Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Bruksela, dnia 7 listopada 2006 r.

Usługi rozrachunkowo-rozliczeniowe: komisarz McCreevy z zadowoleniem powitał przyjęty przez branżę nowy kodeks postępowania

Komisja Europejska z zadowoleniem powitała przyjęcie przez branżę usług rozrachunkowo-rozliczeniowych nowego kodeksu postępowania i uważa go za istotny pierwszy krok na drodze do zintegrowanego i sprawnego rynku operacji potransakcyjnych w UE. Przewidziane w kodeksie środki mają na celu zwiększenie przejrzystości i wzmocnienie konkurencji w branży usług potransakcyjnych. Sygnatariusze kodeksu zobowiązani będą do stopniowego wprowadzenia tych środków, które powinny zostać w pełni wdrożone do dnia 1 stycznia 2008 r. Proces ten będzie ściśle nadzorowany, aby zagwarantować należyte i terminowe wdrożenie wymaganych środków.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Przyjęty kodeks postępowania stanowi dowód zaangażowania branży usług rozrachunkowo-rozliczeniowych na rzecz przejrzystości, interoperacyjności i konkurencji. Jest to ważny pierwszy krok. Teraz branża musi dopilnować należytego wprowadzenia kodeksu w życie oraz usunąć pozostałe bariery istniejące na rynku. Konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych – Komisji, państw członkowskich, operatorów infrastruktury i użytkowników – na rzecz sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania unijnego rynku usług potransakcyjnych.”

W dniu 11 lipca 2006 r. komisarz McCreevy ogłosił, że zamiast zgłoszenia propozycji odpowiedniej dyrektywy woli poprzeć dobrowolne inicjatywy branżowe na rzecz usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania unijnego rynku usług potransakcyjnych (patrz SPEECH/06/450), i wezwał przedstawicieli branży do wypracowania odpowiednich rozwiązań. W odpowiedzi trzy najważniejsze stowarzyszenia branżowe – Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE), Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych Partnerów Centralnych (European Association of Central Counterparty Clearing Houses – EACH) oraz Europejskie Stowarzyszenie Centralnych Depozytariuszy Papierów Wartościowych (European Central Securities Depositories Association – ECSDA) – opracowały kodeks postępowania, który został dziś podpisany przez wszystkich członków tych organizacji.

Przewidziane w kodeksie środki dotyczą trzech podstawowych kwestii:

(i) przejrzystości cen i usług;

(ii) dostępu i interoperacyjności;

(iii) rozdzielenia usług i oddzielnej księgowości.

W kodeksie wyznaczono konkretne terminy wprowadzenia poszczególnych grup środków. Niektóre z nich będą musiały zostać wprowadzone wkrótce po podpisaniu kodeksu, natomiast w przypadku środków bardziej złożonych przewidziano dłuższy termin. I tak przejrzystość cen musi zostać wprowadzona do końca 2006 r., interoperacyjność i dostęp – do końca czerwca 2007 r., a rozdzielenie usług i oddzielna księgowość – do 1 stycznia 2008 r.

Przyjęty zostanie mechanizm ścisłego nadzoru, mający zagwarantować należyte i terminowe wdrożenie wymaganych środków. Mechanizm ten oparty będzie na sprawozdaniach z realizacji zobowiązań sygnatariuszy, opracowywanych przez zewnętrznych audytorów i przedstawianych tymczasowemu komitetowi nadzorczemu pod przewodnictwem Komisji.

W początkowym okresie kodeks dotyczyć będzie wyłącznie aktywów gotówkowych. Komisja oczekuje, że w miarę postępu wdrażania kodeksu jego zakres zostanie stopniowo rozszerzony na pozostałe instrumenty finansowe, takie jak obligacje i instrumenty pochodne. Sygnatariusze mogą jednak od początku dobrowolnie zastosować wszystkie lub wybrane postanowienia kodeksu do większości albo do wszystkich instrumentów finansowych, a Komisja zachęca ich do przyjęcia takiego podejścia.
Tekst kodeksu zamieszono na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar