Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Brusel 7. novembra 2006

Zúčtovanie a vysporiadanie: Komisár McCreevy víta nový kódex správania

Európska komisia privítala nový kódex správania (ďalej len „kódex“) v oblasti zúčtovania a vysporiadania a vidí v ňom dôležitý prvý krok k vytvoreniu integrovaného a efektívneho trhu so službami zameranými na dokončenie obchodov v EÚ. Cieľom opatrení obsiahnutých v kódexe je zvýšiť transparentnosť a posilniť hospodársku súťaž v sektore týchto služieb. Signatári kódexu budú musieť všetky tieto opatrenia postupne uviesť do praxe, a to najneskôr do 1. januára 2008. Riadne a včasné zavedenie týchto opatrení do praxe bude prísne kontrolované.

Komisár pre vnútorný trh a služby McCreevy konštatoval: „Tento nový kódex správania ukazuje, že sú subjekty pôsobiace v oblasti zúčtovania a vysporiadania pevne rozhodnuté presadzovať priehľadnosť, interoperabilitu a hospodársku súťaž. Je to dôležitý prvý krok. Tieto subjekty teraz musia zabezpečiť riadne zavedenie kódexu do praxe a odstrániť zostávajúce prekážky na trhu. A všetky zúčastnené strany – Komisia, členské štáty, poskytovatelia infraštruktúry a užívatelia – musia spolupracovať na realizácii efektívneho a bezpečného trhu so službami zameranými na dokončenie obchodov v EÚ.

Dňa 11. júla 2006 komisár McCreevy oznámil, že podporuje vytvorenie efektívnejšieho a integrovanejšieho trhu so službami zameranými na dokončenie obchodov prostredníctvom subjektov pôsobiacich na tomto trhu, a nie cestou návrhu smernice a vyzval tieto subjekty (pozri SPEECH/06/450), aby predložili vhodné riešenie. Tri hlavné združenia v sektore – Európska federácia búrz (Federation of European Securities Exchanges FESE), Európska asociácia zúčtovacích domov s centrálnou zmluvnou stranou (European Association of Central Counterparty Clearing Houses EACH) a Európska asociácia centrálnych depozitárov cenných papierov (European Central Securities Depositories Association ECSDA) pripravili ako odpoveď na komisárovu výzvu kódex, ktorý dnes podpísali všetci ich členovia.

Opatrenia uvedené v kódexe sa týkajú troch hlavných otázok:

(i) transparentnosť cien a služieb;

(ii) prístup a interoperabilita;

(iii) rozdelenie služieb a oddelenie účtovníctva.

Pre každú skupinu opatrení je v kódexe stanovený určitý termín zavedenia do praxe: Niektoré opatrenia je potrebné zaviesť do praxe krátko po podpísaní kódexu, zatiaľčo na zavedenie komplexnejších opatrení bude väčší časový priestor. Cenovú transparentnosť je potrebné zaviesť do konca roka 2006, interoperabilitu a prístup do konca júna 2007 a rozdelenie služieb a oddelenie účtovníctva do 1. januára 2008.

Zriadi sa mechanizmus prísnej kontroly na zabezpečenie riadneho a včasného zavedenia týchto opatrení do praxe. Dôležitú úlohu v tomto mechanizme budú zohrávať externí audítori, ktorí budú podávať správy o zavádzaní záväzkov signatárov do praxe monitorovaciemu výboru ad hoc, ktorému bude predsedať Komisia.

Na začiatku sa bude kódex uplatňovať výlučne na peňažné cenné papiere. Komisia očakáva, že v procese zavádzania kódexu do praxe sa jeho rozsah postupne rozšíri o ďalšie finančné nástroje ako sú bondy a deriváty. Signatári však môžu uplatňovať všetky ustanovenia kódexu alebo niektoré z nich pre všetky finančné nástroje alebo väčšinu z nich už od začiatku a Komisia ich v tom podporuje.

Kódex je možné nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar