαρ σε ευρώ.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα θεωρούσε σκόπιμη τη λήψη ορισμένων μέτρων που θα καθησύχαζαν τους καταναλωτές ότι ο συντελεστής μετατροπής θα τηρηθεί και ότι η περίοδος μετάβασης δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταχρηστική αύξηση των τιμών, ανησυχία που φαίνεται να απασχολεί το 66% των καταναλωτών, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Σεπτεμβρίου. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι συμφωνίες για δίκαια τιμολόγηση μεταξύ των λιανοπωλητών και των καταναλωτών (π.χ. κώδικας δεοντολογίας που θα υπογραφεί από τους αντίστοιχους οργανισμούς εκπροσώπησης των δύο μερών).

Η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο των πρακτικών προετοιμασιών των χωρών στις οποίες έχει δοθεί παρέκκλιση[2] μία φορά ετησίως (ή συχνότερα όταν πλησιάζει η ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ). Οι προετοιμασίες αυτές περιλαμβάνουν την κατάρτιση ενός σχεδίου μετάβασης που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τόσο το εθνικό νόμισμα όσο και το ευρώ θα κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα ή την προετοιμασία "πακέτων κερμάτων ευρώ" έτσι ώστε οι πελάτες να εξοικειωθούν με το νέο νόμισμα.

Οι αξιολογήσεις αυτές είναι χωριστές και διαφορετικές από τις εκθέσεις σύγκλισης, στις οποίες κρίνεται κατά πόσο οι χώρες συμμορφώνονται με τα κριτήρια του Μάαστριχτ, συμπεριλαμβανομένων των ορίων σχετικά με τα επίπεδα του ελλείμματος και του πληθωρισμού, και, συνεπώς, κατά πόσο είναι επιλέξιμες για την υιοθέτηση του ευρώ. Η επόμενη έκθεση σύγκλισης έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο.

Κύπρος και Μάλτα

Η Κύπρος και η Μάλτα έχουν επίσης πραγματοποιήσει πρόοδο όσον αφορά τις πρακτικές προετοιμασίες τους και η Μάλτα φαίνεται να έχει προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό.

Το εθνικό σχέδιο της Κύπρου για τη μετάβαση από τη λίρα στο ευρώ αντιμετωπίζει όλα τα διάφορα πρακτικά προβλήματα, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες ως προς ορισμένες λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις ενέργειες προκαταρκτικού εφοδιασμού, την επιστροφή του εθνικού νομίσματος στην Κεντρική Τράπεζα και την περίοδο διπλής αναγραφής των τιμών. Επίσης, απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων για να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να καθησυχαστούν οι φόβοι ότι η μετάβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Το σχέδιο της Μάλτας είναι λεπτομερέστερο, αν και ορισμένες πτυχές θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, και ιδίως το χρονοδιάγραμμα του προκαταρκτικού και του περαιτέρω εφοδιασμού, η ταχύτερη μετατροπή των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών και το περιεχόμενο των "πακέτων κερμάτων ευρώ". Λόγω ιδιαίτερα αυξημένου ποσού των μετρητών που κυκλοφορεί στη Μάλτα (το κατά κεφαλή ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 2.789 ευρώ), που είναι διπλάσιο από το μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ, η επιστροφή του εθνικού νομίσματος και η μετατροπή του εθνικού νομίσματος σε ευρώ απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις. Εντούτοις, η Μάλτα φαίνεται ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών και ενθαρρύνει τους λιανοπωλητές να υπογράψουν συμφωνίες για δίκαιο καθορισμό τιμών και τη δημιουργία ενός "Ευρωπαρατηρητηρίου" για την παρακολούθηση των τιμών.

Στα περισσότερα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές εξελίξεις μετά την έκθεση του Ιουνίου.

Η νέα έκθεση του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι η δημόσια γνώμη στα νέα κράτη μέλη παραμένει σε μεγάλο βαθμό θετική σχετικά με το ευρώ, παρόλο που υπάρχουν αισθητές διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη. Συνολικά, ποσοστό 50% όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θεωρεί ότι το ευρώ θα έχει θετικά αποτελέσματα για τη χώρα τους, πράγμα που αντιπροσωπεύει βελτίωση του αποτελέσματος σε σχέση με το 2004 και 2005, αλλά είναι ελαφρά χαμηλότερο (δύο εκατοστιαίες μονάδες) σε σχέση με την τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006.

Αρνητικό είναι το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (58%) εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν έχει ενημερωθεί πολύ καλά, ή και καθόλου, σχετικά με το ευρώ, περιλαμβανομένης της Κύπρου (60%) και της Μάλτας (62%). Αυτό δείχνει ότι το θέμα της επικοινωνίας εξακολουθεί να είναι σημαντική πρόκληση για τα νέα κράτη μέλη –για την αντιμετώπιση της οποίας η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι διατεθειμένη να χορηγήσει κάθε βοήθεια. Ωστόσο, 83% των πολιτών της Σλοβενίας που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι είναι αρκετά ή πολύ καλά ενημερωμένοι και 61% – το υψηλότερο ποσοστό όλων των χωρών – είναι επίσης πεπεισμένοι για τα οφέλη του ευρώ.
Για την έκθεση βλέπε:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eurorelated_en.htm
Για το Ευρωβαρόμετρο βλέπε:

http://ec.europa.eu/public_opinion/euro_en.htm


[1] Βλέπε IP/06/817 και 3η Έκθεση για τις πρακτικές προετοιμασίες για το ευρώ.

[2] Οι δέκα χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και η Σουηδία.


Side Bar