Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1537

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006

Τα κράτη μέλη στηρίζουν σειρά κτηνιατρικών αποφάσεων και αποφάσεων για την ασφάλεια των τροφίμων για την περίοδο μετά τη διεύρυνση

Οι προτάσεις της Επιτροπής για αρκετά ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και ζωικής υγείας, οι οποίες συνδέονται με την επικείμενη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ, υποστηρίζονται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Οι εμπειρογνώμονες κτηνίατροι των κρατών μελών ψήφισαν υπέρ της χορήγησης μεταβατικών περιόδων σε μια σειρά εγκαταστάσεων τροφίμων, κατά τις οποίες θα ολοκληρώσουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ. Επίσης, συμφωνήθηκαν μεταβατικά μέτρα για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, η μόνιμη επιτροπή ενέκρινε κατάλογο νέων συνοριακών σταθμών ελέγχου που θα τεθούν σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2007, συμφώνησε ως προς τα προγράμματα επιτήρησης καταλοίπων που υπέβαλαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, και υποστήριξε τις απαιτούμενες αλλαγές τεχνικής φύσης στα συστήματα της ΕΕ για τον έλεγχο των μετακινήσεων ζώων (TRACES) και για την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων.

Μεταβατικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις τροφίμων της Ρουμανίας

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής συμφωνήθηκε ότι πρέπει να χορηγηθεί σε ορισμένες εγκαταστάσεις κρέατος, κρέατος πουλερικών, ιχθύων και γάλακτος στη Ρουμανία παράταση της περιόδου για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ. Οι εν λόγω 387 εγκαταστάσεις έχουν ήδη σημειώσει πρόοδο ως προς την ευθυγράμμιση των πρακτικών τους με τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων της ΕΕ, αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υγιεινή. Έχουν παράσχει αξιόπιστες εγγυήσεις ότι μπορούν να καλύψουν τις υπολειπόμενες ανεπάρκειες, και ως εκ τούτου πρόκειται να τους χορηγηθεί μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2009 προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Σε αυτό το διάστημα, οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά της Ρουμανίας, αλλά δεν θα μπορούν να εξάγουν σε άλλα κράτη μέλη. Τα προϊόντα των εν λόγω εγκαταστάσεων θα φέρουν ειδική ετικέτα ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφορία τους για το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Μεταβατικά μέτρα για τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων της Ρουμανίας

Τα κράτη μέλη ενέκριναν ξεχωριστή απόφαση για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για τις εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Ρουμανία. Το 2005, λιγότερο από το 50% του νωπού γάλακτος που παραδόθηκε σε εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Ρουμανία συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ορισμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο από το 2007, μεγάλη ποσότητα του γάλακτος που παραλαμβάνεται δεν είναι επιλέξιμη για εξαγωγές. Σύμφωνα με την απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα, οι εγκαταστάσεις μπορούν να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν μη συμμορφούμενο γάλα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, αλλά θα μπορούν να το πωλούν μόνο στην εγχώρια αγορά. Τα προϊόντα των εν λόγω εγκαταστάσεων θα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης. Μόνον οι εγκαταστάσεις γάλακτος που μπορούν να εξασφαλίζουν τον πλήρη διαχωρισμό του συμμορφούμενου από το μη συμμορφούμενο γάλα κατά τη διαδικασία παραγωγής – από το σημείο συλλογής μέχρι το τελικό στάδιο επισήμανσης και εμπορίας – μπορούν να συμμετέχουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Οι αρχές της Ρουμανίας θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Μεταβατικά μέτρα για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Αυτήν την εβδομάδα η μόνιμη επιτροπή ενέκρινε επίσης τα μεταβατικά μέτρα για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης παραγωγής Βουλγαρίας και Ρουμανίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Καθώς τα εν λόγω αγαθά παρήχθησαν και συσκευάστηκαν πριν την ημερομηνία της διεύρυνσης, ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με το σύνολο των κτηνιατρικών διατάξεων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα μπορούν να πωλούνται μόνο στις εγχώριες αγορές. Μέχρι το τέλος του 2007, όλα τα αποθέματα των εν λόγω ζωικών προϊόντων πρέπει να εξαντληθούν ή να αποσυρθούν από την αγορά. Κατά παρέκκλιση, οι εγκαταστάσεις που είχαν ήδη λάβει έγκριση για εξαγωγές σε κράτη μέλη της ΕΕ πριν από την ημερομηνία προσχώρησης μπορούν να συνεχίσουν τις εξαγωγές, σύμφωνα με τους κανόνες για την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα. Το χοίρειο κρέας και τα προϊόντα του θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις που συμφωνήθηκαν τον Οκτώβριο, λόγω της κατάστασης όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (βλ. MEX/06/1004).

Στο πλαίσιο άλλης πρότασης που υπερψηφίστηκε στην επιτροπή, προβλέπονται ανάλογα μεταβατικά μέτρα για το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα ζώων που ελήφθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2007. Προβλέπεται να χορηγηθεί μεταβατική περίοδος 8 μηνών, κατά την οποία τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να πωληθούν και να διατεθούν για εμπορία στην εγχώρια αγορά.

Νέοι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου

Συν τοις άλλοις, η μόνιμη επιτροπή υπερψήφισε απόφαση για την έγκριση 16 νέων συνοριακών σταθμών ελέγχου - 8 στη Ρουμανία[1] και 8 στη Βουλγαρία[2]. Οι εν λόγω σταθμοί θα τεθούν σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2007 και θα ελέγχουν τα κτηνιατρικά προϊόντα που εισέρχονται στην κοινότητα στην ΕΕ από τρίτες χώρες μέσω των νέων συνόρων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Επιπλέον, θα σταματήσουν να λειτουργούν 2 συνοριακοί σταθμοί ελέγχου στην Ελλάδα και 1 στην Ουγγαρία μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ, λόγω του γεγονότος ότι δεν θα βρίσκονται πλέον στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) έχει ήδη διεξάγει επιθεωρήσεις στους σταθμούς της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας για να εξασφαλίσει ότι πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα της ΕΕ.


[1] Albita, Bucharest Otopeni, Βόρεια Constanta, Νότια Constanta, Halmeu, Sculeni Lasi, Siret, Stamora Moravita

[2] Bregovo, Burgas, Gjushevo, Kalotina, Kapitan Andreevo, Sofia, Varna, Zlatarevo


Side Bar