Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Brussel, 7 november 2006

Commissielid McCreevy verwelkomt nieuwe gedragscode van clearing- en afwikkelingssector

De Europese Commissie heeft de nieuwe gedragscode (hierna "de code") van de clearing- en afwikkelingssector verwelkomd en beschouwt deze code als een belangrijke eerste stap in de richting van de totstandkoming van een geïntegreerde en efficiënte markt voor de verwerking van transacties in de EU. Met de in de code opgenomen maatregelen wordt beoogd de transparantie en de concurrentie in de transactieverwerkende sector te bevorderen. De partijen die de code hebben ondertekend, zullen de daarin vervatte maatregelen stapsgewijze ten uitvoer moeten leggen. Het is de bedoeling dat alle maatregelen uiterlijk op 1 januari 2008 zijn doorgevoerd. Een strikt controleproces moet ervoor zorgen dat de maatregelen tijdig en naar behoren worden geïmplementeerd.

De heer McCreevy, het Commissielid bevoegd voor interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Deze nieuwe gedragscode bewijst dat transparantie, interoperabiliteit en concurrentie bij de clearing- en afwikkelingssector hoog in het vaandel staan. De code vormt een belangrijke eerste stap in de goede richting. Het komt er thans voor de sector op aan deze code op adequate wijze ten uitvoer te leggen en de resterende belemmeringen op de markt uit de weg te ruimen. Alle betrokken partijen – de Commissie, de lidstaten, de infrastructuurverschaffers en de gebruikers – moeten de handen in elkaar slaan om in de EU een efficiënte en veilige markt voor de verwerking van transacties tot stand te brengen."

Op 11 juli 2006 heeft Commissielid McCreevy meegedeeld dat hij liever zou zien dat de sector zelf voor een efficiëntere en geïntegreerde EU-markt voor de verwerking van transacties zorgt in plaats van dat de Commissie een richtlijn moet voorstellen (zie SPEECH/06/450). Daarom heeft hij er bij de sector op aangedrongen met een passende oplossing te komen. In reactie op de oproep van het Commissielid hebben de drie belangrijkste brancheverenigingen – the Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) en European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – een gedragscode opgesteld, die vandaag door al hun leden is ondertekend.

De in de code opgenomen maatregelen hebben betrekking op de volgende drie belangrijke kwesties:

i) transparantie van prijzen en diensten;

ii) toegang en interoperabiliteit;

iii) ontbundeling van diensten en voeren van gescheiden boekhoudingen.

In de code is een specifieke termijn vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van elke groep maatregelen: sommige maatregelen dienen kort na de ondertekening van de code te worden geïmplementeerd, terwijl voor de tenuitvoerlegging van de meer complexe maatregelen meer tijd wordt gegund. Zo zal prijstransparantie tegen eind 2006 een feit moeten zijn, interoperabiliteit en toegang tegen eind juni 2007, en ontbundeling en voeren van gescheiden boekhoudingen tegen 1 januari 2008.

Er zal een strikt controlemechanisme worden opgezet om erop toe te zien dat alle maatregelen naar behoren en op tijd ten uitvoer worden gelegd. In het kader van het mechanisme zal een beroep worden gedaan op externe accountants, die aan een door de Commissie voorgezeten ad-hoccontrolecomité verslag zullen uitbrengen over de wijze waarop de ondertekenende partijen hun verbintenissen nakomen.

Aanvankelijk zal de code uitsluitend van toepassing zijn op aandelen. De Commissie verwacht evenwel dat de werkingssfeer van de code tijdens de tenuitvoerlegging ervan geleidelijk zal worden uitgebreid tot andere financiële instrumenten, zoals obligaties en derivaten. Indien zij dit wensen – en de Commissie moedigt hen ertoe aan dit te doen – mogen de ondertekenende partijen evenwel van meet af aan alle of sommige bepalingen van de code op de meeste of alle financiële instrumenten toepassen.

De code kan worden ingezien op:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar