Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Bryssel den 7 november 2006

Clearing och avveckling: kommissionär McCreevy välkomnar börsbranschens nya uppförandekod

EU-kommissionen välkomnar den nya uppförandekoden för företag som tillhandahåller clearing och avveckling av värdepapper och ser den som ett viktigt första steg mot en integrerad och effektiv marknad för clearing och avveckling i EU. Åtgärderna i uppförandekoden syftar till bättre överblickbarhet och ökad konkurrens inom börsbranschen. De som undertecknar uppförandekoden kommer att vidta åtgärderna gradvis, och alla åtgärder ska vara slutförda senast den 1 januari 2008. Genom en strikt övervakning kommer man att se till att åtgärderna genomförs korrekt och i rätt tid.

Den nya uppförandekoden visar att de företag som tillhandahåller clearing och avveckling har ett starkt engagemang för öppenhet, kompatibilitet och konkurrens”, säger Charlie McCreevy, kommissionär för inre marknaden och tjänster. ”Den är ett viktigt första steg. Branschen måste nu se till att uppförandekoden genomförs på rätt sätt och att de återstående marknadshindren tas bort. Och alla inblandade – kommissionen, medlemsstaterna samt leverantörer och användare av infrastruktur – måste arbeta tillsammans för att skapa en effektiv och säker marknad för clearing och avveckling i EU.”

Den 11 juli 2006 meddelade Charlie McCreevy att han föredrar att branschen själv driver utvecklingen av en mer effektiv och integrerad marknad för clearing och avveckling i EU, i stället för att kommissionen ska behöva föreslå ett direktiv (se SPEECH/06/450). Han uppmanade branschen att komma med en lämplig lösning. Som svar på kommissionens uppmaning har de tre största branschorganisationerna – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) och European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – tagit fram en uppförandekod som i dag undertecknades av alla deras medlemmar.

Åtgärderna i uppförandekoden gäller huvudsakligen tre frågor:

1. Överblickbarhet när det gäller priser och tjänster.

2. Tillgänglighet och kompatibilitet.

3. Uppdelning av tjänster och särredovisning.

I uppförandekoden anges bestämda slutdatum för genomförandet av de olika grupperna av åtgärder. Några av åtgärderna ska vara genomförda en kort tid efter uppförandekodens undertecknande, medan andra mer komplicerade åtgärder ges mera tid. Exempelvis måste den ökade överblickbarheten när det gäller priser vara genomförd i slutet av 2006, kompatibilitet och tillgänglighet i slutet av juni 2007 och uppdelning och särredovisning senast den 1 januari 2008.

Ett strikt övervakningssystem kommer att införas för att säkerställa att åtgärderna genomförs korrekt och i rätt tid. Systemet bygger på externa revisorer som ska rapportera om genomförandet av de undertecknande företagens åtaganden till en särskild övervakningskommitté med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Till en början kommer uppförandekoden endast att gälla aktier. Allteftersom uppförandekoden genomförs förväntar sig kommissionen att dess omfattning gradvis kommer att utvidgas till andra finansiella instrument, såsom obligationer och derivat. Men de undertecknande parterna kan om de vill tillämpa alla eller några av bestämmelserna i uppförandekoden för flera eller alla finansiella instrument redan från början, och kommissionen uppmuntrar dem att göra det.

Uppförandekoden finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar