Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Mijieskaits un norēķini. Komisārs Makrīvijs atzinīgi vērtē pakalpojumu nozares jauno rīcības kodeksu

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi mijieskaita un norēķinu pakalpojumu nozares jauno rīcības kodeksu („kodekss”) un uzskata to par nozīmīgu pirmo soli ceļā uz integrētu un efektīvu pēctirdzniecības darījumu tirgu ES. Kodeksā sīki izklāstīto pasākumu mērķis ir veicināt pārskatāmību un palielināt konkurenci pēctirdzniecības pakalpojumu nozarē. Kodeksa parakstītājiem būs pakāpeniski jāīsteno attiecīgie pasākumi, kuru pilnīgas ieviešanas termiņš ir 2008. gada 1. janvāris. Pasākumu pienācīgu un savlaicīgu īstenošanu nodrošinās, veicot stingru uzraudzību.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Makrīvijs teica: „Šis jaunais rīcības kodekss liecina par mijieskaita un norēķinu pakalpojumu nozares ciešo apņemšanos sekmēt pārskatāmību, savietojamību un konkurenci. Tas ir nozīmīgs sākums. Pakalpojumu nozarei jācenšas pilnībā īstenot kodeksu un novērst atlikušos šķēršļus tirgū. Visiem iesaistītajiem – Komisijai, dalībvalstīm, infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem –jāsadarbojas, lai izveidotu efektīvu un drošu pēctirdzniecības darījumu tirgu ES.”

Komisārs Makrīvijs 2006. gada 11. jūlijā paziņoja, ka dod priekšroku pakalpojumu nozares ierosinātai rīcībai ar mērķi nodrošināt efektīvu un integrētu pēctirdzniecības darījumu tirgu ES, nevis jaunas direktīvas priekšlikumam (sk. SPEECH/06/450), un aicināja pakalpojumu nozari meklēt piemērotu risinājumu. Trīs lielākās nozares apvienības (Federation of European Securities Exchanges/ FESE, European Association of Central Counterparty Clearing Houses/ EACH un European Central Securities Depositories Association/ ECSDA) pēc komisāra aicinājuma sagatavoja rīcības kodeksu, ko šodien parakstīja visi apvienību locekļi.

Kodeksā sīki izklāstītie pasākumi saistīti ar trim galvenajiem jautājumiem:

i) cenu un pakalpojumu pārskatāmība;

ii) piekļuve un savietojamība;

iii) pakalpojumu nodalīšana un atsevišķa grāmatvedības uzskaite.

Kodeksā noteikts atsevišķs termiņš katras pasākumu grupas īstenošanai. Daži pasākumi jāīsteno neilgi pēc kodeksa parakstīšanas, savukārt sarežģītākiem pasākumiem atvēlēts ilgāks laiks. Piemēram, cenu pārskatāmība jānodrošina jau līdz 2006. gada beigām, ar savietojamību un piekļuvi saistītie pasākumi – līdz 2007. gada jūnija beigām, un pakalpojumu nodalīšana un atsevišķa grāmatvedības uzskaite– līdz 2008. gada 1. janvārim.

Tiks izveidota stingra uzraudzības sistēma, lai nodrošinātu visu pasākumu pienācīgu un savlaicīgu īstenošanu. Sistēma darbosies, piesaistot ārējos revidentus, kuri par kodeksa parakstītāju saistību izpildi ziņos īpašai uzraudzības komitejai, ko vadīs Komisija.Sākotnēji kodeksu piemēros tikai attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem. Komisija cer, ka kodeksa īstenošanas gaitā tā darbības joma tiks pakāpeniski paplašināta un aptvers arī citus finanšu instrumentus, piemēram, obligācijas un atvasinātos instrumentus. Tomēr kodeksa parakstītāji visus vai dažus kodeksa noteikumus pēc izvēles jau uzreiz var piemērot lielākajai daļai vai pat visiem finanšu instrumentiem. Komisija nepārprotami atbalsta šādu rīcību.

Kodeksu var lejupielādēt, izmantojot turpmāk norādīto saiti.

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar